marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

STATUTUL LIGII MILITARILOR PROFESIONIȘTI

42058434_1870763473020144_990760899767697408_n

STATUTUL LIGII  MILITARILOR PROFESIONISTI

.

Crezul membrilor ligii

„Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie;

Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român;

Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre;

Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om;

Cred că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.

Să-mi ajute Dumnezeu, ca această credinţă să nu dispară niciodată!”

.

Capitolul I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1:  Liga Militarilor Profesionişti este asociaţie socio – profesională apolitică,nonguvernamentală şi nonprofit s-a constituit la data de 01.06.2010, devenind persoană juridică prin Încheierea nr. 297/J/17.09.2010, pronunţată de  Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 29589/212/2010.

Art.2: Liga Militarilor Profesionişti este continuatoarea de drept a tradiţionalei forme de asociere socio-profesională a militarilor români.

Art. 3: Liga Militarilor Profesionişti, inscripţionată pe tot cuprinsul prezentului statut prin abrevierea L.M.P, are sediul central în Constanţa, Str. Traian, nr. 29, jud. Constanţa  şi are posibilitatea legală de a-şi constitui  filiale.

Art. 4: L.M.P se constituie pe o durată de timp nedeterminată, dizolvarea fiind posibilă numai în următoarele situaţii:

 1. a) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, atunci când:

– scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;

– realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

– când se urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

– când a devenit insolvabilă.

 1. b) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 5: În cazul dizolvării asociaţiei impusă de cerinţele art. 4, alin. « a » , stabilirea destinaţiei patrimoniului rămas după lichidare revine organului judecătoresc. În situaţia dizolvării prin hotărârea Adunării  Generale, destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către aceasta.

Art. 6: Deviza Ligii Militarilor Profesionişti este “ONOARE ŞI PATRIE “

Art. 7: Simbolurile Ligii Militarilor Profesionisti  sunt: drapelul, imnul,  emblema  şi ziua aniversară, aceasta fiind data de 17 septembrie a fiecărui an.

Forma, designul, textul iscripţionat, textul imnului şi partitura acestuia vor fi discutate şi aprobate numai de către Adunarea Generală.

Art.8: L.M.P. poate să solicite Guvernului României recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică, prin “utilitate publică” înţelegându-se orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Art. 9: Pe tot parcursul existenţei sale, L.M.P nu-şi va schimba denumirea sub care a fost înregistrată juridic. Orice folosire ilegală a acestei denumiri va intra sub incidenţa legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile acesteia.

.

Capitolul II

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LIGII

Art. 10: Scopul L.M.P. este acelade a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare inter-umană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.

Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.

Art. 11: Pentru realizarea scopului propus, L.M.P. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

A: Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională a membrilor asociaţi, precum şi a persoanelor ce nu deţin această calitate, dar, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul Ligii. Popularizarea se va face prin activităţi moral-spirituale, mediatizate, pe cât posibil, prin mass-media centrală sau locală, precum şi printr-o publicaţie editată de ligă.

B: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie rezerva, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii nonguvernamentale şi apolitice, atât locale, cât şi din teritoriu;

C: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu militari aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme militare, tehnice, efectuarea unor activităţi culturale şi turistice;

D: Atitudine fermă faţă de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în  statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociaţie;

E: Instituirea premiului “Cel mai bun militar profesionist”, se va acorda celui mai bun militar profesionist din Romania ;

F: Organizarea de concursuri pe teme militare, tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor Ligii;

G: Constituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive cu specific tehnico-marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociaţiei şi familiile acestora;

H: Organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanţi fiind, în primul rând, membrii asociaţi;

I: Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, serbari campenesti, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane.

J: Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru al Ligii.

.

Capitolul III

MEMBRI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 12: Calitatea de membru al L.M.P. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional şi locul desfăşurării activităţii. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociaţiei este la latitudinea fiecărui membru aderent.

Art. 13: Membrii L.M.P au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:

a)soldati şi gradati voluntari in activitate sau în rezervă.

 1. b) ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari,activi sau în rezervă.

b1) poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

 1. c) ofiţeri,subofiţeri,soldati,veterani de război.
 2. d)  elevi ai Şcolilor Militare
 3. e) funcţionari publici şi personal contractual civil din instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau din societatea civilă;
 4. f) persoane fizice, care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.P.;
 5. g) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani, se consideră a fi “membri asociaţi simpatizanţi juniori”.

Art. 14: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a L.M.P., deţin calitatea de membri asociaţi fondatori.

Art.15: Persoana fizică doritoare a obţine calitatea de membru asociat al L.M.P., are obligaţia nu numai de a cunoaşte prevederile prezentului statut, ci să le şi respecte în totalitate.

În privinţa modalităţii de obţinere a respectivei calităţi, solicitantul, recomandat de cel puţin un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi discutat în cadrul Consiliului Director. Rezoluţia va fi comunicată solicitantului la data înregistrării. Dacă rezoluţia este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanţă fiscală, suma ce reprezintă taxa de înscriere,cotizaţia pe luna în curs, precum şi suma solicitată pentru eliberarea legitimaţiei. Din momentul achitării sumei de bani stabilite, persoana respectivă va fi luată în evidenţă ca membru asociat.

Art. 16: Membrii asociaţi ai L.M.P., mai puţin membrii asociaţi de onoare, elevii Şcolilor Militare şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori, au obligaţia de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către asociaţie drept cotizaţie, sumă nerambursabilă la ieşirea oricăruia dintre membri asociaţi din efectivul Ligii.

Cuantumul acestei sume se  stabileşte numai de către Adunarea Generală, şi va avea caracter unic pentru toţi membri asociaţi plătitori.  La plata cotizaţiei nu se admite, decât absolut motivat, o întârziere mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, dar în nici un caz întârzierea, cât ar fi de motivată, nu poate depăşi 6 (şase) luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel în cauză va fi sancţionat prin excluderea din efectiv.

Art. 17: Fiecare persoană, după ce a obţinut calitatea de membru asociat, va primi din partea secretariatului Ligii legitimaţia şi insigna acestei asociaţii. Nu primesc asemenea obiecte – simbol elevii Şcolilor Militare precum şi membri asociaţi simpatizanţi juniori.

Art. 18: Membrii L.M.P., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri:

– să achite cotizaţia la termenele stabilite;

-să fie loiali Ligii, acţionând, după aptitudini şi pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a contribui la realizarea scopului;

– să păstreze şi să acţioneze pentru păstrarea armoniei de grup, respectând întru totul principiile camaraderiei;

– să ţină cont de personalitatea fiecărui om cu care se intră în contact, fie că acesta este o persoană fizică, fie că aparţine sau reprezintă o persoană juridică.

Art. 19: Membrii asociaţi ai L.M.P. au următoarele drepturi:

a)aleg şi pot fi aleşi în organele conducătoare ale L.M.P.;

 1. b) hotărăsc asupra modului de desfăşurare a activităţilor Ligii şi folosirii patrimoniului acesteia;

c)solicită revocarea conducerii Ligii sau numai a anumitor persoane, atunci când consideră că acestea nu îndeplinesc atribuţiile funcţiei ocupate;

 1. d) au acces la toate informaţiile referitoare la viaţa internă a asociaţiei şi pot participa la toate activităţile acesteia.

Art. 20: Elevii Şcolilor Militare, membrii de onoare precum şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori nu pot fi aleşi în organele conducătoare ale Ligii şi nu au drept de vot, chiar dacă participă la Adunarea Generală sau la alte întruniri unde se iau diverse hotărâri.

.

Capitolul IV

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT AL L.M.P.

Art. 21: Calitatea de membru asociat al L.M.P. se poate pierde în următoarele situaţii:

a)excluderea datorată lipsei de profesionalism sau comportament civic dezonorant;

 1. b) excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizaţia sau întârzieri nemotivate în plata acesteia, perioada depăşind 3(trei) luni calendaristice în cazul nemotivării sau 6 (şase) luni calendaristice, atunci când motivaţia întârzierii este nu numai anunţată în timp oportun , dar şi considerată reală de către membrii Consiliului Director;
 2. c) retragerea la cerere.

Art. 22: Pierderea calităţii de membru asociat prin excludere, aşa cum prevede art. 21 alineatele “a” şi “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi.

Art. 23: Renunţarea, prin retragere benevolă, la calitatea de mebru asociat al L.M.P., este un act de voinţă unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără restricţii, acceptul din partea Consiliului Director.

Art. 24: Momentul ieşirii din evidenţa asociaţiei, indiferent de modul producerii, se consideră a fi prima zi a lunii în care s-a hotărât acest lucru.

Art. 25: În oricare dintre situaţiile ce conduc la pierderea calităţii de membru, persoana în cauză va preda legitimaţia. În cazul când, din diverse motive, legitimaţia nu a fost predată la secretariat, aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidenţă.

Art. 26: Prejudiciul moral sau material adus Ligii de către oricare dintre persoanele ce deţin sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociaţie (dacă are această calitate),aceasta atrăgînd  răspunderea materială şi penală conform legilor în vigoare.

Art. 27: În toate situaţiile prevăzute de art. 22, care au ca efect pierderea calităţii de membru, cel în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizaţie şi obţinere de legitimaţie.

Art. 28: Elevii Şcolilor Militare, care prin liberă aderare au obţinut calitatea de membri asociaţi ai L.M.P, pierd acestă calitate la momentul absolvirii. Revenirea în efectivul Ligii, este posibilă doar după completarea unei noi cereri de înscriere.

.

Capitolul V

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL

Art. 29: Organele de conducere şi control ale L.M.P. sunt:

 1. a)      Adunarea Generală;
 2. b)     Consiliul Director;
 3. c)      Comisia de cenzori sau persoană juridică de specialitate, angajată pe bază de contract de prestări servicii

Art. 30: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

Adunarea Generală se întruneşte, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislaţia în vigoare, dar poate fi convocată în regim de urgenţă şi de către Consiliul Director, atunci când acest organ de conducere consideră întrunirea membrilor asociaţi ca absolut necesară.

Art. 31: Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 1. a) stabilirea strategiei obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. b)  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil;
 3. c)   alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori;
 5. e)  modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. f)  dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 7. h)  orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;
 8. i) atribuirea dar şi retragerea titlului de preşedinte de onoare.

Art. 32: Titlul de preşedinte de onoare al L.M.P., se acordă de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Titlul de preşedinte de onoare,  poate fi deţinut de o singură persoană în aceeaşi perioadă de timp.

Art. 33: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Acestea sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri asociaţi care prezenţi la şedinţa Adunării Generale au votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul – verbal, cât şi de către cei care nu au fost prezenţi, termenul fiind de 15 zile de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 34: Adunarea Generală alege preşedintele L.M.P. şi Consiliul Director al acesteia pe funcţii,  prin votul majorităţii simple, vot exprimat în  secret.

Mandatul Preşedintelui L.M.P. şi al Consiliului Director are durata de 5 ani.

Pentru oricare funcţie din componenţa Consiliului Director va opera instituţia interimatului până la proxima Adunare Generală ordinară, dar nu pentru o durată mai mare de un an.

Art. 35: Componenţa Consiliului Director este următoarea:

 1. Preşedinte (Preşedinte Ligă) – ALBU Dănuţ
 2. Prim-vicepreşedinte – BALTĂ Luis-Edmond
 3. Vicepreşedinte I – MOCANU Dănuţ
 4. Vicepreşedinte II – CONDEESCU Alexandru
 5. Vicepreşedinte III – STANCU Alexandru
 6. Secretar 1 – RADU Gh. Gabriel
 7. Secretar 2 – GANEA Ştefan
 8. Administrator – ANCA Constantin
 9. Casier – CAVADIEA Mircea
 10. Jurist – PÎNTEA Emilian-Valentin
 11. Membri în Consiliul Director, în număr de până la şapte, după cum urmează:

– OCRAIM Mihai

– BERCARU Sorin

– TACCIU Daniel

– OŢELEA Valentin

– PĂCURAR Doru

– HOLBURĂ Alin

– NUŢĂ Oana, care va îndeplini şi funcţia de Director Comunicareal L.M.P.

Art. 36:

 • În ceea ce priveşte alegerea persoanelor ce vor ocupa funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 35, poziţiile 1-7 şi 10, obligatoriu se va avea în vedere următoarele:
 1. a) Preşedinte (preşedinte L.M.P.):

Persoana care va ocupa această funcţie trebuie să posede calităţi manageriale precum şi calităţile necesare unui lider de grup, să provină din rândul membrilor asociaţi cu statutul social de militar activ sau în rezervă, dar care să fi activat profesional în calitate de militar.

Preşedintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda preşedintele din funcţie pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voinţa expresă şi definitivă  a celui în cauză.

 1. b) Prim-vicepreşedinte:

În funcţia de prim-vicepreşedinte se recomandă a fi ales un membru asociat militar în activitate sau în rezervă, persoană cu reale calităţi manageriale care îi pot servi la preluarea unui eventual interimat sau la accederea în funcţia de preşedinte.

 1. c) Vicepreşedinte I, II şi III:

Pentru ocuparea acestor funcţii se recomandă ca vicepreşedinţii I, II şi III să aibă statutul de cadru militar activ sau în rezervă.

 1. d) Secretar:

Funcţia de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociaţi, fie activ profesional, fie in rezerva, fie pensionar, la selecţie avându-se în vedere cunoştinţele sale în domeniul lucrului cu documente.

 1. e) Jurist:

Pentru funcţia de jurist se va avea în vedere ca persoana ce doreşte să încadreze această funcţie să aibă statutul de cadru militar activ sau în rezervă şi să aibă studii superioare în domeniul juridic.

 • Atât Preşedintele L.M.P. cât şi persoanele care ocupă funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 36, poziţiile 2 – 11, pot fi realese pentru noi mandate cu durata de 5 ani;
 • Persoanele care vor ocupa funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 35, poziţiile 1- 10, trebuie să aibă domiciliul pe raza judeţului Constanţa.

Art.37: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situaţia o impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura operativitate, având în vedere faptul că la sediul Ligii programul se desfăşoară în mai toate zilele săptămânii, problemele curente, precum şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director se vor îndeplini de către persoanele ce deţin funcţiile prevăzute la art. 36 pct. 1-7, urmând ca în prima şedinţă de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informaţi despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două şedinţe de consiliu.

Art. 38: În exercitarea competenţelor sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii:

 1. a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul cu privire la acţiunile şi activităţile Ligii;
 2. b) încheie şi reziliază contracte sau alte acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. c) asigură relaţiile Ligii cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau nonguvernamentale din ţară sau din străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat în deplin respect faţă de legislaţia în vigoare;
 4. d) hotărăşte asupra schimbării adresei sediului asociaţiei, comunicând în timp oportun organelor judecătoreşti acest lucru;
 5. e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 39: Comisia de cenzori se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat.

Art. 40: Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

.

Capitolul VII

PATRIMONIUL L.M.P. – CONSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE

Art. 41: Patrimoniul L.M.P. se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din bugetul financiar format din:

 1. a)     cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi;
 2. b)    sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări;
 3. c) sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către Ligă, asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate;
 4. d) sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către stat sau alte organisme private.

Nu intră în patrimoniul Ligii sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de Întrajutorare camaraderească.

Art. 42: Sumele folosite pentru investiţii sau diverse cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor sunt suportate din fondul financiar format din: cotizaţia de membru al Ligii, donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii locuibile şi taxe cursuri tehnico –  aplicative.

Investiţiile şi cheltuielile ocazionate de diverse acţiuni şi activităţi vor fi aprobate de către Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în cauză, cât şi modul cum au fost acestea folosite.

Art. 43: Documentele contabile (balanţe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se vor întocmi şi preda la termenii stabiliţi prin lege sau alte acte normative. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor financiar – contabile vor reflecta cu realism şi deplină corectitudine activitatea financiar-contabilă a Ligii.

.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art.44: L.M.P. se supune în totalitate legislaţiei române cu privire la asociaţii si fundaţii. Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi adusă la cunoştinţa organelor judecătoreşti care au atribuit Ligii statutul de persoană juridică.

Art. 45: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociaţie vor fi discutate şi aprobate de către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum şi ştampila.

Art.46: Liga Militarilor Profesionişti nu aderă la nici o altă organizaţie obştească, nu fuzionează cu o altă asociaţie, indiferent de forma şi scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.

Art.47: Modificarea actului constitutiv sau a statutului ligii se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul liga, dar numai după ce proiectul privind modificările este discutat şi aprobat de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi.

 

 

 

 

 

Lasă un comentariu

avatar

wpDiscuz