SPONSORI OFICIALI

Statut

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECȚIA CIVILĂ

DOSAR NR. 29589/212/2010

ÎNCHEIEREA NR. 297/J

INSTANȚA…PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:

ADMITE CEREREA FORMULATĂ DE PETENTA LIGA MILITARILOR PROFESIONIȘTI.

DISPUNE ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR AFLAT LA GREFA JUDECĂTORIEI CONSTANȚA A LIGII MILITARILOR PROFESIONIȘTI.

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ AZI, 17.09.2010.

S-A ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL SPECIAL PARTEA A – ASOCIAȚII, SECȚ. I, POZ. 82/29.09.2010


STATUTUL

LIGII  MILITARILOR PROFESIONISTI

 

ROMANIA

 

Crezul membrilor ligii

 

 

„Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie;

Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român;

Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre;

Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om;

Cred că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.

Să-mi ajute Dumnezeu, ca această credinţă să nu dispară niciodată!”

 

 

Capitolul I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1:  Liga Militarilor Profesionişti asociaţie socio – profesională apolitică,nonguvernamentală şi nonprofit s-a constituit la data de 01.06.2010, devenind persoană juridică, prin Sentinţa Civilă nr. , pronunţată de  Judecătoria Constanţa la data de 17.09.2010

Art.2: Liga Militarilor Profesionişti este continuatoarea de drept a tradiţionalei forme de asociere socio-profesională a militarilor români  .

Art. 3: Liga Militarilor Profesionişti, inscripţionată pe tot cuprinsul prezentului statut prin abrevierea L.M.P, are sediul central în Constanţa, Str.Constantin Brătescu Nr.45.  şi are posibilitatea legală de a-şi constitui  filiale.

Art. 4: L.M.P se constituie pe o durată de timp nedeterminată, dizolvarea fiind posibilă numai în următoarele situaţii:

a) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, atunci când:

– scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;

– realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

– când se urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

– când a devenit insolvabilă.

b) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 5: În cazul dizolvării asociaţiei impusă de cerinţele art. 4, alin. « a » , stabilirea destinaţiei patrimoniului rămas după lichidare revine organului judecătoresc. În situaţia dizolvării prin hotărârea Adunării  Generale, destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către aceasta.

Art. 6: Deviza Ligii Militarilor Profesionişti este “ONOARE ŞI PATRIE “

Art. 7: Simbolurile Ligii Militarilor Profesionisti  sunt: drapelul, imnul,  emblema  şi ziua aniversară, aceasta fiind data de …………. a fiecărui an.

Forma, designul, textul iscripţionat, textul imnului şi partitura acestuia vor fi discutate şi aprobate  numai de către Adunarea Generală.

Art.8: L.M.P. poate să solicite Guvernului României recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică, prin “utilitate publică” înţelegându-se orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Art. 9: Pe tot parcursul existenţei sale, L.M.P nu-şi va schimba denumirea sub care a fost înregistrată juridic. Orice folosire ilegală a acestei denumiri va intra sub incidenţa legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile acesteia.

 

Capitolul II

 


SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LIGII

Art. 10: Scopul L.M.P. este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare inter-umană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.

Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.

Art. 11: Pentru realizarea scopului propus, L.M.P. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

A: Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională a membrilor asociaţi, precum şi a persoanelor ce nu deţin această calitate, dar, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul Ligii. Popularizarea se va face prin activităţi moral-spirituale, mediatizate, pe cât posibil, prin mass-media centrală sau locală, precum şi printr-o publicaţie editată de ligă.

B: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie rezerva, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii nonguvernamentale şi apolitice, atât locale, cât şi din teritoriu;

C: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu militari aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme militare, tehnice, efectuarea unor activităţi culturale şi turistice;

D: Atitudine fermă faţă de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în  statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociaţie;

E: Instituirea premiului “Cel mai bun militar profesionist”, se va acorda celui mai bun militar profesionist din Romania ;

F: Organizarea de concursuri pe teme militare, tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor Ligii;

G: Constituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive cu specific tehnico-marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociaţiei şi familiile acestora;

H: Organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanţi fiind, în primul rând, membrii asociaţi;

I: Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, serbari campenesti, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane.

J: Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru al Ligii.

Capitolul III

 

MEMBRI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 12: Calitatea de membru al L.M.P. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional şi locul desfăşurării activităţii. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociaţiei este la latitudinea fiecărui membru aderent.

Art. 13: Membrii L.M.P au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:

a)soldati gradati voluntari in activitate şi în rezervă.

b) ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari,activi sau în rezervă.

c) ofiţeri,subofiţeri,soldati,veterani de război.

d)  elevi ai Şcolilor Militare

e) personal contractual civil din unităţile  militare sau din societatea civilă;

f) persoane fizice, care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.P.;

g) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani, se consideră a fi “membri asociaţi simpatizanţi juniori”.

Art. 14: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a L.M.P., deţin calitatea de membri asociaţi fondatori.

Art.15: Persoana fizică doritoare a obţine calitatea de membru asociat al L.M.P., are obligaţia nu numai de a cunoaşte prevederile prezentului statut, ci să le şi respecte în totalitate.

În privinţa modalităţii de obţinere a respectivei calităţi, solicitantul, recomandat de cel puţin un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi discutat în cadrul Consiliului Director. Rezoluţia va fi comunicată solicitantului la data înregistrării. Dacă rezoluţia este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanţă fiscală, suma ce reprezintă taxa de înscriere,cotizaţia pe luna în curs, precum şi suma solicitată pentru eliberarea legitimaţiei. Din momentul achitării sumei de bani stabilite, persoana respectivă va fi luată în evidenţă ca membru asociat.

Art. 16: Membrii asociaţi ai L.M.P., mai puţin membri asociaţi de onoare, elevii Şcolililor Militare şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori, au obligaţia de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către asociaţie drept cotizaţie, sumă nerambursabilă la ieşirea oricăruia dintre membri asociaţi din efectivul Ligii.

Cuantumul acestei sume se  stabileşte numai de către Adunarea Generală, şi va avea caracter unic pentru toţi membri asociaţi plătitori.  La plata cotizaţiei nu se admite, decât absolut motivat, o întârziere mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, dar în nici un caz întârzierea, cât ar fi de motivată, nu poate depăşi 6 (şase) luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel în cauză va fi sancţionat prin excluderea din efectiv.

Art. 17: Fiecare persoană, după ce a obţinut calitatea de membru asociat, va primi din partea secretariatului Ligii legitimaţia şi insigna acestei asociaţii. Nu primesc asemenea obiecte – simbol elevii Şcolilor Militare precum şi membri asociaţi simpatizanţi juniori.

Art. 18: Membrii L.M.P., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri:

– să achite cotizaţia la termenele stabilite;

-să fie loiali Ligii, acţionând, după aptitudini şi pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a contribui la realizarea scopului;

– să păstreze şi să acţioneze pentru păstrarea armoniei de grup, respectând întru totul principiile camaraderiei;

– să ţină cont de personalitatea fiecărui om cu care se intră în contact, fie că acesta este o persoană fizică, fie că aparţine sau reprezintă o persoană juridică.

Art. 19: Membrii asociaţi ai L.M.P. au următoarele drepturi:

a)aleg şi pot fi aleşi în organele conducătoare ale L.M.P.;

b) hotărăsc asupra modului de desfăşurare a activităţilor Ligii şi folosirii patrimoniului acesteia;

c)solicită revocarea conducerii Ligii sau numai a anumitor persoane, atunci când consideră că    acestea nu-şi îndeplinesc atribuţiile funcţiei ocupate;

d) au acces la toate informaţiile referitoare la viaţa internă a asociaţiei şi pot participa la toate activităţile acesteia.

Art. 20: Elevii Şcolilor Militare, precum şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori nu pot fi aleşi în organele conducătoare ale Ligii şi nu au drept de vot, chiar dacă participă la Adunarea Generală sau la alte întruniri unde se iau diverse hotărâri.

Capitolul IV

 

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT AL L.M.P.

Art. 21: Calitatea de membru asociat al L.M.P. se poate pierde în următoarele situaţii:

a)excluderea datorată lipsei de profesionalism sau comportament civic dezonorant;

b)  excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizaţia sau întârzieri nemotivate în plata acesteia, perioada depăşind 3(trei) luni calendaristice în cazul nemotivării sau 6 (şase) luni calendaristice, atunci când motivaţia întârzierii este nu numai anunţată în timp oportun , dar şi considerată reală de către membrii Consiliului Director;

c) retragerea la cerere.

Art. 22: Pierderea calităţii de membru asociat prin excludere, aşa cum prevede art. 21 alineatele “a” şi “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi.

Art. 23: Renunţarea, prin retragere benevolă, la calitatea de mebru asociat al L.M.P., este un act de voinţă unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără restricţii, acceptul din partea Consiliului Director.

Art. 24: Momentul ieşirii din evidenţa asociaţiei, indiferent de modul producerii, se consideră a fi prima zi a lunii în care s-a hotărât acest lucru.

Art. 25: În oricare dintre situaţiile ce conduc la pierderea calităţii de membru, persoana în cauză va preda legitimaţia. În cazul când, din diverse motive, legitimaţia nu a fost predată la secretariat, aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidenţă.

Art. 26: Prejudiciul moral sau material adus Ligii de către oricare dintre persoanele ce deţin sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociaţie (dacă are această calitate),aceasta atrăgînd  răspunderea materială şi penală conform legilor în vigoare.

Art. 27: În toate situaţiile prevăzute de art. 22, care au ca efect pierderea calităţii de membru, cel în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizaţie şi obţinere de legitimaţie.

Art. 28: Elevii Şcolilor Militare, care prin liberă aderare au obţinut calitatea de membri asociaţi ai L.M.P, pierd acestă calitate la momentul absolvirii. Revenirea în efectivul Ligii, este posibilă doar după completarea unei noi cereri de înscriere.

Capitolul V

 

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL

Art. 29: Organele de conducere şi control ale L.M.P. sunt:

a)      Adunarea Generală;

b)     Consiliul Director;

c)      Comisia de cenzori.

Art. 30: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

Adunarea Generală se întruneşte, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislaţia în vigoare, dar poate fi convocată în regim de urgenţă şi de către Consiliul Director, atunci când acest organ de conducere consideră întrunirea membrilor asociaţi ca absolut necesară.

Art. 31: Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a)stabilirea strategiei obiectivelor generale ale asociaţiei;

b)  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil;

c)   alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d ) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori;

e)    înfiinţarea de filiale;

f )  modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g)  dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h)  orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;

i) atribuirea (dar şi ridicarea) titlului de preşedinte de onoare.

Art. 32: Titlul de preşedinte de onoare al L.M.P., se acordă de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Titlul de preşedinte de onoare,  poate fi deţinut de două persoane în aceeaşi perioadă de timp.

Art. 33: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorităţii simple. Acestea sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri asociaţi care prezenţi la şedinţa Adunării Generale au votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul – verbal, cât şi de către cei care nu au fost prezenţi, termenul fiind de 15 zile de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 34: Adunarea Generală alege preşedintele L.M.P. şi Consiliul Director al acesteia pe funcţii,  prin votul majorităţii simple, vot exprimat în  secret.

Mandatul Preşedintelui L.M.P. şi al Consiliului Director are durata de 5  ani.

Pentru oricare funcţie din  componenţa Consiliului Director  va  funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.

Art. 35: Membrii asociaţi care doresc să facă parte din Consiliul Director au acest drept, şi pot deveni membri ai Consiliului respectând cerinţele prezentului statut, astfel:

a) depunerea personală a candidaturii, specificând şi  funcţia ale cărei atribuţii consideră că le poate îndeplini;

b) depunerea  candidaturii la propunerea grupurilor profesionale.

Dacă numărul celor care şi-au exprimat dorinţa de a face parte din Consiliul Director este mai mare cu 10 persoane decât numărul dinainte stabilit, atunci selecţia candidaţilor se va face de către Consiliul Director în exerciţiu, criteriile de selecţie fiind  următoarele: vechimea în asociaţie, calităţile profesionale şi de lider de grup, precum şi gradul de participare la acţiunile şi activităţile asociaţiei.

Depunerea de candidaturi se va finaliza cu cel mult 15 zile înaintea convocării Adunării Generale.

Art. 36: Componenţa Consiliului Director este:

1. Preşedinte (preşedinte ligă)

2. Prim-vicepreşedinte

3. Vicepreşedinte I

4. Vicepreşedinte II

5. Vicepreşedinte III

6. Secretar

7. Consilier juridic

8. Membri

În privinţa membrilor, aceştia sunt doar validaţi prin votul la vedere  al Adunării Generale, întrucât ei au calitatea de reprezentanţi şi sunt  aleşi de grupurile membrilor asociaţi, după cum urmează:

–  la un  umăr de 5 – 30 membri, 2 reprezentanţi;

–  la un număr de 30 – 60 membri, 4 reprezentanţi;

–  la un număr de peste 60 membri, 7 reprezentanţi.

Segmentul profesional lucrativ care nu întruneşte numărul de 5 (cinci) membri, va fi reprezentat în Consiliul Director de către cel mai apropiat segment care are reprezentanţă în respectivul organ conducător.

Revocarea oricăruia dintre membri reprezentanţi ai grupurilor profesionale aparţine doar celor care i-au mandatat să-i reprezinte în Consiliul Director, şi poate avea loc oricând, fără a fi nevoie de votul Adunării Generale.

În componenţa Consiliului Director al L.M.P., având statutul de membru, se vor regăsi şi preşedinţii filialelor.

Art. 37: Persoanele care deţin funcţiile de contabil, casier  etc., nu fac parte din Consiliul Director. Cu aceste persoane, dacă sunt salarizate, se perfectează un contract prin care se stabileşte relaţia dintre angajat şi angajator aşa cum este prevăzut  prin lege.

Art. 38: În ceea ce priveşte alegerea persoanelor ce vor ocupa funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 36, poziţiile 1-7, obligatoriu se va avea în vedere următoarele:

A: Preşedinte (preşedinte L.M.P.)

Persoana aleasă trebuie să posede calităţi manageriale precum şi calităţile necesare unui lider de grup, să provină din rândul membrilor asociaţi cu statutul social de militar activ sau în rezervă, dar care să fi activat profesional în calitate de militar. Preşedintele Consiliului Director, poate fi reales de către Adunarea Generală (dacă îşi depune candidatura) cu încă un mandat de cinci  ani, dar nu mai mult. Preşedintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda preşedintele din funcţie pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voinţa expresă şi definitivă  a celui în cauză.

B: Prim-vicepreşedinte

În funcţia de prim-vicepreşedinte se recomandă a fi ales un membru asociat militar în activitate sau în rezervă, persoană cu reale calităţi manageriale care îi pot servi la preluarea unui eventual interimat sau la accederea în funcţia de preşedinte, dacă va dori să candideze.

C: Vicepreşedinte I, II şi III

Pentru ocuparea acestor funcţii se recomandă ca vicepreşedinţii    I, II şi III să aibă statutul social de cadru militar activ sau în rezervă.

D: Secretar

Funcţia de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociaţi, fie activ profesional, fie in rezerva, fie pensionar, la selecţie avându-se în vedere cunoştinţele sale în domeniul lucrului cu documente şi, dacă este posibil, să aibă deprinderi în folosirea computerului.

E: Consilier juridic

Pentru funcţia de consilier juridic se va avea în vedere ca persoana ce doreşte să încadreze această funcţie, să aibă studii în domeniul juridic.

Art. 39: La expirarea mandatului de 5 ani acordat persoanelor care ocupă funcţiile prevăzute în conţinutul art. 36, acestea îşi pot depune candidatura la noile alegeri ori de câte ori doresc, cu excepţia persoanei care a deţinut funcţia de preşedinte. Această persoană mai poate candida pe funcţia de preşedinte doar o singură dată după consumarea primului mandat de 5 ani.

Art. 40: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situaţia o impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura operativitate, având în vedere faptul că la sediul Ligii programul se desfăşoară în mai toate zilele săptămânii, problemele curente, precum şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director se vor îndeplini de către persoanele ce deţin funcţiile prevăzute la art. 36 pct. 1-7, urmând ca în prima şedinţă de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informaţi despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două şedinţe de consiliu.

Art. 41: În exercitarea competenţei sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul cu privire la acţiunile şi activităţile Ligii;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) asigură relaţiile Ligii cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau nonguvernamentale locale, din teritoriu sau din afara acestuia, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat în deplin respect faţă de legislaţia în vigoare;

d) hotărăşte asupra schimbării adresei sediului asociaţiei, comunicând în timp oportun organelor judecătoreşti acest lucru;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 42: Comisia de cenzori se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat.

Art. 43: Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 44: Activitatea L.M.P. se desfăşoară sub directa coordonare a Consiliului Director, folosindu-se 7 Secţii de lucru, după cum urmează:

–         Secţia 1: Pregătire tehnică, informare şi   documentare;

–         Secţia 2: Propagandă şi cultură;

–         Secţia 3: Protecţie socială;

–         Secţia 4: Protocol;

–         Secţia 5: Sport – agrement – turism;

–         Secţia 6: Reclamaţii – sugestii – propuneri;

–         Secţia 7: Cercuri tehnico – aplicative.

Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei Secţii de lucru, se stabilesc prin Regulamentul de funcţionare a Consiliului Director.

Capitolul VI


 

FILIALE – ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 45: Conform celor precizate prin conţinutul art. 4, L.M.P. îşi poate constitui filiale în toate orasele tarii, exceptând localitatea în care funcţionează sediul central. În oraşele stabilite nu se poate constitui decât o singură filială.

Art. 46: Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei, numărul minim de membri fiind de 3 (trei). Filiala, fiind o entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ea poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.

Pentru a-şi dobândi propria personalitate juridică, filiala trebuie să se înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectând în totalitate normele juridice în vigoare.

Art. 47: După adunarea de constituire, Consiliul Director al filialei este obligat să prezinte în termen de 10 (zece) zile Consiliul Director al L.M.P., următoarele documente:

a) copie după procesul verbal de constituire;

b)  tabel cu persoanele alese în Consiliul Director al filialei,specificând în dreptul fiecăruia funcţia ocupată;

c) tabel nominal cu persoanele aflate în evidenţă la constituire, din care să reiasă categoria socio-profesională a fiecăreia.

Art. 48: Consiliul Director al L.M.P., după studierea documentelor primite, confirmă sau infirmă constituirea filialei.Confirmarea constituirii se finalizează prin înmânarea preşedintelui  Consiliului Director al filialei a ştampilei specifice filialei , precum şi a documentelor de lucru strict necesare.

Art. 49: Filiala L.M.P. are proprie autonomie, dar toate acţiunile sale se vor desfăşura în baza Statutului Ligii, document juridic care, indiferent de situaţie, nu poate fi încălcat.

Art. 50: Organele de conducere ale filialei   sunt:

a)  Adunarea Generală;

b)  Consiliul  Director;

c)  Comisia de cenzori.

Art. 51: Normele prevăzute de Statutul L.M.P. care fac referire la atribuţiile Adunării Generale (art. 31), precum şi la atribuţiile Comisiei de cenzori (art. 43) sunt aceleaşi şi pentru filiale .

Art. 52: Consiliul Director al filialei se alege pentru un mandat de 5 (cinci) ani, având atribuţii identice cu cele prevăzute prin conţinutul art. 41 din prezentul Statut.

În privinţa componenţei Consiliului Director, aceasta este:

–         preşedinte;

–         prim-vicepresedinte;

–         vicepreşedinte I, II şi III;

–         secretar,

–  membri (numărul membrilor se stabileşte în funcţie de numărul segmentelor generatoare de membri cotizanţi, respectând  normele prevăzute de Statut în această privinţă).

Pentru oricare funcţie din  componenţa Consiliului Director  va  funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară dar nu mai mult de un an.

Art. 53: Alegerea şi atribuţiile Comisiei de cenzori, sunt stipulate prin conţinutul articolelor 42 şi 43 din prezentul Statut.

Art. 54: În cazul întreruperii activităţii prin dizolvare, patrimoniul filialei va fi dirijat aşa cum prevede art. 5 din prezentul Statut.

Capitolul VII

 

PATRIMONIUL L.M.P. – CONSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE


Art. 55: Patrimoniul L.M.P. se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din bugetul financiar format din:

a)     cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi;

b)    sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări;

c) sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către Ligă, asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate;

d) sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către stat sau alte organisme private.

Nu intră în patrimoniul Ligii sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de Întrajutorare camaraderească.

Art. 56: Sumele folosite pentru investiţii sau diverse cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor sunt suportate din fondul financiar format din: cotizaţia de membru al Ligii, donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii locuibile şi taxe cursuri tehnico –  aplicative.

Investiţiile şi cheltuielile ocazionate de diverse acţiuni şi activităţi  vor fi aprobate de către Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în cauză, cât şi modul cum au fost acestea folosite.

Art. 57: Documentele contabile (balanţe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se vor întocmi şi preda la termenii stabiliţi prin lege şi hotărâri guvernamentale. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor financiar – contabile vor reflecta cu realism şi deplină corectitudine activitatea financiar-contabilă a Ligii, precum şi a filialelor sale.

Capitolul VIII

 

DISPOZIŢII FINALE

Art.58: L.M.P. se supune în totalitate legislaţiei române cu privire la asociaţii si fundaţii. Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi adusă la cunoştinţa organelor judecătoreşti care au atribuit Ligii statutul de persoană juridică.

Art. 59: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociaţie vor fi discutate şi aprobate de către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum şi ştampila.

În cazul documentelor emise de către filială,documente prin care Liga sau filiala se consideră angajate, indiferent de problematica abordată, acestea, pe lângă semnătura preşedintelui Consiliului Director al filialei, vor fi semnate şi de către preşedintele L.M.P.  Lipsa semnăturii preşedintelui Ligii, a antetului şi a ştampilei L.M.P. fac ca respectivele documente să nu aibă valabilitate.

Art.60: Liga Militarilor Profesionişti nu aderă la nici o altă organizaţie obştească, nu fuzionează cu o altă asociaţie, indiferent de forma şi scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.

Art 61: Modificarea actului constitutiv sau a statutului ligii se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul liga, dar numai după ce proiectul privind modificările este discutat şi aprobat de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi.

Conţinutul prezentului Statut, a fost aprobat

de către Adunarea Generală extraordinară a

membrilor Ligii Militarilor Profesionişti,

întrunită în plen în data de 01.06.2010

 

 

Lasă un comentariu lui Arbanas Eleonora

Arata regulile pentru inregistrare si postarea comentariilor

42 comentarii

 1. ionut spune:

  Bună ziua, am o intrebare sa va adresez daca se poate! !
  Cunoasteti cumva vreun caz sau vreo baza legala prin care un S.G.P poate beneficia de concediu fara plata ?
  Eu am tot cautat si nu gasesc .
  Va multumesc anticipat !

  Răspunde
 2. POP Irinel spune:

  Vă scriu dumneavoastră domnule PINTEA EMILIAN VALENTIN având calitatea de jurist aceaşi problemă pe care am relatato şi domnului  presedinte Albu Dănuţ cu specificaţia că dânsul nu a avut timp să- mi răspundă.
   
  Vă rog să-mi răspundeţi şi mie la această întrebare;Dacă se vor aproba şi legaliza cele 16 puncte din care şi acel punct care cere modificarea legii nr. 574-2004 privind semnul onorific,noi care avem deja 25 de ani în activitate vom beneficia de aceasta modificare stiind faptul că nicio lege nu se aplica retroactiv? în mod normal ar trebui să ni se confere DIRECT Semnul onorific în Serviciul Patriei clasa a I a conform vechimi aferente ………….şi o alta speţă,!!!! m a b c ajunge subofiţer dupa 13-16 ani de activitate mai activează 13-16 ani ca si subofiter insumeaza 26-32 de ani in slujba tari si iese la pensie fara să i se confere niciun semn onorific poate cel clasa a III a conform vechimii ca si subofiter dar ce face cu anii de m a b c ?…si in situatia asta sunt multi MILITARI…credeti ca se va acorda in functie de vechimea in Sistem??/Cum ar fi drept sa fie ???Ce facem cu cei ce au deschis drumul acestei meseri ??trebuie sa avem grija si de EI….
   
  Va mulţumesc si astept raspunsul dumneavoastra.
  Cu stima Pop Irinel

  Răspunde
 3. marian achimasi spune:

  Referitor la pensiile militare,am activat intr-o unitate militara militara din anul 1991 pana in 2001 ca MAC .Am fost trecut in rezerva la inplinirea varstei de 35 de ani fara nici un drept,doar o hartiuta in care specifica dreptul de 6 luni la an de vechime. intrebare -ce drepturi de pensionare am si ce documente sunt necesare ! Cu respect !

  Răspunde
 4. VAIDOS MARIUS CRISTINEL spune:

  Sa traiti.Sunt un fost Srg.de Jandarmerie am lucrat ca JABC,MAC…am fost trecut inrezerva in 2007 din cauza liceului…..asta este,am lucrat 13 ani si la Revolutie eram militar in termen.in cuda a tot ce sa intamplat ma consider un militar desavarsit care ar ajunge la sacrificiu suprem pentru tara.Scuze pentru  mica povestioara.As dori sa ma inscriu in aceasta liga si as dori sa stiu cu se achita cotizatia si cat se cotizeaza.cu respect Cap.Vaidos M

  Răspunde
 5. Pop Irinel spune:

  –   nr. 29/2000
  –    art. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 la OG nr. 105/2000 – „maiştrii militari şi subofiţerii care sunt propuşi să li se confere semnul onorific trebuie (…) să aibă vechimea în calitate de maistru militarsau subofiţer în activitateprevăzută la art. 10pct. 4 din Legea nr. 29/2000”.
  Se observă, încă odată, necesitatea reglementării vechimii necesare acordării acestor decoraţii, constatându-se că, legiuitorul a instituit acordarea acestor distincţii pentru cadrele militare care au o anumită vechime în calitatea de ofiţer, maistru militar sau subofiţer şi nu de personalcontractual, militar angajat pe bază de contract, soldat şi gradat voluntar, militar în termen,militar cu termen redus, concentrat, mobilizat etc.
  Ca urmare a apariţiei unei noi categorii de personal, respectiv funcţionarul public cu statut special, a fost adoptată Legea nr. 50/2004l0, pentru a cuprinde şi această categorie de personal nou înfiinţată.
  Art. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004, precum şi art. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Legea nr 574/2004 prevăd că, pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate.
  Pentru a lămuri aspectele privind vechimea necesară acordării Semnului onorific „în Serviciul Patriei”, atât art. 8 lit. a) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004, cât şi art. 8 lit. a) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004, se referă la „vechimea în activitate” şi la „ofiţerii în activitate, maiştri militariîn activitate şi subofiţeri în activitate”, aspect ce trebuie interpretat prin prisma prevederilor Legii nr. 80/1995.
  în spiritul actelor normative ce au reglementat această problemă şi ţinând cont de diversitatea categoriilor de personal ce pot beneficia în prezent de acest Semn, legiuitorul a urmărit prin art. 11 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 şi art. 11 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004, ca, în termen de 30 de zile, fiecare minister/instituţie cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale să elaboreze reglementări specifice prin care să fie detaliate condiţiile privind conferireaSemnului onorific In Serviciul Patrieipentru ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
  în acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordinele11 nr. 561/2005 şi nr. 562/2005, reglementând astfel faptul că, prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care se are în vedere la acordarea Semnului onorific în Serviciul Patriei, se înţelege vechimea în serviciu ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer (poliţist sau cadru militar) în activitate, în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului Român de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  Concluzia finală……ne trebuie INIŢIATOR
  P.S. Am fost m.a.b.c. în  M.Ap.N.16 ani în prezent sunt subofiţer în M.A.I….şi sunt  aproape sigur că în cazul în care se va rezolva ,,ceva’’ în acest sens nu voi fi printre beneficiari dar sper pentru cei tineri…..
   
  In acest context, ţinând cont de faptul că instituţia noastră nu are calitatea de iniţiator alLegii nr. 573/2004 şi Legii nr. 574/2004, Ministerul Afacerilor Interne nu poate iniţia demersuripentru modificarea si/sau completarea actelor normative în cauză. Astfel, solicitareadumneavoastră nu poate fi soluţionată favorabil, însă, întrucât cadrul normativ este în continuăschimbare, oportunitatea modificării prevederilor acestuia rămâne în atentia specialiştilor îndomeniu.
   

  Răspunde
 6. Pop Irinel spune:

  Domnului Irinel Pop
   
   
   
   
   
  Urmare memoriului dumneavoastră din 03.03.2015, înregistrat la Direcţia Generală Management Resurse Umane cu nr. 215993/2015, prin care solicitaţi analizarea posibilităţii de modificare a Legii nr. 573/20041 şi a Legii nr. 574/20042, în sensul de a recunoaşte ca vechime, în vederea conferirii Semnului onorific „în Serviciul Patriei”, şi perioadele cât v-aţi desfăşurat activitatea, în calitate de militar angajat pe bază de contract, în structuri din domeniul apărării, ordine publică şi siguranţă naţională, vă facem cunoscut faptul că cererea în cauză a fost atent analizată, activitate în urma căreia au rezultat următoarele aspecte:
  Prin Decretul nr. 211/1954J s-a instituit ordinul şi medalia „Meritul Militar’’’ şi s-a aprobat Regulamentul de conferire, descriere şi modul de purtare a acesteia. Art. 1 din decret stipula: „se instituie ordinul şi medalia «Meritul Militar», care se va conferi militarilorpentru vechime în (…) Ministerul Afacerilor Interne”. Art. 4 din regulament[1] prevedea că ordinul sau medalia „Meritul Militar” se conferea pentru 15 ani, 20 ani, respectiv 25 ani vechime în serviciu.
  In sensul aplicării unitare şi înţelegerii corecte a sintagmei „vechime în serviciu’’, în contextul actelor normative menţionate, prin Decretul nr. 695/1964[2] au fost aduse modificări atât Decretului nr. 211/1954, cât şi Regulamentului privind conferirea, descrierea şi modul de purtare a ordinului „Meritul Militar”, după cum urmează:
  –   art. 1 din Decretul nr. 211/1954 – „se instituie ordinul şi medalia ,,Meritul Militar”, care se va conferi militarilor pentru vechimeîn (…) Ministerul Afacerilor Interne ca subofiţer, maistrumilitar sau ofiţer în activitate”.
  –   art. 1 din Regulament – „Ordinul şi medalia „Meritul Militar” se conferă militarilor pentruvechimeîn (…) Ministerul Afacerilor Interne ca subofiţer, maistru militar sau ofiţer în activitate”.
  Aceste modificări au fost aduse tocmai pentru a sublinia vechimea necesară., în calitatea decadru militar, respectiv ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în vederea conferirii distincţiei.
  Menţionăm că, prin Decretul nr. 341/1981[3], au fost aduse noi modificări Decretului nr. 211/1954, exemplificând aici cuprinsul art.l care a fost modificat astfel: „se instituie ordinul şi medalia Meritul Militar, care se conferă cadrelor militare în activitate, pentru vechimeîn serviciul forţelor armate ale Republicii Socialiste România, ca ofiţer. maistru militar sau subofiţer,avându-se în vedere rezultatele meritorii obţinute în muncă, în îndeplinirea misiunilor încredinţate, precum şi comportarea lor”.
   
  dată cu promulgarea Legii nr. 29/20007, în textul iniţial al acesteia se prevedea la art. 10 pct. 3 şi pct. 4 că Semnul onorific în serviciul alinatei se conferă ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care au 15 ani, 20 de ani, respectiv 25 de ani de activitate în armată. Ordonanţa Guvernului nr. 104/20008 şi Ordonanţa Guvernului nr. 105/20009, ambele adoptate în vederea aplicării Legii nr. 29/2000, prevedeau următoarele:
  –    art. 4 din Anexa nr. 1 la OG nr. 104/2000 – „(1) Conform prevederilor art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000, Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armată; b) 20 de ani de activitate în armată; c) 25 de ani de activitate în armată. (2) In sensul prezentului regulament, prin activitate în armată se înţelege vechimea ca ofiţer în activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  –    art. 4 din Anexa nr. 1 la OG nr. 105/2000 ,,(1) Conform prevederilor art. 10 pct. 4 din Legea nr. 29/2000, Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armată; b) 20 de ani de activitate în armată; c) 25 de ani de activitate în armată. (2) In sensul prezentului regulament, prin activitate în armată se înţelege vechimea ca maistru militar sau subofiţer în activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  art. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 la OG nr. 104/2000 – „ofiţerii care sunt propuşi să li se confere semnul onorific trebuie (…) să aibă vechimea în calitate de ofiţer în activitateprevăzută la art. 10pct. 3 din Legea

   

   

  Răspunde
 7. Pop Irinel spune:

  RĂSPUNS…..

  Concluzia finală……ne trebuie INIŢIATOR
  .
  P.S. Am fost m.a.b.c. în  M.Ap.N.16 ani în prezent sunt subofiţer în M.A.I….şi sunt  aproape sigur că în cazul în care se va rezolva ,,ceva’’ în acest sens nu voi fi printre beneficiari dar sper pentru cei tineri…..

  Răspunde
 8. adi spune:

  salut la iesirea din serviciul de santinela avem repartizat cele 6 ore la repaus astlel
  1.planton 2 ore
  2. dispozitie 2 ore
  3. odihna 2 ore (somn
  ne spune ca are voie sa faca diferite activitati.
  nu avem raspunsuri.      Va multumesc

  Răspunde
 9. adi spune:

  am o intrebare enormal ca la tura de 24/48 cu programul de santinela de 6 ore la esirea din post sa faci treburi de natura( instructie de front , sapi locase de tragere , plantezi pomi ,, etc)  
  astea toate dupa ce am cerut liberele suplimentare. daca se poate si baza
  va multumesc
   

  Răspunde
  • Liga Militarilor Profesionisti
   Liga Militarilor Profesionisti spune:

   Militarul aflat in serviciul de paza, executa doar serviciul de paza si are dreptul la odihna.

   Răspunde
 10. adi spune:

  salut va multumesc pentru raspunsuri

  Răspunde
 11. adi spune:

  va mai deranjez cu o intrebare ce sporuri ar trebui beneficiaza de un caporal care face  24/48 daca se poate si baza legala.        va multumesc

  Răspunde
 12. adi spune:

  sal. daca stie cineva .Caporali beneficiaza de decontarea biletelor la tura de 12/24>>>12/48 si care e legea.        
   multumesc

  Răspunde
  • Liga Militarilor Profesionisti
   Liga Militarilor Profesionisti spune:

   L-71 – Il puteti face rost de la serviciul financiar din unitatea unde va desfasurati activitatea.

   Răspunde
 13. Pop Irinel spune:

  Fragment dintr-o scrisoare adresată domnului Ministru….
   

  Răspunde
 14. Pop Irinel spune:

  Vă adresez respectuoasa rugăminte de a dispune specialiştilor din subordine, analizarea posibilităţii de modificare a actelor normative, în vigoare, în sensul de a putea fi conferit semnul onorific ,,In Serviciul Patriei” şi militarilor angajaţi pe bază de contract, care şi-au desfăşurat activitatea în Ministerele Apărării Naţionale. Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii.
  Solicit aceasta deoarece în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 573 şi Legii nr. 574 din 2004, semnul onorific ,, În Serviciul Patriei” se acordă numai pentru ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, excluzându-se categoria militarilor angajaţi cu contract, cu toate că această distincţie se acordă pentru activitatea în domeniile apărării, ordinii publice si siguranţei naţionale,activitate ce a fost desfăşurată si de către această din urmă categorie de militari.

  Răspunde
 15. caraman spune:

  Unde gasesc un reprezentant al LIGII în BRĂILA
  Numele și tf.  ? 

  Răspunde
 16. BUCUR PAUL spune:

  SUNT SGP INTR-UN BATALION DE INFANTERIE SI AS DORI SA IMI SPUNETI DACA PUTETI, IN CE STRUCTURI SE GASESC FUNCTII DE CAPORAL CLASA A-I-A SAU A-II-A CACI LA NIVELU UNUI BATALION NU SUNT SI NU STIU DACA ESTE CEVA NORMAL, ATATA TIMP CAT LE CELELALTE CATEGORII DE PERSONAL SUNT APROAPE TOATE GRADELE ?

  Răspunde
 17. Florin Gheorghe spune:

  Buna ziua!
  Doresc sa stiu daca exista o filiala in Brasov.  

  Răspunde
 18. Avasiloaia spune:

  buna ziua,as vrea sa stiu daca la galati este filiala

  Răspunde
 19. breo spune:

  Salutare fratilor, as dori sa stiu si eu daca la Buzau aveti un reprezentant ori filiala sau orice persoana cu care pot lua legatura.

  Multumesc.

  Răspunde
 20. jaguar spune:

  Salut initiativa dumneavoastra! pe cand o filiala sau sucursala si pe la Medgidia? suntem totusi o garnizoana mare…

  Răspunde
  • lupu mugurel spune:

   Luati legatura cu noi, si vom discuta despre o filiala la Medgidia. Aveti nr de telefoane la „contact”.
   Va asteptam.
   Sarbatori fericite si un An Nou mai bun camarazilor din Medgidia!! 
   Lupu Mugurel , Vicepresedinte LMP 

   Răspunde
 21. Lorenzo Prundeanu spune:

  Buna ziua, felicit membrii fondatori pentru infiintarea LMP, organizatie menita sa apere drepturile acestei categorii de militari.
  Sunt un sergent in rezerva, un ex Militar Angajat pe Baza de Contract (MAC).
  Va rog frumos poate cineva sa-mi spuna, daca nu este secret, care este venitul lunar al unui gradat profesionist?
  Varsta imi permite si doresc sa ma reangajez din nou.
  Va multumesc, cu mult respect.

  Răspunde
  • breo spune:

   Eu lucrez din 2003 iar acum dupa 10 ani am un salariu de 1750 ron dar daca ai iesit din sistem acum mai toate functiile sunt ocupate si iti va fii destul de greu, oricum succes daca chiar vrei sa reintri in sistem ptr ca presupun ca stii ce inseamna.

   Răspunde
 22. octavian spune:

  de cate ori am dreptul sa dau la smg in decursul unui an?………am nevoie de raspuns urgent.Multumesc celor ce vor sa ma ajute cu un raspuns ferm shi concrret 100 la 100.

  Răspunde
 23. calincapraru spune:

  Salut Liga Militarilor Profesionisti. Am lucrat ca MAC din 1990 pana in 2004.As vrea sa stiu unde aveti sediu in Cluj. La ce adresa va pot gasi.  

  Răspunde
  • Albu Danut
   Gladiatorul spune:

   Domnule Calin Capraru, va salutam de la tarmul inghetat al Marii Negre! Reprezentantul L.M.P. – zona Cluj,  este Gabriel Merlan, membru in Consiliul Director al Ligii. 
   Il puteti contacta le nr de telefon: 0745372789.
   Dan Albu – Prim-vicepresedinte L.M.P.

   Răspunde
 24. nikos spune:

  Salut,
  Ma bucur ca s-a infiintat acesta asociatie, dar ca sa poata sa-si promoveze legile trebuie sa colaboreze indeaproape cu un partid politic. Am vazut ce intentii aveti, dar trebuie sa contactati un partid, un politician care sa faca acele legi si sa fie transpusa in practica.
  Ar fi bine daca doriti luati contact cu presedintii de la USL si vedeti care dintre ei va va raspunde si care doresc sa faca ceva ptr voi.
  Bafta in continuare.

  Răspunde
 25. POPICA spune:

  SALUTARE,as vrea sa stiu dupa inscriere in lmp,cat sunt toate cotizatiile,ca suma  pe luna?cotizatie,indem,tot. multumesc…

  Răspunde
  • Albu Danut
   Gladiatorul spune:

   Popica, dupa ce descarci cererea de inscriere si o completezi, trimite-o pe adresa sediului Ligii Militarilor Profesionisti – Constanta, str. Poet Andrei Muresanu nr 28.

   Consiliul Director al L.M.P. dupa ce iti aproba cererea de inscriere stampilata si semnata iti va trimite pe adresa ta o copie a cererii.

   Urmeaza sa trimiti doua fotografii, una pentru legitimatie tip ecuson si una se ataseaza la cererea originala de inscriere care ramane in arhiva L.M.P.

   Baza de date a Ligii este strict secreta si nu are acces la ea decat ADMINISTRATORUL SI SECRETARUL L.M.P.

   Datele despre membri L.M.P. sunt confidentiale si nu se pun la dizpozitie nimanui nici macar M.Ap.N.-ului.

   Cotizatia este o suma modica de 5 lei si se poate plati pe o luna, trei, sase sau pe tot anul. Cotizatia se poate plati direct Casierului sau reprezentantul care strange cotizatia in unitatea respectiva [Constanta]. Cei care platesc numerar primesc automat chitanta cu suma achitata.

   Cei din tara pot depune suma in contul ligii la BCR si va trebui pastrata chitanta depunerii.

   *

   Popica cred ca te-am lamurit si pe tine dar si pe cei care doresc sa sa inscrie in LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!

   *

   Te asteptam sa te alaturi L.M.P.-ului!

   *

   ONOARE SI PATRIE!

   Răspunde
 26. Arbanas Eleonora spune:

  In numele Fundatiei Erou Cpt.Av.Alexandru Serbanescu respectuos salut  aparitia Ligii Militarilor Profesionisti si va doresc mult succes in nobila dumneavoastra misiune.

  Răspunde
  • Albu Danut
   Gladiatorul spune:

   Va multumim doamna Arbanas Eleonora pentru salutul dumnavoastra camaraderesc si poate pe viitor vom bazele unei colaborari intre liga noastra si fundatia Erou Cpt. Av. Alexandru Serbanescu.

   ONOARE SI PATRIE!

   Consiliul Director al Ligii Militarilor Profesionisti

   Răspunde
 27. Gabriel Merlan spune:

  Stimati colegi, cu deosebit respect va rog sa-mi permiteti sa  salut cu mandrie , aceasta mare realizare „Liga Militarilor Profesionisti” ,aceasta este comunitatea militarului profesionist.Felicit colegii care au batut fierul cald si care au pus piatra de  temelie a infiintarii Ligii Militarilor Profesionisti,am  o deosebita recunostiinta fata de cei din  Turda , Constanta, Botosani,Craiova cat si fata de colegii din tara care au fost alaturi de ei.Cu stima si respect pentru Armata Romaniei ,
  Gabriel Merlan          Cluj-Napoca.

  Răspunde
 28. Blade spune:

  Un vis devenit realitate . Servesc patria!!

  Răspunde
 29. Lupu mugurel spune:

  Salut si eu infiintarea acestei ligii,care era o necesitate pentru noi cei care am slujit armata si aceasta tara timp de 20 de ani si o facem in continuare cu daruire si cinste.Viata lunga si succes!
  Cu respect 
                Mugurel Lupu

  Răspunde
 30. dan n spune:

    Salut infiintarea acestei ligi si ii doresc viata lunga, realizari si atingera scopului pentru care a fost creata. Primiti din partea mea intreaga admiratie si  consideratie pentru munca ce-o depuneti , pentru tenacitatea de care dati dovada in apararea unor idealuri , a unor principii care au facut si fac din voi adevarati militari.
     Cu deosebita stima,
          Nedelcu D

  Răspunde
 31. Albu Danut
  Gladiatorul spune:

  Multumim, Consiliului Director al LIGII MAISTRILOR MILITARI DE MARINA, D-ului M.M. BANU, D-nului M.M. MIHAILESCU pentru sustinere, si vom tine cont intotdeauna de sfaturile domniilor lor, pentru ca avem ce invata de la cea mai veche liga militara din tara!

  AVEM ONOAREA SA VA SALUTAM!

  ONOARE SI PATRIE!

  Gladiatorul.

  Răspunde
 32. Dumitru Mihailescu
  Dumitru Mihailescu spune:

  Salut apariția acestei noi asociații socio-profesionale și îi urez ani mulți de existență și bună funcționalitate. Să vă ajute Dumnezeu să realizați ceea ce v-ați propus. Nu cred însă că ideea de a fi atât de permisivi în privința acordării calității de membru asociat va fi de bun augur. Bine ar fi să mă înșel, dar am multă experiență în domeniu și cam știu ce rol nefast joacă încă mentalitatea oamenilor, chiar dacă sunt ei purtători de uniformă. Oricum, așa cum am să o fac și prin intemediul publicaței TIMONA, vă salut cu respect și deplină camaraderie apariția.

  Răspunde