marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

ORDIN PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND INCADRAREA IN CONDITII DEOSEBITE, CONDITII SPECIALE SI ALTE CONDITII, SPECIFICE PERSONALULUI MILITAR

1896918_840620352701133_7525622038931073076_n

În vigoare de la 01.01.2016:
.
Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

.
Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii,0b191e1e9e2b26986f3d2d75c87de435 specifice personalului militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
.
Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.116/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.
*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.116/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
.
Art. 3.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
.
Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar din 23.12.2015
.
Art. 1.
În sensul prezentelor norme metodologice, noţiunea de personal militar este cea definită la art. 3 lit. a) din Legea300demarinari8iulie-1404839392 nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
.
Art. 2.
(1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.
(2) Denumirile locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau ale funcţiilor care se încadrează în prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, menţionate la alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 1*).
*) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificatăArmata-Română potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
(3) Locurile de muncă şi activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, se încadrează în condiţii de muncă potrivit legislaţiei anterioare şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
.
Art. 3.
Perioadele lucrate în aceleaşi condiţii de muncă se însumează, obţinându-se o cifră ce reprezintă ani întregi efectiv lucraţi. Pentru perioadele mai mici de un an, rămase după însumare, se ia în calcul un spor de vechime proporţional cu timpul lucrat.
.
Art. 4.
(1) Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual,01_m concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.
(2) Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul pentru creşterea copilului, concediul pentru creşterea copilului cu handicap, concediu de studii, învoiri, permisii, concediul fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă/retragere nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi-a desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.
(3) Evidenţa perioadelor prevăzute la alin. (2) se ţine în Fişa de evidenţă a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
.
Art. 5.
(1) Locurile de muncă în care personalul militar desfăşoară, permanent sau temporar, activităţi în condiţii des2.ziareromania.ro muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii sunt stabilite, de regulă, o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1 şi atunci când intervin modificări în statele de organizare şi/sau în fişele posturilor, de către comandantul unităţii, la propunerea comisiei formate din:
a) locţiitorul şefului/comandantului sau, după caz, directorul/directorul adjunct sau şeful de stat major pentru structurile militare unde nu este prevăzută în statul de organizare o astfel de funcţie;
b) şeful fiecărui/fiecărei modul/entităţi organizaţionale din care fac parte locurile de muncă ce urmează a fi încadrate în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii;
c) ofiţerul cu activitatea de personal;
d) ofiţerul cu activitatea financiară;
e) responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă;
f) medicul unităţii
(2) În cazul în care membrii comisiei prevăzute la alin. (1) nu se regăsesc în structura organizatorică a unităţii militare, responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor corespunzătoare revine celor care îndeplinesc sarcinile în domeniul respectiv.
(3) Pentru perioadele în care personalul militar se poate încadra concomitent atât în condiţii de muncă deosebite, cât şi în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii, se iau în calcul sporurile de vechime în serviciu cele mai avantajoase.
.
Art. 6.
(1) Evidenţa perioadelor în care personalul militar lucrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şiOlimpiada ISTAR alte condiţii se ţine de către structura de resurse umane pe Fişa cu locurile de muncă care dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, denumită în continuare fişa de evidenţă, şi se certifică prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane prin menţiunea „certific exactitatea datelor”.
(2) Fişa de evidenţă se înregistrează şi se păstrează în memoriul original/dosarul personal şi se aduce la cunoştinţa personalului militar, anual, de regulă în perioada luării la cunoştinţă a aprecierilor de serviciu sau în perioada efectuării consilierii individuale, pe bază de semnătură în locul destinat din fişa matricolă.
(3) Înscrierea în fişa de evidenţă se face la începutul activităţii în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, precum şi la încetarea activităţii în aceste condiţii.
(4) Fişa de evidenţă se completează de către fiecare unitate militară, numai pentru perioada în care personalul militar se află în evidenţa acesteia.
(5) Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, unităţile militare actualizează, după caz, fişele de evidenţă pentru întregul personal militar, urmând ca după mutarea din unitate să se procedeze potrivit alin. (4).
(6) Fişa de evidenţă se întocmeşte pe baza documentelor de evidenţă a personalului, a înscrisurilor din memoriul646x404 original/dosarul personal, a extraselor din ordinele de zi pe unitate, a fişei postului, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, a carnetului de muncă. Adeverinţele se solicită de către persoanele interesate unităţilor militare în care au fost încadrate ori structurilor care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate, numai pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţiile speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine sau nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal.
(7) Centrele militare sau structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale eliberează, la cerere, personalului militar trecut în rezervă/retragere din structurile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui transferat şi trecut în rezervă/retragere de la celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională ori urmaşilor acestora, fişele cu locurile de muncă/adeverinţele privind încadrarea activităţilor şi a locurilor de muncă în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, numai pentru perioadele cât au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale.
(8) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine,07_m nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care acestea au fost încadrate ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.
.
Art. 7.
(1) Încadrarea întregii perioade de muncă a personalului militar în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi se consemnează în fişa de evidenţă.
(2) În situaţia în care locurile de muncă în care a lucrat personalul militar în activitate şi activităţile desfăşurate de acesta nu se mai regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, se încadrează ca locuri de muncă şi activităţi în alte condiţii, condiţii speciale, respectiv condiţii deosebite, în funcţie de sporul de vechime care se acordă până la intrarea în vigoare a hotărârii.
(3) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute la alin. (2) se face cu documente de evidenţă a personalului, înscrisuri din memoriul original/dosarul personal, extrase din ordinele de zi pe unitate, fişa postului, adeverinţe eliberate de unităţile militare, alte documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, cu carnetul de muncă potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
.
Art. 8.
(1) Condiţiile în care a lucrat personalul militar şi care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, înimage-2015-04-30-20046894-70-militari-romani-raniti-afganistan grupa a II-a de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii speciale sunt stabilite pentru întreaga perioadă de lucru a personalului militar în activitate ca locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
(2) Condiţiile în care a lucrat personalul militar şi care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa I de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii deosebite sunt evidenţiate distinct ca perioade lucrate în grupa I de muncă până la 9 aprilie 2001.
.
Art. 9.
(1) Personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituţii militare de învăţământ poate beneficia de condiţiile de muncă stabilite de către conducătorii acestor instituţii, în raport cu activităţile de instruire şi pregătire04_m pentru luptă la care participă.
(2) Personalul militar care urmează cursuri sau se află la misiuni ori posturi permanente, stagii de practică/pregătire, în străinătate, poate beneficia de condiţii de muncă dacă desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
(3) Personalul militar specializat nominalizat în echipele de asanare, instruit conform legislaţiei, pe baza pregătirii profesionale şi conform atribuţiilor funcţionale/fişei postului, beneficiază de încadrare în alte condiţii de muncă pe toată durata anului calendaristic dacă execută cel puţin o asanare în acel an, aşa cum este definită potrivit reglementărilor în vigoare, pe baza documentelor legale justificative.
.
Art. 10.
(1) Perioadele în care personalul militar este detaşat la alte unităţi militare, instituţii militare de învăţământ sau în afara Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşoară activităţi ce se încadrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se înscriu în fişa cu locurile de muncă de către unitatea în evidenţa căreia se află.
(2) Personalul militar detaşat în afara Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de condiţii de muncă specifice funcţiilor din care a fost detaşat sau funcţiilor asimilate/similare, după caz.
(3) Personalul militar pus la dispoziţie în vederea încadrării, trecerii în rezervă/în retragere ori ca urmare a cercetării şi judecării în stare de libertate beneficiază în aceste perioade de încadrare în condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice locului de muncă şi activităţii pe care o desfăşoară.
(4) Înscrierea perioadelor în fişele de evidenţă pentru personalul militar prevăzut la alin. (3) se face de cătremilitari-afganistan1 unitatea în care acesta este încadrat, pe baza documentelor de personal, a înscrisurilor din memoriile originale/dosarele personale, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a extraselor din ordinele de zi pe unitate şi a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă şi, după caz, a comunicărilor unităţilor în care cei în cauză îşi desfăşoară activitatea.
(5) Certificarea exactităţii datelor înscrise în fişa de evidenţă se face de către comandantul/şeful unităţii militare şi persoana care face înscrierea, prin semnătură şi aplicarea ştampilei unităţii, la mutarea personalului militar din unitate sau la întocmirea fişelor cu locurile de muncă/adeverinţelor de către centrele militare pentru personalul militar în rezervă/retragere.
.
Art. 11.
Personalul militar care lucrează în condiţii de muncă deosebite sau condiţii speciale potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condiţii de muncă potrivit legii.
.
Art. 12.
Pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015 fişa de evidenţă reflectă conţinutul „Declaraţiilor privindimages evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul public de pensii şi a obligaţiilor de plată către Bugetul asigurărilor de stat” depuse de către ordonatorii de credite şi condiţiile de muncă pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale.
.
Art. 13.
Centrele militare sau structurile militare, care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cererea acestuia, înaintează fişele cu locurile de muncă/adeverinţele caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii sau celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
.
Art. 14.
Direcţia management resurse umane şi Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale verifică modul0-veteran_0 de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în toate structurile Ministerului Apărării Naţionale.
.
Art. 15.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
.
.
.foto 9 Apus in Zabul

Sursa:
http://www.monitoruloficial.ro/
Citeste aici:
http://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/

Ordinul%20ministrului%20apararii%20nationale%20nr.%20123%202015.pdf
Monitorul Oficial nr. 0982 din 2015
Actul nr. M.123 din 23 Decembrie 2015
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar
monitorul oficial

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Costi constantin
Oaspete
Costi constantin
19 ianuarie 2018 10:20

Sînt Administrator depozit cu ce grupă de muncă sunt încadrat la unitate?

Uxe Rolf
Oaspete
Uxe Rolf
4 ianuarie 2017 16:15

Poate sa-mi comunice cineva care sunt dispozitiile legale in vigoare cu privire la acordarea Ordinului Meritul Militar?

Muntean
Oaspete
Muntean
14 ianuarie 2016 13:56

Buna,am si eu o intrebare,de ce nu ne da si noua bani de echipament ???Eu la unitatea la care sunt nu am mai primit de 2ani!!Nu stie nimeni nimic ceva de norma de echipare pentru SGP ???Multumesc.

marius
Oaspete
marius
11 ianuarie 2016 17:35

Eu sunt de radiolocatie si in privinta concediului suplimentar exista diferente stabilite prin legi si ordine ex cei ce lucreza pe radare in ture au 5 zile,punctul de comanda subteran difera..
Specialistul de clasa este altceva ,este contra bani si necesar conform fisei postului.sunt caporali cu specialist 1 si dau mentineri si ofiteri care abia dau.Si in privinta grupelor de munca cine beneficiaza si cum parca ministerul muncii stabileste.este cam ca la civili ex daca un macaragiu prin lege beneficiaza de grupa 1 asta nu inseamna ca toti muncitorii care leaga marfa, pun carligele etc au acelasi drept,este vb de utilizatorul locului de munca stabilit prin lege.in cazul descris cei ce sunt mecanici conductori beneficiaza,probabil functiile de pistolari alte functii specifice infanteriei nu.eu daca deservesc un radar am dreptul asta nu inseamna ca soferul de pe un camion care vine ma tracteze daca e nevoie beneficiaza.uitate la un combinat chimic gen Arpechim. si gasesti la o singura sectie diferite grupe.laborantul o grupa,electricianul o grupa etc si nu pot fi bagati la gramada pt ca nu permite legea.sper ca am ajutat cu ceva dar pt mai multe lamuriri cautati pe lexmil documentele care stabilesc aceste lucruri.
Sunt doar un simplu M.m.care acu multi ani aveam poate unele din aceste intrebari

costi
Oaspete
costi
11 ianuarie 2016 15:56

ill. BDin cate stiu eu doar comandantul de pluton si mecanicii conductorii au grupa 1 de munca . noi ceilalti din pluton . nu folosim armament . munitie. E.t.c.. Este normal ca un militar care isi desfasoRa activitatea la birou sa nu aiba aceeasi grupa de munca ca inul fij yeyrn si nici macar acelasi coeficient de incadrare . indiferent ca suntem caporali sau subofiteri de ce nu beneficiem de aceasta grupa de munca . la fel si cu zilele de concediu suplimentar . mecanicii conductori beneficiaza de 4 zile concediu suplimentar pentru ca conduc TAB urile un anumit numar de kilometrii dar noi care parcurgem acei kilometrii pe jos de ce nu avem c.o. suplimentar ? Sunt subofiteri care nu sunt specialisti de clasa 1 dar caporalii pot fi .

marius
Oaspete
marius
11 ianuarie 2016 14:46

Grupa 1 de munca sau conditii speciale nu se acorda unei anumite categorii ci unei anumitor tipuri de activitati.Grupa 1 de munca intr-o unitate de rachete pe varf de munti unde se lucreaza in ture de noapte are si ofiterul si caporalul .nu cred ca este in regula ca un militar care ex misiuni de lupta la pace sa aiba aceeasi grupa cu un militar care desf activitati de birou intr-o unitate in mijlocul orasului .Deci grupa de munca este data de specificul unitatii ,a functiei si a activitatii desfasurate nu de categoria de personal

Radu
Oaspete
Radu
30 ianuarie 2016 7:17

Dar poate militarul isi desfasoara activitatea intr-un birou unde influenta campurilor electromagnetice este foarte mare si ii pune sanatatea in pericol? De ce nu va ganditi si la aceasta varianta?

costi
Oaspete
costi
6 ianuarie 2016 22:56

dupa cum se stie doar aumite categorii de militari beneficiaza de grupa 1 de munca . de ce nu beneficiaza toti militarii de aceasta grupa de munca indeferet de grad si functie ?

Aditoader
Oaspete
Aditoader
6 ianuarie 2016 15:24

Se pare ca ” Elevul de scoala militara”, NU face parte din categoria numita generic „personalul militar”… Am constatat acest aspect avand in vedere cele specificate in urmatoarele:

Norme metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar din 23.12.2015:
„Art. 1.
În sensul prezentelor norme metodologice, noţiunea de personal militar este cea definită la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat”
Legea 223/2015, Art. 3.:
„În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) militar – cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare…
– soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti…..”
Legea nr 80/1995:
„Art. 1. Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu pregătirea lor militară şi de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.
Legea nr. 384/2006:
„Art. 1.
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat şi situat la baza ierarhiei militare.
(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt angajaţi pe baza unui contract în funcţii prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităţilor militare, pe o perioadă determinată, în funcţie de nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.’

Avand in vedere cele prezentate mai sus, rezulta faptul ca pe timpul cat am avut statutul de ‘elevi de scoala militara” si ne-am pregatit pentru a deveni ofiteri. subofiteri, maistri miltari etc., nu am facut parte din „personalul militar” al armatei. Probabil, in perioada respectiva, se considera ca am cantat serenade, am compus poezii, am desenat floricele pe asfalt si am jucat sotron sau pur si simplu, am facut promenada pe aleile cazarmii… Nu am executat trageri de lupta, nu am folosit explozibili, nu am folosit tehnica militara, nu am fost in aplicatii, nu am executat serviciul de garda… Am asteptat doar sa treaca timpul si sa devenim cadre militare la apelul de seara…

Barbu Gheorghe
Oaspete
Barbu Gheorghe
15 mai 2017 13:59

Ți se va pune la calcularea vechimii la ieșirea la pensie ca, condiții normale. Adică ai făcut 3 ani școala militară ți se va pune tot 3 ani. Nu ți se va pune in plus 3,6 luni sau 1 an.

mos alecu
Membru
mos alecu
4 ianuarie 2016 16:22

@costi 4 ianuarie 2016 la 14:41
La : „…ne poate explica cineva pe intelesul tuturor ce inseamna aceste modificari . va multumesc…” .
„Modificarea” de esenta este aceea ca prevederile hg 1294/2001 , modificata cu hg s-1019/2010 , se aplica si celor pensionati inainte de 01.01.11 …
Pentru cei care sinteti in activitate (inclusiv SGP) prevederile acestei hg s-1019/2010 va sint aplicate inca de la 01.01.11 … pentru toata perioada de activitate (adica si pentru perioada in care ati fost in activitate inainte de 01.01.11) …
Ar mai fi si faptul ca pentru perioadele in care ofiterii , mm , subofiterii , SGP si preotii militari au participat la diferite cursuri (forme de pregatire) se acorda conditii de munca (deosebite de cele normale) … Pina in prezent timpul petrecut la acele forme de pregatire era considerat a fi in conditii normale de munca …

Toto Iany
Oaspete
Toto Iany
6 ianuarie 2016 0:21

DA.UN FEL DE ….PRAF ÎN OCHI.
DATORITA LIMITARII PROCENTULUI MAXIM PT.PENSIE DIN BAZA DE CALCUL , ACEST ORDIN NU AJUTA DECÂT UN NR.MIC DE PENSIONARI .
65+ 9=74
65 – PROCENT PT.25 ANI ……
9 -PENSIE SUPLIMENTARA

85 -74= 11
DECI, 11 ANI OBTINUTI DIN GRUPE SE MAI POT ADAUGA
DAR, MAJORITATEA PENSIONARILOR MILITARI AU MULT MAI MULTI ANI , CARE NU CONTRIBUIE LA NIVELUL PENSIEI.
PUTETI OBSERVA ȘI LOGICA LEGIFERARII:
– INTAI AU MĂCELARIT LEGEA CU ACEA O.U.
– PASUL DOI – PRAF ÎN OCHI .
SA AUZIT DE BINE .
PS.24 IANUARIE

Coderie
Oaspete
Coderie
30 ianuarie 2016 16:33

Perfect punctat ! Este o forma de a ne limita pentru ca suntem singura categorie socio profesionala care avem doua limitari…odata la 65 si a doua la 85 !

costi
Oaspete
costi
4 ianuarie 2016 14:41

Buna ziua . ne poate explica cineva pe intelesul tuturor ce inseamna aceste modificari . va multumesc

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
4 ianuarie 2016 10:14

COMUNICAT LMP:
.
100.913 – RECORD ABSOLUT DE RATING!
.
In data de 03.01.2016 s-a inregistrat un record de vizitatori pe site-ul oficial al Ligii Militarilor Profesionisti!

100.913 DE VIZITATORI AU ACCESAT SITE-UL L.M.P. INTR-UN PROGRAM ORAR DE 24 DE ORE!
.
Din data de 30 octombrie 2010, de cand site-ul oficial al Ligii Militarilor Profesionisti a devenit operational pe site-ul LMP s-au postat:
– 422 articole
– 9543 de comentarii

.

MULTUMIM PENTRU CA ACCESATI SI APRECIATI SITE-UL LMP!
.
Consiliul Director al Ligii Militarilor Profesionisti

EPAN NICUSOR
Oaspete
EPAN NICUSOR
4 ianuarie 2016 2:05

În sfârșit au făcut și ei dreptate celor care au avut de suferit de pe urma OUG privind pensiile militarilor.

cpt. rez.Viorel Gongu
Oaspete
cpt. rez.Viorel Gongu
3 ianuarie 2016 14:49

eu personal am două probeme la care nu ştiu să găsesc soluţie.
prima problemă este faptul că nu mi-a fost acordat ordinul meritul militar clasa a iii-a la momentul când eram activ şi nu ştiu cum proceda acum
a dpua problemă este că perioadele de lucru la mină şi la Casa Republicii nu mi-au fost calculate drept grupe de muncă. Nu ştiu cum trebuie să procedez. Dacă mă poate ajuta cineva aş dori să primesc un mail la dona_viorel@yahoo.com
Mulţumiri anticipate!

utan
Oaspete
utan
7 ianuarie 2016 22:33

de ce nu se spune clar daca militari profesionisti privind acordarea ordinului IN SERVICIUL PATRIEI ???????????

wpDiscuz