luni 27 mai 2024

SPONSORI OFICIALI

DELEGAȚIA LMP A PARTICIPAT LA O INTÂLNIRE INFORMALĂ CU REPREZENTANȚI AI DIRECȚIEI GENERALE FINANCIAR-CONTABILE

42773821_296625607595814_4858872325593890816_n

 

În data de 26 septembrie 2018, la sediul Direcției generale financiar contabile a avut loc o întâlnire informală între personalul de conducere al Direcției generale financiar-contabile și delegația Ligii militarilor profesioniști, în cadrul căreia au fost abordate probleme cu privire la salarizarea și acordarea unor drepturi de natură salarială cuvenite soldaților gradaților profesioniști.
.
În urma discuțiilor purtate cu privire la problemele ridicate de reprezentanții Ligii militarilor profesioniști, potrivit domeniilor de responsabilitate ale Direcției generale financiar-contabile, au rezultat următoarele:

.
I. Salarizarea soldaților/gradaților profesioniști, având în vedere că drepturile de soldă sunt stabilite, în continuare, conform procedurilor și metodologiei în vigoare la data de 31.12.2009, precum și a creșterii nivelului salariului minim brut pe țară la nivelul soldei de funcție, fapt ce a generat suprapuneri salariale:
Situația prezentată este cunoscută atât la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cât și la nivelul întregii familii ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională.
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis Ministerului Apărării Naționale Clarificări privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentanții Curții de Conturi, actualizate.
a) La nr. crt. 42 din Clarificări – etapele de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 se precizează următoarele:
„Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică începând cu luna iulie 2017.
Art. 38 prevede că acest act normativ se aplică etapizat, după cum urmează:

.

.
ANUL 2017
Art. 38 alin. (2) din legea-cadru prevede că, în prima lună de aplicare a legii, respectiv luna iulie 2017, se menţin în plată salariile de bază şi celelalte drepturi salariale acordate în luna iunie 2017, dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Excepție de la această regulă au făcut:
– personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică […],
– personalul din cadrul administrației publice locale […].

.
ANUL 2018
Salariile de bază se stabilesc potrivit art. 38 alin. (3) și alin. (6).
Potrivit art. 38 alin. (3) lit. a), începând cu luna ianuarie 2018, se acordă salariile de bază și celelalte drepturi salariale avute în luna decembrie 2017, majorate cu 25%.
Excepție de la această regulă o reprezintă:
– personalul care ocupă funcțiile de medic, asistent medical și ambulanțier/șofer de autosanitară […],
– personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat […],
– personalul din cadrul administrației publice locale […],
– personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică […].
Potrivit art. 38 alin. (6), salariile de bază determinate prin înmulțirea salariilor de bază avute în luna decembrie 2017 cu 25% nu pot depăși nivelul salariilor de bază prevăzute în anexele la lege pentru anul 2022.

.

.
ANUL 2019 – 2022
Salariile de bază vor fi determinate utilizând salariile de bază și majorările salariului de bază prevăzute de lege, inclusiv în anexele la Legea-cadru, și salariile de bază avute în luna decembrie 2018.
Astfel, în perioada 2019 – 2022, se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, fiecare creștere reprezentând ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022, care conține și majorarea acestuia, și cel din luna decembrie 2018.

.
Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevăzute de Legea-cadru (sporuri, indemnizații etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conținutul legii și în anexe asupra salariului de bază, rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual.”
Întrucât, în prezent, cuantumul soldei de funcție este determinat în mod individual, prin însumarea cuantumurilor mai multor elemente de salarizare în vigoare la data de 31.12.2009, având caracteristici diferite (ex.: sporul de confidențialitate este stabilit, în funcție de nivelul de secretizare, prin aplicarea unor procente cuprinse între 10% și 15%), nu se poate determina cu exactitate procentul de creștere a unei solde nete, așa cum au solicitat reprezentanții Ligii militarilor profesioniști.

.
În plus, la nivelul familiei ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională nu au fost finalizate discuțiile cu privire la acordarea drepturilor de natură salarială, având în vedere și eventualele modificări legislative pentru anul 2019. După finalizare, Direcția generală financiar-contabile va elabora norme metodologice privind salarizarea personalului militar și civil în anul 2019, prin care se va stabili metodologia de calcul atât a soldei de funcție, cât și a soldei lunare brute.

.
b) La nr.crt. 45 din Clarificări – nivelul soldei de funcție, se precizează că solda de funcție nu poate fi mai mică decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere următoarele:
– până în anul 2009, solda de funcție era determinată pe baza unui coeficient de ierarhizare (prevăzut de Legea nr. 138/1999) și a unei valori de referință sectorială (197,3387 lei la data de 31.12.2009);
– începând cu anul 2010, în solda de funcție au fost cuprinse solda de merit, sporul pentru păstrarea cofidențialității în legătură cu informațiile clasificate și indemnizația de dispozitiv, potrivit notei din anexa nr. IV/1A la Legea-cadru nr. 330/2009;
– începând cu anul 2010, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010, în solda de funcție s-au introdus și alte drepturi care erau prevăzute de legile anterioare și care nu se mai regăseau în Legea-cadru nr. 330/2009, acordate sub forma unor sume compensatorii;
– în perioada 2010 – 2017, soldele de funcție care conțineau elementele introduse potrivit legii, au fost diminuate și majorate.
Ca urmare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale precizează:
„Față de cele de mai sus, pentru a respecta prevederile hotărârilor de Guvern cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată, acesta a fost comparat cu salariul de funcție (s.n., solda de funcție, pentru personalul militar) care cuprindea potrivit legii și alte sporuri și indemnizații.
Aceste elemente nu pot fi eliminate din salariul de funcție (s.n., solda de funcție, pentru personalul militar) întrucât au fost introduse prin acte normative cu putere de lege.”

.

.
II. Acordarea majorării salariale pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează
Condiţiile de acordare a dreptului reprezentând majorarea salarială pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează sunt stabilite prin Ordinul ministrului apărării naționale privind salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale.
Dreptul menționat anterior se acordă pentru activitatea desfăşurată de personalul militar şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu excepțiile prevăzute la art. 4 din normele metodologice menționate anterior.
Având în vedere sesizarea reprezentanților Ligii militarilor profesioniști, Direcția generală financiar-contabilă va propune dezbaterea modului de aplicare a prevederilor referitoare la modul de acordare a majorării salariale pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează, în ședința din luna octombrie a Comitetului financiar militar al Ministerului Apărării Naționale. În situația în care se va constata aplicarea neunitară a prevederilor legale în vigoare privind majorarea salarială pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează, se vor emite precizări suplimentare care vor fi aduse la cunoștința tuturor ordonatorilor de credite din finanțare.

.

.
III. Propunerea reprezentantului soldaților/gradaților profesioniști din Marina Militară cu privire la acordarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare sau de detașare, stabilit prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 60/2015, și personalului ambarcat care execută misiuni specifice, ordonate sau planificate de organele competente, în raioane fluviale temporare, la ancoră sau cu prova la mal, prin asimilare cu personalul nominalizat la art. 4 alin. (2) lit. h) din Normele metodologice privind acordarea indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare și decontarea cheltuielilor de cazare personalului Ministerului Apărării Naționale, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în interesul serviciului, va fi analizată cu reprezentanții Statului Major al Forțelor Navale.

.

.
IV. La propunerea privind modificarea Legii nr. 121/2011, în sensul introducerii misiunilor efectuate de Statul Major al Forțelor Navale în cadrul misiunilor şi operaţiilor la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român, având drept scop schimbarea diurnei în dolari în diurnă în euro, Direcția generală financiar-contabilă nu are observații sau propuneri.

.

.
V. Aplicarea corectă a decontarii serviciilor turistice
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emis Ordin al ministrului apărării naţionale.
În speță, precizăm că se decontează următoarele tipuri de cazare:
a) cazare fără mic dejun;
b) servicii de cazare combinate cu servicii de alimentație publică:
– cazare cu mic dejun;
– cazare cu demipensiune;
– cazare cu pensiune completă;
– cazare cu „all inclusive”.
Nu se decontează cazarea în locațiile aflate în administrarea Ministerul Apărării Naționale.
Se decontează serviciile de:
– transport,
– tratament balnear,
– agrement.
dacă agentul economic le poate oferi cu mijloace proprii în combinație cu serviciile de cazare.
Nu se decontează serviciile de transport, tratament balnear sau de agrement dacă sunt facturate separat de serviciile de cazare.
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile prevede următoarele:
– factura este document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice.
– toate operaţiunile privind factura (întocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectuează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (art. 319 ):
– sunt considerate facturi, documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite de lege.
– factura electronică este o factură care conţine informaţiile solicitate de lege şi care a fost emisă şi primită în format electronic.
– semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura.
Documente specifice utilizării instrumentelor de plată:
1. chitanţa;
2. bon fiscal;
3. foaie de vărsământ;
4. extras de cont;
5. alte documente care atestă efectuarea plății serviciilor
De reținut:
– contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează;
– concediul de odihnă trebuie efectuat până la 30 noiembrie 2018;
– intră în categoria de concediu de odihnă:
a) concediul de odihnă pe anul precedent;
b) concediul de odihnă pe anul în curs;
c) concediul de odihnă suplimentar.
.
27858483_1601084406654720_6244188607858948326_n

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Vasy
Oaspete
Vasy
19 octombrie 2018 16:10

Daca OUG.59/2017 nu va fi abrogata,ordinul meritul militar nu poate fi aplicat avand in vedere efectele ordonantei.Deci este o victorie fara finalitate prevederile se vor aplica numai celor care au iesit din sistem premergator aparitiei OUG59/2017.Prin urmare va rugam sa obtineti un punct de vedere oficial avand in vedere ca beneficiile sunt intre 15%-20%.Cu consideratie un grup extrem de numerosi de militari.

Alex
Oaspete
Alex
6 octombrie 2018 16:22

O problema neabordata:
-acordarea sporului pentru munca prestata pe timp de noapte și militarilor din serviciul de permanența, care au atribuții pe linie de pază in locul de desfașurare a serviciului

Popescu Gabriel
Oaspete
Popescu Gabriel
2 octombrie 2018 10:58

Suntem în 2018 ,cât o să ne mai raportăm la nivelul salariului minim din 2009 ?

Anonim
Oaspete
Anonim
30 septembrie 2018 9:58

Ce se întâmplă cu OUG 59 /2017? Dați-ne un răspuns !!

Vasy
Oaspete
Vasy
29 septembrie 2018 15:33

Orele suplimentare efectuate in zilele nelucratoare nu sunt platite in MApN,in schimb la MAI reprezinta aproximativ 600__800 ron.Deci vorbim despre o legislatie extrem de prost aplicata in MApN.Rugam insistent liga militarilor,pentru uniformizarea legislatiei in vigoare care reglementeaza plata orelor suplimentare.Cu respect si speranta

wpDiscuz