marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

RECUNOASTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACTIUNI MILITARE

Patrula_in_apus.sized

Meritele personalului armatei participant la acţiuni militare sunt reglementate prin OUG nr. 82/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 71/2008. Acordarea unor drepturi reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat şi dau în continuare dovadă militarii trimişi să îndeplinească angajamentele asumate de statul român.

ORDIN nr. M.39 din 27 martie 2009 al Ministrului Apărării Naţionale vine să aprobe Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

OUG nr. 82 din 25 octombrie 2006, pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din 3 noiembrie 2006

Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar şi civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.

Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.

Imposibilitatea menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate.

Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operaţii din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor extraordinare prezentate.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi.

Art. 2. – In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   personalul armatei – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;

b)  acţiuni militare – misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste pe teritoriul statului naţional, inclusiv cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave;

c)  militari invalizi – personalul militar prevăzut la lit. a), clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;

d)   civili invalizi – personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii.

CAPITOLUL II

Acordarea de distincţii militare şi civile

Art. 3. – Personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a) i se acordă, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice.

Art. 4. – (1) Militarilor care au participat cel puţin 4 luni neîntrerupt sau cumulativ la acţiuni militare li se conferă titlul onorific de „Militar Veteran”, iar personalului civil, cel de „Veteran”.

(2) Militarilor invalizi li se conferă titlul onorific de „Militar Veteran”, iar civililor invalizi, cel de „Veteran”, indiferent de durata participării.

(3) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 5. – Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de „Militar Veteran” şi de „Veteran” se înscriu în registre speciale, înfiinţate la Muzeul Militar Naţional şi la muzeele unităţilor militare.

Art. 6. – Invalizii, militarii şi civilii veterani pot fi invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale.

CAPITOLUL III

Menţinerea în activitate

Art. 7. – (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării.

(2)   Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice.

(3)   Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte penale, pedepsite potrivit legii române.

Art. 8. – Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării a personalului prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 9. – Calitatea de „Militar Veteran” sau „Veteran” este atestată prin document eliberat de Ministerul Apărării, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 10. – (1) Calitatea de „Militar Veteran” sau „Veteran” se atribuie personalului militar şi civil care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004, cu modificările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.

Art. 11. – Dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi ale art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică personalului Ministerului Apărării.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobriţoiu,

secretar de stat Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu


  O.U.G. nr. 71/2008, privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 82/2006, pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

Avand in vedere ca participarea personalului Armatei Romaniei la misiuni in teatrele de operatii se desfasoara in conditii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieti si/sau vatamari grave fizice si psihice in randul militarilor, din necesitatea sustinerii de urgenta a celor afectati in mod direct de pierderile de vieti omenesti, a celor care si-au pierdut total sau partial capacitatea fizica si psihica in teatrele de operatii, in misiuni in afara teritoriului statului roman, si pentru acoperirea vidului legislativ in ceea ce priveste acordarea unor drepturi personalului armatei, urmasilor acestuia, invalizilor si membrilor de familie ai acestora, pentru recunoasterea imediata a meritelor celor angrenati in aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezinta un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a infrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat si dau in continuare dovada cei trimisi sa indeplineasca angajamentele asumate de statul roman, avand in vedere ca deja exista victime in randul personalului armatei participant la actiuni militare desfasurate in afara teritoriului national, fiind necesar ca si acestea sa beneficieze, de urgenta, de normele prezentului act normativ, tinand cont ca aceste elemente constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ORDONANTA DE URGENTA
pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la
actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si
urmasilor celui decedat”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatile de recunoastere a meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, prin acordarea unor distinctii si crearea posibilitatii mentinerii in structurile Ministerului Apararii a celor care au devenit invalizi, precum si prin acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat.”
3. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) actiuni militare – misiunile prevazute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cele pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor teroriste, cele de politie aeriana si de interventie cu nave, precum si alte misiuni cu potential ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apararii, desfasurate pe teritoriul statului national.”
4. La articolul 2, dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
„e) urmasii personalului armatei decedat – sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevazut la lit. a);
f) salariul mediu brut – salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.”
5. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Titlurile onorifice de �Militar Veteran� si de �Veteran� se acorda, prin hotarare a Guvernului, si personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat savarsind acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participarii, la propunerea comandantilor/sefilor unitatilor din care au facut parte, pe baza evenimentelor consemnate in jurnalul actiunilor de lupta/ordinul de zi pe unitate.”
6. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Mentinerea, incadrarea sau reincadrarea in functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apararii, pe baza propunerii comandantului unitatii/detasamentului, inaintata ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile in care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiza medico-militara referitor la rezultatul evaluarii aptitudinilor fizice si psihice. Comisiile de expertiza medico-militara trebuie sa constate ca cei in cauza au in continuare capacitatea de a exercita atributiile functiilor speciale prevazute la alin. (1), desi si-au pierdut capacitatea de lupta.”
7. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Personalul armatei mentinut, incadrat sau reincadrat in cadrul Ministerului Apararii, potrivit prevederilor alin. (1) si (2) si ale art. 8, nu poate beneficia de pensie de invaliditate.”
8. Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzand articolele 8^1 – 8^7, cu urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL III1
Unele drepturi ale personalului armatei participant la actiuni
militare si ale urmasilor celor decedati

Art. 8^1. – (1) Personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) si d), beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) tratament in strainatate, in cazul in care afectiunile nu pot fi tratate in tara, cu suportarea cheltuielilor reprezentand costul tratamentului si a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apararii. Metodologia privind trimiterea la tratament in strainatate si decontarea cheltuielilor se stabileste prin ordin al ministrului apararii;
b) tratament de recuperare gratuit in institutii medicale de profil;
c) asistenta pentru reconversie profesionala si reintegrare in munca pentru invalizii de gradul III;
d) proteze, orteze si alte dispozitive medicale gratuite;
e) dreptul de a primi si purta uniforma militara, dupa trecerea in rezerva sau in retragere;
f) scutirea de la plata abonamentului radio-tv;
g) scutirea de la plata abonamentului postului telefonic;
h) 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe calea ferata sau 12 calatorii interne gratuite dus-intors pe caile fluviale, la alegere, intr-un an calendaristic;
i) gratuitate pe mijloacele de transport in comun de suprafata si subteran, dupa caz.
(2) Membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul prevazut la alin. (1) pot utiliza gratuit spatiile de cazare din caminele militare, pe perioada cat acesta este spitalizat pentru tratament, daca vizitatorii nu au domiciliul stabil in garnizoana in care se afla institutia medicala. Aprobarea nominala pentru cazarea acestor persoane se acorda de catre ministrul apararii.
(3) Militarilor veterani si veteranilor care nu sunt invalizi li se acorda, in plus fata de drepturile prevazute la art. 3, 4 si 6, urmatoarele:
a) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat savarsind acte exemplare de curaj si devotament;
b) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), g) si i) celor care au fost decorati pentru merite pe timpul misiunii;
c) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f) si g) celor care au participat, cel putin 2 ani neintrerupt sau cumulativ, la actiuni militare si au obtinut in aceasta perioada calificative de cel putin �foarte bun� in aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim in evaluarea anuala.
Art. 8^2. – (1) Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. c) si d) beneficiaza si de acordarea unei indemnizatii lunare de invaliditate, astfel:
a) pentru marii mutilati, 2,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 2,5 salarii medii brute;
b) pentru gradul I de invaliditate, 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 2 salarii medii brute;
c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, 1,5 salarii medii brute;
d) pentru gradul III de invaliditate, o solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, sau, dupa caz, un salariu mediu brut.
(2) Indemnizatiile de invaliditate acordate cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, precum si personalului civil, in conditiile alin. (1), reprezinta forme de sprijin cu destinatie speciala.
(3) Personalului civil i se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse in timpul si din cauza serviciului militar, in conditiile stabilite de lege pentru soldatii si gradatii voluntari.
(4) Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, precum si personalul civil invalid pot cumula indemnizatia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obtinut, in cazul in care isi desfasoara activitatea ca angajati, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati in scop lucrativ.
(5) Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ministrul apararii.
Art. 8^3. – (1) Personalul armatei ranit in cadrul actiunilor militare beneficiaza, pe langa celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizatie lunara in cuantum de 2 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, de 2 salarii medii brute.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda de la data producerii afectiunilor fizice dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare, pana la data stabilirii situatiei medico-militare.
Art. 8^4. – Indemnizatia prevazuta la art. 82 si 83 se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru cadrele militare, in raport cu solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, iar in situatia in care suma este inferioara salariului mediu brut, se ia in calcul acesta din urma;
b) pentru soldatii si gradatii voluntari si personalul civil, in raport cu salariul mediu brut.
Art. 8^5. – (1) Urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) ajutoarele si despagubirile in cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare;
b) o indemnizatie lunara egala cu solda lunara bruta/salariul de baza brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizeaza potrivit legii, pentru urmasii, indiferent de numarul acestora, ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, care nu realizeaza venituri din salarii sau din activitati independente;
c) inchirierea si cumpararea, cu prioritate, de locuinte din fondul de locuinte sociale al administratiei publice;
d) folosirea centrelor de refacere a capacitatii de munca, sanatoriilor, caminelor de garnizoana, cluburilor militare si altor facilitati recreative si sportive, in conditiile stabilite pentru personalul armatei;
e) asigurarea, in mod gratuit, a locurilor de inhumare in cimitirele militare si civile;
f) asistenta medicala gratuita in institutiile medicale militare sau publice si asigurarea de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in conditiile stabilite pentru personalul armatei;
g) asistenta psihologica, asigurata gratuit, de catre structurile Ministerului Apararii;
h) transferarea sau inscrierea la/in institutiile militare de invatamant a copiilor soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, in aceleasi conditii prevazute pentru copiii cadrelor militare decedate;
i) acordarea de catre Ministerul Apararii a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor in institutii civile de invatamant, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii;
j) incadrarea sotului supravietuitor in randul personalului militar, in conditiile legii.
(2) In situatia in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din indemnizatia stabilita potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
Art. 8^6. – Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. a), care la examenul medical efectuat la inapoierea din misiune sau ulterior este diagnosticat cu boli pentru care se stabileste legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a) si b) si la art. 85 alin. (1) lit. f) si g).
Art. 8^7. – (1) Personalul armatei prevazut la art. 82 alin. (1) lit. a), participant la actiuni militare, mai beneficiaza si de improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, in localitatea de domiciliu, sau un loc de casa de 500 m2 in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza.
(2) Personalul armatei participant la actiuni militare care, din cauza deficitului de teren in localitatile unde domiciliaza sau in alte localitati, nu a putut fi improprietarit va fi despagubit cu o suma ce reprezinta contravaloarea terenului la care era indreptatit conform legii.
(3) Cuantumul despagubirilor se suporta din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii, se stabileste prin hotarare a Guvernului si se actualizeaza anual.”
9. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 12 si 13, cu urmatorul cuprins:
„Art. 12. – Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, fara ca drepturile si facilitatile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta sa se cumuleze cu cele identice, prevazute de aceasta lege.
Art. 13. – Cheltuielile generate de punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Apararii.”

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ORDIN nr. M.39 din 27 martie 2009, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2009

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor  personalului armatei participant la acţiuni militare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.190/2007*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007.
————
*) Ordinul ministrului apărării nr. M.190/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare şi securitate naţională a ţării.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apărării naţionale,
Aurel Ionel Lascu,
secretar de stat

Bucureşti, 27 martie 2009.
Nr. M.39.

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare, în Ministerul Apărării Naţionale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
ART. 2
În sensul prezentelor norme metodologice, acţiunile militare reprezintă misiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, precum şi următoarele misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul statului naţional, după cum urmează:
a) misiunile executate de forţele aflate în „serviciu de luptă”;
b) exerciţiile de antrenament, certificare şi evaluare executate în teren, cu sau fără trageri de luptă;
c) acţiunile de sprijin acordat autorităţilor civile în situaţii de urgenţă;
d) misiunile de asistenţă umanitară.

CAP. II
Conferirea de titluri onorifice

ART. 3
(1) Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, timp de cel puţin 12 luni, neîntrerupt sau cumulativ, precum şi personalului invalid, indiferent de durata participării la acţiuni militare, i se conferă titlul onorific de „Militar Veteran”, pentru cadrele militare şi soldaţii şi gradaţii voluntari, respectiv titlul onorific de „Veteran”, pentru personalul civil.
(2) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) se conferă o singură dată, indiferent de numărul participărilor la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, prin ordin al şefului Statului Major General, respectiv prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, pentru personalul din subordine, pe baza propunerilor comandanţilor/şefilor structurilor care le-au organizat şi condus.
(3) Statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă şi Comandamentul operaţional întrunit centralizează semestrial propunerile comandanţilor/şefilor structurilor care au organizat şi condus acţiuni militare privind recunoaşterea meritelor militarilor şi personalului civil, le analizează şi înaintează propuneri şefului Statului Major General. Pentru personalul din structurile subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării propunerile se transmit directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.
(4) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) se înscriu în registrele speciale înfiinţate la unităţile militare care au avutaau personal participant la acţiuni militare, conform modelului stabilit de Muzeul Militar Naţional. Înscrierea se face pe baza ordinului/dispoziţiei prin care se conferă titlul onorific respectiv. O copie a ordinului/dispoziţiei se trimite Muzeului Militar Naţional, cu excepţia personalului Direcţiei generale de informaţii a apărării, şi în extras unităţii militare în care este încadrat la momentul respectiv personalul armatei prevăzut în ordin/dispoziţie.
ART. 4
Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, indiferent de durata participării, şi care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, i se conferă titlul onorific de „Militar Veteran”, respectiv titlul onorific de „Veteran”, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ierarhică a comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor militare/ordinul de zi pe unitate.
  ART. 5
Conferirea titlului onorific de „Militar Veteran” se înscrie şi în documentele de evidenţă nominală a personalului militar, la rubrica „Decoraţii şi titluri de onoare”. În acest scop, o copie a ordinului privind conferirea titlului onorific se trimite la Direcţia management resurse umane.
ART. 6
Legitimaţia tip „Militar Veteran” şi legitimaţia tip „Veteran” se confecţionează de către Centrul tehnic-editorial al Armatei, prin grija Direcţiei personal şi mobilizare din cadrul Statului Major General, conform precizărilor din anexă.
ART. 7
Modulele de personal ale unităţilor militare ţin evidenţa personalului militar şi civil care a participat la acţiuni militare.

CAP. III
Menţinerea în activitate a personalului armatei invalid şi reconversia profesională a acestuia

ART. 8
Personalul armatei invalid se menţine, se încadrează sau se reîncadrează în structuri neluptătoare ale Ministerului Apărării Naţionale, la cerere, în funcţii militare, respectiv civile, cu preponderenţă în următoarele domenii de activitate: stat major, resurse umane, asigurare logistică, financiar-contabil, asigurare tehnico-materială, asistenţă medicală, asistenţă juridică, informare şi relaţii publice sau învăţământ.
ART. 9
Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului armatei invalid se face cu respectarea următoarelor condiţii:
a) personalul în cauză îndeplineşte condiţiile legale şi specificaţiile de personal ale postului respectiv;
b) invaliditatea permite personalului în cauză îndeplinirea atribuţiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecţiunii, corespunzător concluziilor formulate de către comisiile speciale de cercetare a condiţiilor de dobândire a invalidităţii, precum şi avizului comisiilor de expertiză medico-militară şi a medicului de medicina muncii, pentru cadrele militare, sau de către medicul de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacităţii de muncă, pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil invalid;
c) există posturi vacante care pot fi ocupate de cel în cauză, conform prevederilor lit. a) şi b), în unităţile şi garnizoanele solicitate.
  ART. 10
Comandanţii/şefii unităţilor militare vor identifica posturile posibile care ar putea fi încadrate cu personal militar şi civil cu diverse invalidităţi dobândite pe timpul participării la acţiuni militare, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. Posturile se comunică, se centralizează şi actualizează semestrial, ierarhic, până la nivelul Direcţiei management resurse umane, urmând să fie încadrate cu personal invalid, când va fi cazul.
ART. 11
Personalul armatei, încadrat în gradul III de invaliditate în urma participării la acţiuni militare, care nu solicită sau căruia nu i se poate asigura menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în condiţiile prevăzute la art. 8, beneficiază, cu prioritate, de prevederile normelor în vigoare privind reconversia profesională în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

CAP. IV
Trimiterea la tratament în străinătate şi decontarea cheltuielilor pentru personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare

ART. 12
Personalul armatei, rănit sau invalid ca urmare a participării la acţiuni militare, beneficiază de tratament în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea contravalorii costului tratamentului şi a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
ART. 13
Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiunile în care a participat la acţiuni militare sau ulterior executării acestora, este diagnosticat cu afecţiuni pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiunile militare, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12.
ART. 14
Personalul armatei, rănit sau invalid în urma participării la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, poate fi trimis la tratament în străinătate la instituţii medicale de profil în următoarele modalităţi:
a) direct din teatrele de operaţii la formaţiuni medicale de Rol 4 sau similar, aparţinând altor ţări cu care România are încheiate acorduri bilaterale, în conţinutul cărora să fie înscrise prevederi referitoare la suportarea cheltuielilor pentru serviciile medicale în vederea efectuării tratamentului de specialitate;
b) prin evacuare la un spital din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale de unde, dacă în urma analizelor şi investigaţiilor efectuate, se stabileşte că afecţiunea nu poate fi tratată în ţară.
   ART. 15
(1) În situaţia în care continuarea tratamentului şi a recuperării pacientului, conform prevederilor art. 14 lit. a), în cadrul aceleiaşi structuri sau la alte instituţii medicale de profil necesită cheltuieli suplimentare în afara acordurilor bilaterale, continuarea spitalizării ori transferul la altă unitate sanitară din străinătate se efectuează numai cu avizul unei comisii medicale de evaluare, constituită din specialişti din structurile medicale ale Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Comisia medicală de evaluare, stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale, va efectua deplasarea în străinătate unde, împreună cu specialiştii de profil din structura medicală respectivă, va evalua starea pacientului şi va stabili oportunitatea continuării tratamentului în străinătate, numai în condiţiile în care afecţiunile nu pot fi tratate în instituţii medicale publice sau private din ţară.
(3) În baza referatului întocmit de comisia medicală de evaluare, şeful Direcţiei medicale înaintează un raport ministrului apărării naţionale în vederea aprobării continuării tratamentului în străinătate pentru personalul prevăzut la art. 12 şi 13.
(4) În situaţia în care comisia medicală de evaluare consideră nejustificată continuarea tratamentului şi a activităţilor de recuperare medicală în străinătate pentru că există instituţii medicale de profil în ţară, poate propune evacuarea pacientului şi internarea acestuia în instituţii medicale publice sau private din ţară, după caz.
ART. 16
În situaţia în care, pentru continuarea tratamentului şi a recuperării pacientului, conform art. 15 alin. (1), se decide de urgenţă evacuarea medicală a acestuia la altă unitate sanitară din străinătate, plata serviciilor medicale se face, până la derularea procedurii prevăzute la art. 15, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, de către ordonatorii de credite în subordinea cărora se află persoana respectivă, cu avizul Direcţiei medicale.
ART. 17
(1) Personalul armatei evacuat în ţară, conform prevederilor art. 14 lit. b), precum şi cel care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior executării acesteia este diagnosticat cu afecţiuni pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiunile militare pe baza procesului-verbal întocmit de către comisia specială de cercetare a condiţiilor în care s-a produs evenimentul, dar care nu poate fi tratat în instituţii medicale publice sau private din ţară, va fi evaluat de o comisie medicală constituită din specialişti din structurile medicale ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, după caz, care va stabili oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3).
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va stabili dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de un însoţitor pe timpul tratamentului în străinătate.
ART. 18
(1) Decontarea serviciilor medicale efectuate în străinătate, inclusiv a medicamentelor, protezelor, ortezelor şi a altor dispozitive medicale, necesare personalului prevăzut la art. 13 şi 14, se va face în baza facturilor emise, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, de către ordonatorii de credite în subordinea cărora se află personalul respectiv, cu avizul Direcţiei medicale.
(2) Cheltuielile aferente deplasării la tratament în străinătate, cum ar fi: transport, cazare, masă, taxe de viză, pentru pacient, precum şi, eventual, pentru un însoţitor se decontează de către structurile prevăzute la alin. (1), pe baza documentelor justificative.

CAP. V
Acordarea indemnizaţiei lunare de invaliditate şi altor drepturi pentru personalul armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi cel invalid

  ART. 19
Indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 8^2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă de către Direcţia financiar-contabilă, pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
a) cerere scrisă;
b) certificat-decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare;
c) certificat medical de clasare „inapt pentru serviciul militar” emis de către comisiile de expertiză medico-militară, precum şi decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldaţii şi gradaţii voluntari;
d) decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru personalul civil;
e) copie de pe actul de identitate al solicitantului.
ART. 20
(1) În documentele prevăzute la art. 19 lit. b) şi c) trebuie să se înscrie data dobândirii invalidităţii, precum şi legătura de cauzalitate dintre invaliditatea dobândită şi acţiunea militară.
(2) Pentru personalul civil, dosarul cuprinde în plus faţă de documentele prevăzute la art. 19 lit. a), d) şi e) şi o copie a procesului-verbal întocmit de către comisia specială de cercetare a condiţiilor în care s-a produs evenimentul.
ART. 21
(1) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 8^2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul care a cauzat invaliditatea, dacă dosarul a fost depus la Direcţia financiar-contabilă în termen de 90 de zile de la data producerii acestuia.
(2) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 8^2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus dosarul la Direcţia financiar-contabilă, dacă acesta a fost depus într-un termen ce depăşeşte 90 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat invaliditatea.
ART. 22
Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 8^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se face odată cu plata pensiilor militare de stat şi drepturilor sociale, în contul bancar specificat de beneficiar.
ART. 23
(1) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 8^2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă încetează în următoarele situaţii:
a) când, după revizuirea periodică a gradului de invaliditate, se constată că persoana beneficiară nu se mai încadrează în grad de invaliditate;
b) în caz de deces a persoanei beneficiare.
(2) Persoanele beneficiare a indemnizaţiei lunare de invaliditate se supun revizuirii medicale periodice a gradului de invaliditate până la vârsta legală de pensionare stabilită potrivit reglementărilor aplicabile sistemului în care acestea sunt asigurate.

CAP. VI
Drepturile urmaşilor personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare

ART. 24
Copiii soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil decedat ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi transferaţi/înscrişi în instituţiile militare de învăţământ în aceleaşi condiţii ca şi copiii cadrelor militare decedate, conform prevederilor normelor în vigoare privind transferul şi înmatricularea elevilor şi studenţilor în instituţiile militare de învăţământ.
ART. 25
(1) Copiii personalului armatei decedat beneficiază, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, de burse de studii.
(2) Bursele prevăzute la alin. (1) se acordă astfel:
a) elevilor şi studenţilor care urmează cursurile unei instituţii civile de învăţământ, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
b) pe întregul an calendaristic, pe durata pregătirii în instituţiile civile de învăţământ de zi gimnazial, liceal, postliceal sau universitar, după caz;
c) pentru o singură specializare sau calificare profesională.
(3) Bursele prevăzute la alin. (1) se plătesc lunar, iar cuantumul acestora se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.
(4) Anual, bursa de studii aferentă lunii august, pentru anul şcolar următor, pentru copiii personalului armatei decedat, înmatriculaţi în instituţiile civile de învăţământ, cuprinde, pentru cumpărarea unor articole de îmbrăcăminte, şi contravaloarea echipamentului unui elev/student din instituţiile militare de învăţământ, precum şi contravaloarea în lei a sumei de 100 euro, la data de 15 iulie a anului în care se face plata, pentru procurarea unor materiale de studii.
(5) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (4) solicitanţii vor depune la Direcţia financiar-contabilă, în luna următoare decesului, dosarul pentru acordarea bursei de studii pe care îl actualizează anual, în luna august, cu acte care să facă dovada că cel în cauză este integralist şi înmatriculat în anul de studii următor.
(6) Calculul şi plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se face de către Direcţia financiar-contabilă.
ART. 26
(1) Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, pot beneficia de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă în baza următoarelor documente:
a) cerere scrisă;
b) certificat-decizie medicală emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare;
c) certificat medical emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru soldaţii şi gradaţii voluntari;
d) copie de pe certificatul de deces;
e) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
f) copie de pe actele din care să rezulte calitatea de urmaş a celui decedat;
g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că solicitantul nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente.
   (2) Părinţii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, pot beneficia, în condiţiile art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de jumătate din indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1), în baza următoarelor documente:
a) cerere scrisă;
b) copie de pe certificatul de deces;
c) copie de pe actul de identitate al părinţilor;
d) copie de pe actele din care să rezulte calitatea de urmaş al celui decedat;
e) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că părinţii nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente;
f) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că cel decedat era singurul susţinător al acestora.
ART. 27
(1) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) şi art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul care a cauzat decesul, dacă dosarul a fost depus la Direcţia financiar-contabilă în termen de 90 de zile de la data producerii acestuia.
(2) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) şi art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus dosarul la Direcţia financiar-contabilă, dacă acesta a fost depus într-un termen ce depăşeşte 90 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat decesul.
  ART. 28
(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) şi art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se plăteşte de către Direcţia financiar-contabilă.
(2) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) şi art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face odată cu plata pensiilor militare de stat şi drepturilor sociale, în contul bancar specificat de beneficiar.
ART. 29
Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 8^5 alin. (1) lit. b) şi art. 8^5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă încetează în următoarele situaţii:
a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri din salarii sau activităţi independente;
b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;
c) pentru copiii personalului armatei decedat, participant la misiunile militare, elevi şi studenţi care nu urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, la împlinirea vârstei de 18 ani, sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
ART. 30
Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, beneficiază de drepturile prevăzute în instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive.
ART. 31
Membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit sau invalid ca urmare a acţiunilor militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă aceştia nu au domiciliul în garnizoana în care se află instituţia medicală, beneficiază de drepturile prevăzute în instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 32
Structurile cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă sunt:
a) structuri centrale: Statul Major General, Direcţia generală de informaţii a apărării, Direcţia management resurse umane, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia medicală;
b) structurile din compunerea şi subordinea Statului Major General: Direcţia personal şi mobilizare, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă, Comandamentul operaţional întrunit, Centrul tehnic-editorial al Armatei şi Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”;
c) alte structuri.
ART. 33
Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, se asimilează cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta la art. 2 lit. a)-f), prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru fiecare misiune în parte.
ART. 34
(1) Persoanele care au participat la acţiuni militare înainte de 10 iunie 2008, precum şi urmaşii sau părinţii acestora, după caz, care fac obiectul aplicării prezentelor norme metodologice, vor beneficia de drepturile prevăzute la cap. III^1 din ordonanţa de urgenţă de la data de 10 iunie 2008, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare.
(2) Pentru acordarea drepturilor, persoanele prevăzute la alin. (1) pot formula o solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, pe care o adresează comandantului/şefului unităţii militare din care fac parte sau centrului militar în raza căruia domiciliază, după caz.
(3) Unităţile militare din care fac parte sau centrele militare transmit solicitările primite structurilor responsabile cu aplicarea prezentelor norme metodologice.
ART. 35
Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Ispas Danut
Oaspete
Ispas Danut
28 martie 2017 14:36

Am participat la Revolutia din !989 ca militar in termen .
Mi se recunoaste undeva aceasta calitate ?
Cui pot sa ma adresez?

Cosmin
Oaspete
Cosmin
10 septembrie 2016 18:17

Știe cineva dacă avem reducere ( totala sau parțială) la plata impozitului pe autoturism? Ma refer la legitimația de veteran .

Funess
Membru
Funess
26 martie 2016 19:40

… în ședința de plen de marți a fost adoptată, cu 89 de voturi ‘pentru’ și două abțineri, o altă propunere legislativă care modifică aceeași OUG 82/2006 în sensul extinderii drepturilor acordate, inițiativa aparținând PSD…. Camarazi,se pare ca politizam,daca PSD ar vrea sa castige voturi atunci sa dea o ordonanta prin care sa se revina la statutul de ,,militar veteran,,incepand cu ,, calitatea de ‘veteran’ se atribuie personalului armatei care a participat la acțiuni militare și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta OUG”,fara a conditiona cate misiuni s-au executat,cu ce este mai prejos un militar ranit intr-o misiune fata de cel care a executat doua sau chiar trei misiuni. Un exemplu clar,bunicul meu a luptat in cele doua razboaie,ajungand in Tatra,patru ani chinuiti de transee,cumnatul lui a luptat cca trei luni avand nesansa sa fie ranit grav,dar drepturile i s-au acordat pe deplin. Sa nu fim absurzi si rautaciosi,cinste celor care au reusit sa mearga in mai multe misiuni si sa se intoarca sanatosi,dar noi restul cu ce ne alegem. Onoare …

Patrascu Laurentiu
Oaspete
Patrascu Laurentiu
16 martie 2016 13:57

Pana la urma care sunt drepturile de care beneficiaza un militar participant la misiuni in teatre de operatii ? Intreb acest lucru deoarece eu personal nu am reusit sa-mi dau seama care sunt acestea.

Doru
Oaspete
Doru
12 noiembrie 2016 18:54

de scutire de la impozitul pe teren și clădire la primărie, conform Legii fiscale 2016.

Tudor
Oaspete
Tudor
27 ianuarie 2019 9:09

daca esti casatorit aia de la primarie imparte totul in doua si numai tu beneficiezi de scutire de impozit pe teren si cladire

Danut
Oaspete
Danut
18 martie 2016 22:49

Ai dreptate.am carnetul si l tin in vitrina

Dan
Oaspete
Dan
24 februarie 2016 1:49

Am carnetul de Militar Veteran, si am citit legea dar nu reusesc sa vad concret ce drepturi avem cei care nu am suferit accidente sau raniri, pentru ca se vorbeste doar de cei cu boli sau invalizi răniți…

stoiamoglu petrica
Oaspete
stoiamoglu petrica
5 februarie 2016 0:37

Daca ai fost 6 luni in blestematul de Irak sau 6 luni in nenorocitul de Afganistan, nu tot la razboi trimis de taea sub tricolor?
6 luni nu se pune? De ce?

Guvernul nu vrea veterani onorifici cu 6 luni dar diurne de risc da la politicenii care au aterizat si au stat 60 de minute in acele locuri?

Anghel Gheorghe
Oaspete
Anghel Gheorghe
6 ianuarie 2016 17:53

Am participat la misiuni in Bosnia si Irak 18 luni. In urma misiunii din Bosnia, in 2001, prin decret pezidential mi-a fost acordat de presedintele Romaniei, „Ordinul pentru merit in grad de cavaler”. Va rog sa-mi precizati de ce facilitati beneficiez.
Va multumesc.

ionut
Oaspete
ionut
6 ianuarie 2016 12:38

Militarii din Jandarmeria Romana pot obtine certificatul de militar veteran? Multumesc anticipat…cu respect.

Razvan
Oaspete
Razvan
18 decembrie 2015 0:20
Razvan
Oaspete
Razvan
18 decembrie 2015 0:17

Jandarmii  beneficiaza  de aceleasi drepturi si recunoasteri ca si personalul Ministerului Apararii ,sau ca si pana acum cand este de luat  ,se ia cu doua maini si cand vine vorba sa ni se dea………..mai la vara ?
De multe ori am auzit-o pe asta. ” nu sunte-ti parte a Ministerului Aparatii”. Asta in conditiile in care in situatia mea ,avand 2 ANI de misiuni internationale ,in speta UNMIK decorat de  U.N. si de tara,am beneficiat doar de dreptul dea fi primit la munca iar in tara.
ADICA ABSOLUT NIMIK.
Oare ptr ca am lucrat cu. UNMIK primesc.NIMIC,?????
Nici macar o scobitoare???
Oare exista mai milte tipuri de militari?
Mai multe feluri de razboaie?
Sau legile astea si recunoasterile se fac infunctie de culoarea uniformei?
Ma poate lamurii cineva?As fi foarte recunoscator daca cineva ar putea sa ma lamureasca si sa imi trimita pe adresa de maill link_ul sau legea cu care as putea sa le rup gura astora

cerny
Membru
cerny
8 decembrie 2015 18:55

Adaug la cele de mai sus ca, din anul 2005 sint subofiter in rezerva.

cerny
Membru
cerny
8 decembrie 2015 12:41

Va salut !  Am reprezentat Armata Romana cu calificative de F.B. si EXCEPTIONAL atit in tara , cit si in afara ei, in calitate de subofiter sanitar, dupa cum urmeaza :
  – In anul 1990 , pentru merite deosebite , avansat la exceptional ;
  – In anul 1993, am facut parte din primul esalon al Spitalului Militar de Campanie din Somalia, ca Sanitar sef compartiment ambulanta-urgenta, timp de 7 luni  ( UNOSOM II ) ;
  – In anul 2000 , particip la exercitiul multinational ,, JOINT EFFORTS BLUE DANUBE ,( cu aceeasi functie ), in tara ;
  – In anul 2001 , particip la exercitiul multinational ,, BALTIC CONFIDENCE ” in Polonia ;
  – In anul 2002 , particip la exercitiul multinational ,, STRONG RESOLVE ” in Polonia , incheiate cu calificativul F.B. ( N.C.O. Clerk Medical Advisor/SCR. );
  Gratie faptelor susmentionate, doresc a  sti, daca titlul onorific de MILITAR VETERAN , se confera sau trebuie cerut ?!?
                       Cu stima si consideratie .

Dani
Oaspete
5 decembrie 2015 3:36
MIHAI
Oaspete
MIHAI
12 noiembrie 2015 20:27

AM OBSERVAT CA IN OUG.NR82 DIN 2006 AVEAI NEVOIE DE DOAR 4 LUNI PT A BENEFICIA DE TITLUL ONORIFIC „MILITAR VETERAN”,DUPA AU ABROGAT  ACEASTA ORDONANTA SI AU DAT ORDINUL NR.M.39 DIN 27 MARTIE 2009 UNDE AU MODIFICAT PERIOADA PANA LA 12 LUNI.SI EU CA AM FOST IN AFGANISTAN IN 2009(IANUARIE-IUNIE)NU MI-A FOST PUSA VIATA IN PERICOL CA SI CEL CARE A STAT 12 LUNI?AM OBSERVAT SI CA DACA AI LUAT PARTE LA MISIUNI INTERNATIONALE PANA IN 10 IUNIE 2008 POTI BENEFICIA DE ACEST TITLU.VA ROG IN NUMELE MEU SI SUNT CONVINS CA SI IN NUMELE ALTORA  CARE SUNT IN SITUATIA MEA SA INTERVENITI MACAR SA SE SCHIMBE PERIOADA CA IN OUG.NR82 DIN 2006 CA IN MOMENTUL DE FATA SE FAC FOARTE MULTE DISCRIMINARI.VA ROG SA-MI CITITI MESAJUL.VA MULTUMESC LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

geo69
Membru
geo69
30 noiembrie 2015 19:15

SALUT,POATE CINEVA SA-MI SPUNA CUM POT BENEFICIA DE TRANSPORT IN COMUN IN BAZA OUG 71/2008 FIIND SI EU MILITAR VETERAN PARTICIPAND LA MISIUNEA UNAVEM III ANGOLA 1995 SI AFGANISTAN 2011.AM UMBLAT CU LEGEA IN MANA LA REGIA DE TRANSPORT IN COMUN SI DANSII M-AU TRIMES LA PRIMARIE SI DE AI RETUR FARA REZULTAT INTR-UN FINAL CEI DE LA UM. M-IA SPUS SA I-AU ABONAMENT SI I-MI DECONTEAZA DAR NUMAI PE UN SINGUR MIJLOC DE TRANSPORT,EU NU VAD CA E O SOLUTIE BUNA AR TREBUI IN BAZA LEGITIMATIEI CARE O DETINEM SA FIM SCUTITI DE A CUMPARA ABONAMENTE PE MIJLOCELE DE TRANSPORT SI MAI AM O NELAMURIRE DUPA IESIREA DIN SISEM ACESTE LEGITIMATI MAI SUNT DE FOLOS .VA ROG SA-MI DEA SI MIE CINEA RASPUNSURI.

Gherman Mihai
Oaspete
Gherman Mihai
11 noiembrie 2015 16:01

Militarii veterani din Focsani au fost pacaliti de primaria din Focsani ca le acorda facilitatea de a circula cu mijloc de transport in comun gratuit, drept pentru care ei sunt dati in judecata si pusi sa plateasca contravaloarea unui abonament pr fiecare luna. Noi militarii suntem buni numai la munca si la poza.
 

Valentin Mocanu
Oaspete
Valentin Mocanu
10 noiembrie 2015 22:04

In perioada 1993-1996, am participat la doua misiuni de mentinere a pacii in cadrul Spitalului Militar de Campanie, UNOSOM II si UNAVEM III, insumand un numar de noua luni. Din anul 1997 nu mai fac parte din Ministerul Apararii Nationale, astfel incat, va adresez intrebarea daca beneficiez de anumite drepturi („Militar Veteran”) si daca da, va rog sa-mi spuneti unde ma pot adresa.  Va multumesc.
Cu deosebita stima!

Zugravu Lucian
Oaspete
Zugravu Lucian
28 aprilie 2017 19:01

Salut Valentin! Nu stiu daca am fost in aceiasi perioada in Angola, cu spitalul militar. Eu eram maistru bucatar. Era spitalul din Cluj daca nu ma insel. In fine, am plecat si eu din armata, m-am angajat la politie, si acum am aflat si eu de aceste drepturi, cu scutirea de impozit si legitimatia de veteran. Tu ai rezolvat ceva? Daca, da, spune-mi si mie cum, ca eu ma plimbare de la CMJ la IPJ si nu se rezolva nimic. Mersi mult
.

catalin_leauta
Membru
catalin_leauta
10 noiembrie 2015 21:28

Oare articolul 
RECUNOASTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACTIUNI MILITARE de mai sus este doar praf in ochi ?
 
 

catalin_leauta
Membru
catalin_leauta
10 noiembrie 2015 21:26

aam postat un comentariu si nu i-mi raspunde nimeni. Sa ma i incerc? 
 

io
Oaspete
io
11 noiembrie 2015 15:26

daca scrii cu cratima    „i-mi”    :)))

catalin_leauta
Membru
catalin_leauta
10 noiembrie 2015 21:24

Am participat la misiunea UNAVEM III din Angola in perioada septembrie 2005 aprilie 2006. Vreau sa stiu daca beneficiez de acordarea titlului onorific de ” MILITAR VETERAN ” si daca da, unde ma pot adresa. V-a multumesc .

dumitru catalin
Oaspete
29 septembrie 2015 16:10

Buna ziua,daca detin o legitimatie de veteran de razboi,ce drepturi am sau ce facilitati?Multumesc.

catalin_leauta
Membru
catalin_leauta
9 septembrie 2015 19:48

Am participat la misiunea UNAVEM III din Angola in perioada septembrie 2005 aprilie 2006. Vreau sa stiu daca beneficiez de acordarea titlului onorific de ” MILITAR VETERAN ” si daca da, unde ma pot adresa. V-a multumesc .

Alex
Oaspete
Alex
3 iulie 2015 15:13

Buna ziua
Ce se intelege dpv juridic din expresia „personalul armatei” din Art.1?
Se refera la exclusiv la personalul MApN sau se refera la personalul tuturor fortelor armate ale Romaniei din Structura sistemului naţional de apărare? La Art. 2, personalul armatei e definit astfel:”cadrele militare (….) care participa la actiuni militare (…). Nu zice ca trebuie sa fie din MApN. 
Multumesc. 

killer79
Membru
killer79
8 octombrie 2014 14:32

buna ziua,astazi am primit un plic prin care mi se aduce la cunostinta ca in termen de 3 zile trebuie sa ma prezint  la biroul de asistenta sociala din focsani si sa dau inapoi legitimatia eemisa gratuit de transport in comun pe motiv ca am incalcat abuziv legea desi in lege scrie altceva..ma puteti lamuri in legatura cu acest lucru ..in plic mai scrie ca trebuie sa returnez si 280 de lei ,pretul abonamentului pe 7 luni de cand am legitimatia de transport in comun gratuita…in tara cred ca sunt mii ca mine, veterani care am participat in misiuni internationale si ne-am pus viata in pericol pentru tara…daca puteti sa imi dati un raspuns..multumesc anticipat sii….glorie armatei Romaniei….

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
8 octombrie 2014 19:15

Din pacate militarii veterani nu beneficiaza de legitimatii gratuite pentru transportul in comun.
 Meritele personalului armatei participant la acţiuni militare sunt reglementate prin OUG nr. 82/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 71/2008. Acordarea unor drepturi reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat şi dau în continuare dovadă militarii trimişi să îndeplinească angajamentele asumate de statul român.
ORDIN nr. M.39 din 27 martie 2009 al Ministrului Apărării Naţionale vine să aprobe Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

killer79
Membru
killer79
9 octombrie 2014 9:41

in lege scrie cu totul altceva..se contrazice cu ce spuneti d-voastra…art 8.1..militarilor veterani si celor care nu sunt invalizi li se acorda,in plus fata de drepturile prevazute la art.3,4,6 urmatoarele; a/drepturile prevazute la aliniatul 1 litera f),i)..unde scrie in felul urmator:i)gratuitate pe mijloacele de transport in comun si subteran dupa caz…? si litera b)care spune :se mai acorda drepturile prevazute la aliniatul 1,literele ,f),g)si i).celor care au fost decorati pe timpul misiuniii…Spuneti-mi unde e greseala ca eu nu o vad,,,,astept un raspuns..multumesc..o zi buna camarazi de arme

gabriel
Oaspete
gabriel
11 octombrie 2014 10:04

Kilier79 are dreptate. Legea este ambigua si se lasa se se inteleaga ca militarii veterani beneficiaza de decontarea transportului in comun. LMP a procedat corect si la directionat pe colegul nostru catre SMG. Sunt curios ce raspuns o sa-i dea cei de sus. Rog pe Killer79 sa ne informeze.

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
10 octombrie 2014 11:30

Vă recomandăm să vă adresați Consilierului Șefului Statului Major General pe probleme de SGP,  domnului Dinu Nedelcu.  Domnia sa, este cel mai în măsura sa va lămurească în problema semnalată de dumneavoastră. 
Adresa de e-mail a domnului consilier este: dnedelcu@mapn.ro

killer79
Membru
killer79
9 octombrie 2014 9:25

avem vreun drept cu aceasta legitimatie la ceva sau e doar simbolica si atat???

ulise
Oaspete
ulise
11 octombrie 2014 10:22

Mos Alecu ce parere ai? pe de o parte legea da, pe de alta parte legea nu da. Care este adevarul?

killer79
Membru
killer79
9 octombrie 2014 9:23

inseamna ca trebuie sa dau acesti bani inapoi pe care i-am decontat 7 luni  pe abonament ..daca nu ii dau , ce se poate intampla????in termen de 30  de zile atunci cand am depus documentele am primit raspuns afirmativ si mi s-a eliberat aceasta legitimatie gratuita ..nu e vina noastra, a celor care am primit acest drept,,nu trebuiau ei sa citeasca legea si sa ne dea raspun negativ, au trecut 7 luni si acum imi aduc ei la cunostinta ca trebuie sa dau acesti  bani inapoi gramada…nu e corect..ce se intampla in tara asta??chiar nu mai suntem deloc respectati????

MD
Oaspete
MD
28 septembrie 2014 9:47

lucram pe salarii de mizerie. nu sa mai marit salariu de 6 ani. au mare noroc ca acum este criza si nu se gaseste de munca. cum trece criza iar o sa plece lumea din armata si iar o sa aibe deficit

Claudiu Ioan Baiculescu
Oaspete
Claudiu Ioan Baiculescu
28 septembrie 2014 9:30

Claudiu Ioan Baiculescu 
S-a dat o legitimati …ce sa fac cu ea ?….nu- ma motiveaza cu nimic. de ce nu se fac reduceri la impozit sau alte facilitati materiale 

Raul Anghel
Oaspete
Raul Anghel
28 septembrie 2014 9:29

Raul Anghel 
Am o alta intrebare cum sa fac sa beneficiez de bani de echipament.in conditile in care nu am primit si lam achizitionat din buzunarul propriu

Raul Anghel
Oaspete
Raul Anghel
28 septembrie 2014 9:29

Raul Anghel 
 
Si apropo de multumiri si diplome sunt satul mie plin podu.

Raul Anghel
Oaspete
Raul Anghel
28 septembrie 2014 9:28

Raul Anghel Pe mine ma sperie gandu ca daca mai raman in sistem voi avea o pensie de muritor de foame.

Raul Anghel
Oaspete
Raul Anghel
28 septembrie 2014 9:28

Raul Anghel 
Cei care se plang de salariu uita ce meserie au.sa se orienteze putin daca se cred profesionisti si au nevoie de bani sa mearga afara la contractori pe bani buni.

Dascalescu Cristian
Oaspete
Dascalescu Cristian
28 septembrie 2014 9:23

Dascalescu Cristian cica : militari profesionisti. dar profesionistii sunt motivati de bani. unde sunt acesti bani?????? se spune ca beneficiem in mod gratuit de medicamente si asistenta medicala. de ce se opreste bani pt sanatate???? in alte ministere sau recastigat cei 25% opriti cu 1 iulie2010. la noi de ce nu se face asa ceva ???

pinzariu daniel
Oaspete
pinzariu daniel
27 septembrie 2014 15:27

De ce drepturi beneficiaza  detinatorul titlului de Militar Veteran? Va multumesc.

Danut
Oaspete
Danut
24 februarie 2016 1:06

De nimic. E batae de joc
Mai multe drepturi au Hotii si impostorii de la revolutie, iar noi care cu adevarat am servit si reprezentat tara in misiunile internationale, ne arunca ONORIFIC „praf in ochi”…

Cristian
Oaspete
Cristian
24 iulie 2014 22:11

Cine ne poate raspunde pe scurt, clar si concis ce drepturi avem cei care am participat in misiuni internationale kosovo, afganistan…etc? Eu am 3 misiuni, doua inainte de 2008 si sicer nu stiu daca am vreun drept sau e doar vorbaraie multa pe aici (jocuri de cuvinte, articole…) E asa de greu sa ne explicati pe scurt daca avem drepturi sau nu? Cu stima celui ce ne da un raspuns clar.

Robert Denis
Oaspete
7 aprilie 2014 18:10

Ma poate lamuri si pe mine cineva ce drepturi avem ?
Am observat ca tot se face referire la cei decedati , cei mutilati , cei raniti.
Dar cei care am scapat intregi ce drepturi avem ?????????????????????? 

scorpio78
Oaspete
scorpio78
26 martie 2014 12:00

Buna ziua
Ar trebui sa se revina la aspectul stipulat in precedenta OUG cand de acordarea titlului de militar veteran beneficiau toti cei ce au indeplinit minim 6 luni de misiune si cu minimum de 12 luni cum prevede actuala OUG. Exista printre cei decedati in teatrele de operatiuni cazul a trei militari care au decedat in timpul executarii primei lor misiuni internationale. Eu consider ca aceasta prevedere cu 12 luni minimum reprezinta un act de discriminare datorita faptului ca viata si integritatea personala iti este pusa in primejdie don clipa in care ai intrat in spatuul aerian al teatrului de operatiuni. Politicienii mai bine s-ar preocupa sa ne creeze si noua conditii deoarece prin intermediul armatei romane si mai precis prin intermediul celor care au executat misiuni internationale a crescut prestigiul Romaniei in exterior. Multumesc.

Monica
Oaspete
Monica
3 ianuarie 2014 14:48

OUG nr. 82 din 25 octombrie 2006, pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare Art. 8^5. – (1) Urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, beneficiaza de urmatoarele drepturi:b) o indemnizatie lunara egala cu solda lunara bruta/salariul de baza brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizeaza potrivit legii, pentru urmasii, indiferent de numarul acestora, ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, care nu realizeaza venituri din salarii sau din activitati independente;
(personalul armatei – 
cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;)
Nu vi se pare ca se contrazic in acest articol??? Mie DA , in calitate de sotie de cadru militar decedat in misiune si mai ales ca indemnizatia i-a fost taiata fiului meu ca…nu se incadreaza la acest articol. Stiti altul ?????? 

vali pintea
Oaspete
vali pintea
6 ianuarie 2014 11:54

Apreciez ca doar partial aveti dreptate, intrucat consider ca nu este o contradictie ci, mai degraba pare a fi o scapare a legiuitorului. In opinia mea, in articolul mentionat, intr-adevar ar fi trebuit sa se faca referire la intreg personalul armatei, fara a mai fi inserat textul „ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil”.  

monica petoaca
Oaspete
monica petoaca
4 februarie 2014 21:05

Intr-adevar, cadrele mitare decedate in misiuni puteau obtine o indemnizatie conform art 24 din legea 80/1995, dar care a fost abrogata cu lit. r a art 196 a legii 263/2010, dar si acesta a fost abrogat.Iar m-am blocat!!!

Chirvase Neculai
Oaspete
Chirvase Neculai
26 noiembrie 2013 19:20

Dar pentru cei care am participat la revolutie si suntem in activitate nu beneficiaza de nimic?

vali pintea
Oaspete
vali pintea
28 noiembrie 2013 19:24

In art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat se prevede:
Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, indiferent de durata participării, şi care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, i se conferă titlul onorific de “Militar Veteran”, respectiv titlul onorific de “Veteran”, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ierarhică a comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor militare/ordinul de zi pe unitate.

manea
Oaspete
manea
27 noiembrie 2013 17:14

In perioada revolutiei ati fost civil sau militar? 

Chirvase Neculai
Oaspete
Chirvase Neculai
27 noiembrie 2013 19:38

cadru militar si atunci si acum

cosmin
Oaspete
cosmin
9 noiembrie 2013 18:49

daca eu renunt(imi dau demisia)..din sistemul militar…pot solicita sa mi se elibereze certificatul(actul) de veteran de razboi,chiar daca mai am pana la pensionare?…sa il am acasa..sa nu mai stau la batranete sa alerg pe unitatea unde am lucrat..

vali pintea
Oaspete
vali pintea
11 noiembrie 2013 23:05

EXTRAS DIN ORDINUL nr. M.39 din 27 martie 2009, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
(…)
ART. 4
Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, indiferent de durata participării, şi care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, i se conferă titlul onorific de “Militar Veteran”, respectiv titlul onorific de “Veteran”, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ierarhică a comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor militare/ordinul de zi pe unitate.
(…)
 

Paul Grigore
Oaspete
Paul Grigore
10 noiembrie 2013 18:20

intereseaza-te la biroul personal de la unitatea unde iti desfasori activitatea. discuta si cu juristul unitatii. daca intrunesti conditiile legii beneficiezi de titlul militar veteran. trebuia sa ai doua misiuni de lupta, adica 12 luni.

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
10 noiembrie 2013 12:04

Domnule Cosmin, noi am publicat in cadrul acestui articol o lege pantru cei interesati. Trebuia sa o cititi si sa o studiati cu atentie. Textul este cumva prea lung si nu ati avut rabdare sa-l cititi pana la final?
Unde ati intalnit dumneavoastra titulatura de veteran de razboi ?

  Titulatura este militar veteran si este un titlu onorific.

        Restul il aflati citind randurile de mai sus.

                  
 Va dorim lectura placuta!  

georgeh
Oaspete
georgeh
3 februarie 2016 17:33

Am fost 4 ani in misiuni internationale sub egida ONU si sub mandat EU-LEX, nu cred ca o sa avem parte de scutiri de impozite.Trebuie sa ajunga cineva dintre noi in Parlamentul Romaniei,sa lupte pentru aceste drepturi,daca nu uita de unde a plecat. Eu am intrat in politica vreau sa fac acest lucru,dar depinde de constiinta fiecarui cetatean sa faca o schimbare.O seara binecuvantata camarazi .

georgeh
Oaspete
georgeh
3 februarie 2016 17:21

Va salut cu respect.Eu inteleg ,atat cat este cu titlu onorific nu beneficiezi de nimic.

Andy
Oaspete
Andy
12 iunie 2014 19:24

In OUG 82/2006 mod cu OUG 71/2009 zice așa: „Art. 4. – (1) Militarilor care au participat cel puţin 4 luni neîntrerupt sau cumulativ la acţiuni militare li se conferă titlul onorific de „Militar Veteran”, iar personalului civil, cel de „Veteran”.” Se menține perioada de 12 luni sau doua misiuni. Eu a o misiune si nu mi s-a acordat titlul de militar onorific. Care este adevarata? 12 luni/ 2 misiuni sau cel puțin 4. Luni neîntrerupt? Așteptat un răspuns pe adresa mea de email. Va multumesc!

marian
Oaspete
marian
4 octombrie 2013 0:34

Si daca DA  cand si cum pot beneficia de ele?

marian
Oaspete
marian
4 octombrie 2013 0:32

Eu personal am primit medalia de onoare a SMG, NON ARTICLE FIVE !
FAC OBIECTUL ACESTEI LEGI? cine imi poate spune?
b) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), g) si i) celor care au fost decorati pentru merite pe timpul misiunii;

vali pintea
Oaspete
vali pintea
7 octombrie 2013 10:18

Va rugam sa fiti mai explicit, privitor la intrebarea dumneavoastra. 

popescu ion
Oaspete
popescu ion
12 iulie 2013 16:28

unde se pot adresa cei de la MAI pt aceste drepturi?

vali pintea
Oaspete
vali pintea
12 iulie 2013 22:13

Dacă îndepliniţi cerinţele legii, vă recomandăm să vă adresaţi structurii de resurse umane din cadrul instituţiei trimiţătoare.
În acest sens, studiaţi şi conţinutul Legii nr. 121 din 2011: http://www.mapn.ro/legislatie/doc/l121.pdf

popescu ion
Oaspete
popescu ion
12 iulie 2013 16:22

militarii de la ministerul de interne care au participat la actiuni in teatre de operatii beneficiaza de aceleasi drepturi? va multumesc

daaaannnn
Oaspete
daaaannnn
15 iunie 2013 18:51

Stati linistiti!!!! si aici totul e pe pile!!! In mod normal,ar trebui acordat fiecarui militar participant la misiune, daaaar nu la toti li se acorde acest drept! 

TOMA
Oaspete
TOMA
15 iunie 2013 22:01

te contrazic, ai facut demersurile necesare si nu ti  s-a acordat titlul onorific de militar veteran?  i-a legatura cu juristul unitatii si te va indruma legal cum sa faci; daca indeplinesti conditiile fa un raport si inainteaza-l biroului personal din unitatea din care faci parte, asigurandu-te ca raportul a intrat prin DS.

Curios ......................
Oaspete
Curios ......................
19 noiembrie 2016 11:29

Trebuie sa mai faca raport……..? In evidentele ministerului oare nu sant liste si listeţe cu toti ceu care au participat la misiuni internationale…….aceste titulaturi ar fii trebuit inmanate in prima zi dupa terminarea misiuni…..dar ce sa zici inca un general care ia bani de nu si-a facut treaba sau. …..si-a facut doar lui ca la noi se poate orice

Dragan
Oaspete
Dragan
9 iunie 2013 22:15

Cititi in Observatorul Militar proiectul de modificare al statutului cadrelor militare
 
 
http://presamil.ro/OM/2013/21/ziar%2021.pdf
 
 
 
 
 

bucur
Oaspete
bucur
9 iunie 2013 22:29

nu l-au publicat complet

lupu mugurel
Oaspete
lupu mugurel
9 iunie 2013 12:20

Vizitati pagina de facebook a Ligii Militarilor Profesionisti:
       

           https://www.facebook.com/ligamilitarilor?ref=tn_tnmn 

gigi
Oaspete
gigi
9 iunie 2013 21:06

Am vizitat-o!  O colega noua deosebit de frumoasa (blonda) a depus juramantul militar fata de patrie si va intra in randurile Fortelor Navale Romane. Sper sa fie repartizata pe nava noastra.(SIC)

katalyn
Oaspete
katalyn
5 iunie 2013 18:21

Cat timp militarul este in activitate, titlul de MILITAR VETERAN este onorific. Cand militarul este la pensie, titlul intra in vigoare si se beneficiaza de unele drepturi, una dintre ele  ar fi: scutirea de impozit pe casa si masina.

Moldovan George
Oaspete
Moldovan George
27 septembrie 2014 14:14

As vrea sa stiu in care articol din care lege spune despre scutirea de impozit pe proprietate, ca eu nu am gasit…Deocamdata primesc scutirea de taxa radio-tv, abonament pana in 40 de lei la romtelecom, 12 calatorii cu trenul pe an si abonament pe autobuz. Multumesc.

pinzariu daniel
Oaspete
pinzariu daniel
27 septembrie 2014 15:18

cum ai procedat pt. scutirea de abonament pina la 40 de lei si12 calatorii cu trenul pe an? unde te-ai adresat si ce documente ai dus? daca nu ai fost ranit beneficiezi de asa ceva?

moldovan
Oaspete
moldovan
5 iunie 2013 19:53

Revolutionarii din 1989 nu au asteptat pana la pensie. Au beneficiat imediat de scutiri de impozite, terenuri intravilane sau extravilane, locatii date de primarii pentru a-si dewschide firme, scutiri la abonamentul tv sau la consumul de energie electrica si multe, multe altele. Revolutionarii (care au fost intr-adevar) au fost in strada 10 – 15 zile in decembrie 1989. Noi ca sa beneficiem de anumite drepturi, trebuie sa avem 12 luni, adica 364 de zile de misiune externa in teatrele de operatii. Si tocmai la pensie se beneficiem de…  de ce? nici nu stim de ce drepturi o sa avem. Nimeni nu  ne spune nimic.

gigi
Oaspete
gigi
9 iunie 2013 21:11

sa nu ne legam de fostii,  asa zisi revolutionari, majoritatea au intrat in politica si nu te poti lua de ei,,,  au avut si au facilitati care te lasa cu gura cascata

surugiu
Oaspete
surugiu
5 iunie 2013 17:21

titulatura de „militar veteran” este un pleonasm. 

SCHIOPU
Oaspete
SCHIOPU
5 iunie 2013 17:43

CUVANTUL „VETERAN” IN DEX:
.

VETERÁN, -Ă, veterani, -e, subst.
1. S. m. Ostaș roman liberat după terminarea serviciului militar și care obținea la liberare o serie de privilegii.
2. S. m. Bărbat (în vârstă) care a participat la unul sau mai multe războaie.
3. S. m. și f. Persoană (în vârstă) care a activat și s-a remarcat vreme îndelungată într-o acțiune (de mare răspundere), într-o instituție etc. – Din fr. vétéran, lat. veteranus.
.

CUVANTUL „MILITAR” IN DEX:
.

MILITÁR, -Ă, militari, -e, s. m. și f., adj.
l S. m. și f. Persoană care face parte din cadrele armatei sau care își face stagiul militar; ostaș, oștean.
2. Adj. Care aparține armatei sau militarilor (1), privitor la armată sau la militari, specific armatei sau militarilor; făcut după principii proprii armatei; milităresc, ostășesc. ◊ Serviciu (sau stagiu) militar = stagiu pe care sunt obligați să-l presteze toți bărbații valizi ai unei țări. ♦ Realizat sau efectuat prin sau de către armată. – Din fr. militaire, lat. militaris, germ. Militär.

teo doru
Oaspete
teo doru
5 iunie 2013 17:13

Ne poate spune cineva concret, cei care au obtinut sau vor obtine titlul de militar veteran, ce drepturi au sau vor avea? Multumesc.

vali pintea
Oaspete
vali pintea
9 iunie 2013 16:49

Drepturile persoanelor carora li s-a conferit titlul de „Militar veteran”, respectiv de „Veteran”, sunt cele prevazute de actele normative prezentate mai sus, in functie de situatia concreta a fiecareia dintre persoanele respective (mai precis, se trateaza diferit situatia in care, acea persoana care a participat la actiuni militare, a fost ranita sau a dobandit o invaliditate).

SILVIU
Oaspete
SILVIU
5 iunie 2013 16:47

Am doua misiuni in teatre, una in Iraq si una in Afganistan. Cum pot intra in posesia medaliei si a titlului de militar veteran?

Dragan
Oaspete
Dragan
9 iunie 2013 21:14

cei care se incadreaza in legile de mai sus si fac obiectul,  trebuie sa se adreseze biroului personal si juristului din unitate si eventual sa faca o cerere in acest sens.

vali pintea
Oaspete
vali pintea
9 iunie 2013 16:57

Dupa caz, prin Ordin al ministrului Apararii Nationale sau prin Hotararea a Guvernului (a se vedea art. 4 din OUG nr. 82/2006, modificata si completata prin OUG nr. 71/2008, mai sus prezentate).

Buturin Ion
Oaspete
Buturin Ion
5 iunie 2013 0:28

Buna ziua
Hotararea care decide ca doar militarii care au participat la misiuni externe timp de minim 12 luni consecutive sau cumulate este o hotarare cu caracter discriminatoriu si care nu reflecta realitatea deoarece un numar de 3 militari si-au pierdut viata in teatrele de operatiuni externe in timpul executarii primei lor misiuni intr-un teatru de operatiuni externe. Trebuie facut ceva in acest sens deoarece iti risti viata incepand cu momentul in care ai ajuns intr-un teatru de operatiuni. Trebuiesc intocmite sesizari catre ministrul apararii si catre domnul prim-ministru, eu personal nu am gasit nici un sprijin la minister in  acest sens (actionand de unul singur in nume propriu).

grig
Oaspete
grig
5 iunie 2013 16:49

Corect. Buturin are mare dreptate. De ce sa nu beneficieze de titlul de “militar veteran” si cei care au o singura misiune? Si noi ne-am facut datoria si ne-am riscat viata in cele 6 luni de Afganistan.

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
6 iulie 2013 14:58

COMUNICAT L.M.P.
.
.
* Ţinând cont de faptul că majoritatea celor înregistraţi sau care accesează acest site sunt militari, se vor respecta următoarele reguli:
.
* -ESTE STRICT INTERZISĂ PUBLICAREA PE ACEST SITE A DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR CLASIFICATE SAU CONFIDENŢIALE (CARE NU SUNT DESTINATE PUBLICULUI), ACEST LUCRU CONSTITUIND DIVULGARE ŞI COMPROMITERE A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE, RESPECTIV ÎNCĂLCAREA REGULAMENTELOR DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI FIIND PEDEPSIT CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ŞI REGULAMENTARE DIN DOMENIU.
.
* – OPINIILE POLITICE NU POT FI EXPRIMATE ÎN CADRUL ACESTUI SITE
.
* – EXPRIMAREA ÎN CADRUL ACESTUI FORUM A UNOR OPINII CONTRARE INTERESELOR ROMÂNIEI ŞI FORŢELOR ARMATE NU ESTE PERMISĂ.
.
* – NU ESTE PERMIS LIMBAJUL VULGAR SAU OBSCEN.
.
             
Daca intregul comentariu este de natura sa contravina acestei reguli sau nu face referire la articolul publicat acesta va fi cenzurat in totalitate.
Nu sunt permise instigari la incalcarea legilor din Romania.
Sunt permise insa afirmatii de natura sa combata sau se aduca unele observatii la unele legi (fie ele constitutionale sau organice), cu conditia sa fie exprimate la modul teoretic si foarte bine argumentate.
 
.
* – DENIGRAREA, IRONIA SI ATACUL LA PERSOANA SUNT STRICT INTERZISE.
.
                    Va multumim pentru intelegere.
.                        
 Cap. Danut ALBU – Presedinte L.M.P.

col. I.L.G.
Oaspete
col. I.L.G.
26 septembrie 2017 8:35

Acest site mai este FUNCTIONAL? Intreb pentru ca, in actuala sectiune el mai mult dezinformeaza decat informeaza. Imi permit sa va trimit principalele link-uri necesare in procesul de initiere a procesului de actualizare a informatiilor, asa dupa cum eu le-am identificat pe internet:

1. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=67823
2. http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-m-88-din-27-iulie-2016-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-ordonan-ei-de-urgen-a-guvernului-nr-82-2006-pentru-recunoa-terea-meritelor-personalului-armatei-participant-180849.html.

Va urez succese tuturor, dar le veti obtine numai daca sunteti si corect informati!

wpDiscuz