sâmbătă 20 aug 2022

SPONSORI OFICIALI

PROPUNERILE LMP LA ÎNTÂLNIREA CU CONSILIERUL MINISTRULUI APARARII, DOAMNA SIMONA LUMINIȚA SÎRBU

sigla

Luni, 25 iunie 2012, la CMZ Constanța a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanților SCMD Constanta,  SCMD Mangalia, LMMM, ACNCMRR, LOM și LMP  cu doamna Simona Luminița Sîrbu, consilierul ministrului apărării, având ca temă proiectul legii pensiilor militare de stat, document aflat în lucru la Ministerul Apărării Naționale.

În cadrul proiectului de lege, prevederile ce vizează SGP sunt următoarele:

’’CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari şi funcţionari publici cu statut special este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

……………………………………………………………………………………………..

Art. 3. – (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) militar – este cadrul militar, asa cum este definit la art. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul voluntar, aşa cum sunt definiţi la art. 1 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari cu modificările şi completările ulterioare;

b) funcţionar public cu statut special – este funcţionarul public civil, cu statut special, aşa cum este el definit la art. 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 3 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

c) vechime completă – este vechimea minima în serviciu pentru care militarii şi funcţionarii publici cu statut special au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă;

d) vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:

d1) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

d2) militar angajat pe baza de contract; soldat/gradat voluntar; soldat/gradat profesionist;

d3) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev  sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, cu excepţia liceului militar;

d4) a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

d5) a fost în captivitate;

d6) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

……………………………………………………………………………………………..

Art. 7. – Prevederile prezentei legi se aplică militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special în activitate, în rezervă sau în retragere, precum şi urmaşilor acestora.

……………………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL II

Prestatiile în sistemul pensiilor militare de stat

Art. 16. – Sistemul pensiilor militare de stat acordă:

a) pensia de serviciu;

b) pensia de invaliditate;

c) pensia de urmaş.

SECTIUNEA 1

Pensia de serviciu

Art. 17. – Pensia de serviciu poate fi:

a) pentru limită de vârstă;

b) anticipată;

c) anticipată parţială.

Art. 18. – Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) vârsta de 60 de ani cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special şi 45 de ani militarii angajaţi pe bază de contract; soldaţi/gradaţi voluntari; soldaţi/gradaţi profesionişti;

b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special, respectiv vechime minimă în serviciu de 23 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani militarii angajaţi pe bază de contract; soldaţi/gradaţi voluntari; soldaţi/gradaţi profesionişti.

Art. 19. – Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 18 lit. b) şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au împlinit vârsta de 55 de ani cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special şi 42 de ani militarii angajaţi pe bază de contract, soldaţi/gradaţi voluntari, soldaţi/gradaţi profesionişti şi sunt trecuti în rezervă ca urmare a reorganizării unor unităti şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

Art. 20. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime efectivă în serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani ca militar ori funcţionari public cu statut special, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecuţi în rezervă ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează proporţional cu numărul anilor de serviciu.

Art. 21. – Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime efectivă ca militar ori funcţionar public cu statut special de cel putin 15 ani, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 60 de ani, proporţional cu numărul anilor de serviciu militar/serviciu.

Art. 22. – (1) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), c) sau d) beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, astfel:

a) la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă deosebite cel puţin 20 de ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca militar ori funcţionar public cu statut special, pentru cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special, respectiv la împlinirea vârstei de 41 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă deosebite cel puţin 20 de ani efectiv, din care cel puţin 10 ani ca militar angajat pe bază de contract; soldat/gradat voluntar; soldat/gradat profesionist;

b) la împlinirea vârstei de 50 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă speciale şi/sau alte condiţii cel puţin 15 ani efectiv, din care cel puţin 10 ani ca militar ori funcţionari publici cu statut special, pentru cadrele militare, respectiv la împlinirea vârstei de 39 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă speciale şi/sau alte conditii cel puţin 15 ani efectiv, din care cel puţin 10 ani ca militar angajat pe bază de contract; soldat/gradat voluntar; soldat/gradat profesionist.

(2) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care au o vechime efectivă în serviciu de 20 de ani în calitate de personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament şi cercetare, supersonice, precum şi scafandrii beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială la cerere, indiferent de vârstă, dacă au o vechime de cel puţin 10 ani efectiv ca militar ori funcţionar public cu statut special în aceste specialităţi.

……………………………………………………………………………………………..

Art. 27. – La acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost încadrat/asigurat.

Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul lunar brut avute în ultima lună de activitate, care include şi sporurile şi primele cu caracter permanent, astfel:

a) solda de funcţie/salariul pentru funcţia îndeplinită;

b) solda de grad corespunzătoare gradului avut la data trecerii în rezervă/salariul pentru gradul profesional deţinut avut la data încetării raporturilor de serviciu;

c) solda de merit/salariul de merit;

d) indemnizaţia de comandă/indemnizaţia de conducere;

e) gradaţii şi sporuri;

f) indemnizaţia de dispozitiv.

(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcţie ori salariilor pentru funcţiile îndeplinite în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute/salariilor din această perioadă, mai puţin solda de grad/salariul pentru gradul profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul pentru gradul profesional prevăzută la alin. (1).

(3) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (2) au fost determinate ca urmare a modificărilor actelor normative incidente, se aplică prevederile alin. (1).

(4) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 21 şi art. 38 alin. (2), baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.

(5) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu poate depăşi media soldelor/salariilor lunare brute, aşa cum este stabilită ultima solda/salariu lunar brut, din ultimele 6 luni.

Art. 29. – Pensia de serviciu pentru limită de vârstă şi pensia anticipată se determină în procente din baza de calcul, astfel:

a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 60%;

b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 62%;

c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte conditii, respectiv grupa I de munca, 64%;

Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii se acordă militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii. Dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii speciale sau deosebite.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii:

a) 1 an şi 3 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;

b) 1 an şi 6 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;

c) 2 ani în situaţie de război, participare la misiuni în afara teritoriului statului roman sau în alte condiţii prevăzute prin hotărâre a Guvernului;

(3) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au participat la misiuni în afara teritoriului statului roman şi au fost decoraţi de statul roman si/sau alte state/organism internaţional beneficiază de un spor al cuantumul pensiei care se stabileşte, în functie de decoratia primita, prin hotărâre de Guvern în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 31. – (1) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani, cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special, respectiv 23 de ani militarii angajaţi pe bază de contract; soldaţi/gradaţi voluntari; soldaţi/gradaţi profesioniţi, lucraţi efectiv beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei.

(2) Persoanele încadrate în munca, pe perioada în care cumulează pensia cu venituri de natura salariala nu beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru pensiile militare de stat aflate în plată la această dată, la prima actualizare, dacă acest spor nu a fost adăugat.

Art. 32. – Pensia militară de stat stabilită şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei.

Art. 33. – (1) Persoanele care beneficiază de pensie militară de serviciu pot fi încadrate în muncă, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei în care sunt încadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.’’

*

*

 

 

Preocupați de îmbunătățirea statutului SGP, reprezentanții LMP au înaintat doamnei consilier Simona Luminița Sîrbu un set de propureri, la care au lucrat camaradul nostru Gabriel Merlan de la Cluj și slt.(r) jr. Pîntea Emilian-Valentin, juristul Ligii, cărora ținem să le mulțumim. Vă prezentăm propunerile LMP:

 

Ministrului Apărării Naţionale,

domnul Corneliu Dobriţoiu

 

Liga Militarilor Profesionişti cu sediul în Constanţa, str. Constantin Brătescu  nr. 45, jud. Constanţa, în calitate de asociaţie socio-profesională,  prin prezenta vă înaintăm un set de propuneri, susţinute de militarii activi din categoria soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, membri în asociaţia sus-menţionată, propuneri care au drept scop îmbunătăţirea activităţilor profesionale precum şi protecţia pe plan social a acestei categorii de militari.

1. Vă facem cunoscut faptul că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 – privind statutul cadrelor militare, prin art. I, pct. 17, a instituit introducerea unui nou articol în Legea nr. 80/1995, respectiv art. 108˄1.

Astfel, potrivit art. 108˄1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apărării Naţionale până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 90/2001, se înlocuieşte cu gradul de caporal.

În acest sens considerăm că, din punct de vedere juridic, introducerea acestui articol conduce, în fapt, la o degradare militară, deşi degradarea militară este prevăzută expres în art. 67 alin. (1) din Codul Penal al României, ca fiind o pedeapsă complementară, aplicată militarilor  în situaţia săvârşirii unei fapte penale. În acelaşi timp şi prin art. 69 din Legea 80/1995 se stabileşte că degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, militarilor condamnaţi la pedeapsa complementară a degradării militare, prin hotărâre judecătorească.

Prin urmare, rezultă că degradarea militară aplicată militarilor angajaţi cu gradul de sergent, reprezintă  o eroare legislativă, art. 4 din Legea 384/2006 stipulând că “soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot pierde gradul obţinut decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege”, iar  art. 3 din Legea nr. 80/1995 defineşte  gradul militar ca fiind “un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru  militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

În consecinţă, propunem reintroducerea gradului de sergent în cadrul corpului soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, având ca temei neconstituţionalitatea O.U.G. 90/2001, datorită retroactivităţii acesteia; propunem, totodată, ca gradul de sergent să fie acordat gradaţilor profesionişti care exercită funcţii de comandă, respectiv comandant de grupă sau de pluton.

 

2. Întrucât gradul de sergent a fost introdus în cadrul corpului subofiţerilor prin O.U.G. nr. 90/2001, iar militarii care au  deţinut acest grad au fost degradaţi abuziv, în vederea unei reparaţii morale, propunem ca gradaţii profesionişti activi, care au dobândit gradul de sergent anterior intrării în vigoare a  O.U.G. nr. 90/2001 şi care actualmente îndeplinesc condiţiile de studii şi calificative necesare promovării, să fie avansaţi în funcţii şi grade superioare, respectiv trecerea acestora în  corpul subofiţerilor.

3. Un alt aspect pe care îl supunem spre analiză şi soluţionare îl reprezintă aplicarea art. 32 din Legea nr. 80/1995 ŞI corpului soldaţilor şi gradaţilor profesionisti, coroborat cu beneficiile prevederilor art. 10 din legea sus-menţionată, ca urmare a acordării decoraţiei “Meritul Militar”.

4. În Legea nr. 384/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 3 alin. (1) se stabilesc gradele militare pe care le pot deţine soldaţii şi gradaţii profesionişti, respectiv soldat, fruntaş, caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a, respectiv caporal clasa a I-a; însă, practic la nivelul acestui corp de personal militar nu există diferenţiere reală între gradele militare.

Acest lucru nu oferă stabilitate sistemului militar, deoarece repartizarea funcţiilor, respectiv a sarcinilor (responsabilităţilor), nu ţine cont de competenţă şi vechime în serviciu, fapt pentru care propunem stabilirea însemnelor gradelor militare în mod diferenţiat pentru caporal clasa a III-a, pentru caporal clasa a II-a şi, respectiv pentru caporal clasa a I-a, precum şi diferenţierea funcţiilor printr-un coeficient distinct de încadrare (ierarhizare), care să aibă ca efect o remuneraţie financiară corespunzătoare fiecărei funcţii în parte.

5. Vă rugăm elaboraţi normele de aplicare ale Legii nr. 23/2012, cu aplicarea H.G. 1294-2001-anexa 1, privind stabilirea grupelor şi condiţiilor de muncă (normale, deosebite, speciale) în care şi-au desfăşurat activitatea militarii profesionişti în perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2012 şi în mod deosebit solicităm să se  facă referire la modalitatea înscrisurilor (fişe speciale la dosarul angajatului), având în vedere că  nu se operează retroactiv în cărţile de muncă.

6. La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Legea nr. 23/2012 nu au fost interpretată corect, punerea în aplicare a acesteia produce efecte nefavorabile unor categorii de militari aflaţi în rezervă.

Menţionăm că la reîncadrarea gradaţilor profesionişti care au fost trecuţi în rezervă prin efectul Legii nr. 51/2010, sub aspectul atingerii limitei maxime de vârstă în activitate – de 45 de ani, reglementările legale se aplică în mod eronat, prin faptul că aceştia sunt trataţi ca fiind la primul contract de angajare în sistem, situaţie care, în realitate, conform înscrisurilor din cartea de muncă şi potrivit contractelor de muncă precedente, ar trebui să fie tratată ca fiind  o continuitate în activitatea (cariera) militară.

7. Deoarece cadrul legislativ şi problemele gradaţilor profesionişti sunt necunoscute de către celelalte categorii (corpuri) de militari, precum şi pentru a îmbunătăţi activitatea profesională şi comunicarea dintre acest corp de militari şi superiori, propunem înfiinţarea în statele de organizare ale unităţilor militare, a funcţiei de “Consilier al comandantului pe probleme de soldaţi şi gradaţi profesionişti”, funcţie care să fie ocupată exclusiv de către un gradat profesionist.

8. Solicităm în mod special Ministerului Apărării Naţionale, încheierea cât mai urgent a unui Contract colectiv de muncă la nivel naţional cu Ministerul Muncii, având ca scop reglementarea activităţii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti privind drepturile şi obligaţiile angajatorului, respectiv ale angajatului.

9. Solicităm introducerea în textul art. 1 din Legea nr. 80/1995 şi a categoriei de soldaţi şi gradaţi profesionişti ca şi cadre militare, acest fapt fiind imperios necesar acestui corp militar, pentru protecţia potrivit legii penale.

10. Dreptul la asociere al militarilor în asociaţii socio-profesionale este un drept constituţional, fapt pentru care vă rugăm să ne acordaţi sprijin pentru asigurarea mediatizării şi promovării în rândul tuturor soldaţilor şi gradaţilor profesionişti a activităţii şi proiectelor noastre, care au caracter de într-ajutorare, de promovare a istoriei şi ideologiilor militare, de socializare, de organizare de activităţi culturale şi sportive.

11. Calitatea de militar implică responsabilitate, demnitate, onoare şi sacrificiu.  Deşi slujim, muncim şi apărăm ţara alături de celelalte categorii de militari, nu avem dreptul de a folosi expresia “am onoarea“.

Pentru noi, soldaţii şi gradaţii profesionişti reprezintă o onoare să fim militari şi, de aceea solicităm acordarea dreptului de a exprima aceasta simţire prin folosirea sintagmei „am/avem onoarea”.

12. Solicităm ca, într-o viitoare reglementare legislativă a pensiilor militare de stat să fie cuprins şi corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi în care să se stabilească şi pentru acest corp de militari prevederi ca şi pentru celelalte categorii (corpuri) de personal militar.

13.Solicităm alocarea de fonduri pentru introducerea în norma de echipare,a ţinutei de oras pentru soldaţii-gradaţii profesionişti,având în vedere dreptul de echipare precum cadrele militare.

Cu deosebit respect, vă mulţumim pentru încrederea acordată şi buna colaborare şi vă asigurăm de stima, respectul şi recunoştinţa noastră.

 

ONOARE ȘI PATRIE!

 

 

 

Reproducerea parțială sau totală a acestui material se supune prevederilor legii dreptului de autor.

 

 

 

 

 

 

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
AVRAM MARILENA
Oaspete
AVRAM MARILENA
16 martie 2013 10:22

buna ziua am si eu o intrebare se pot deconta medicamente pentru copil daca acesta se afla in intretinerea soldatului gradat profesionist? va multumesc
 

vali pintea
Oaspete
vali pintea
28 noiembrie 2013 19:35

Da, se pot deconta.

mihai
Oaspete
mihai
27 noiembrie 2013 17:05

Da, se poate. Sotul sa se intereseze la medicul sef al unitatii.

facebook-profile-picture
Administrator
23 ianuarie 2013 10:53

2%
PENTRU LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

*
NU PIERDE NICIO CLIPA!
“TOTI PENTRU UNUL, 2% PENTRU TOTI”

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIE LA FONDUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
DESCARCA DE PE SITE-UL L.M.P. FORMULARUL, COMPLETEAZA-L SI DEPUNE-L LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TERITORIALE PANA LA 15 MAI 2013!
*
LEGEA 571/2003 DIN CODUL FISCAL PERMITE DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT UNEI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE, NON-PROFIT.
DACA MILITARII NU OPTEAZA PENTRU ACEASTA ALTERNATIVA, BANII SE DUC AUTOMAT LA STAT!

 

*
DATELE: 
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 27535960
IBAN RO50RNCB0817118580560001
*
DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PLATIT STATULUI PE ANUL 2011 CATRE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CAMARAZI!
IMPREUNA VOM REUSI!!
FITI ALATURI DE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CONSILILUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

Radu Ghe. Gabriel
Oaspete
Radu Ghe. Gabriel
21 ianuarie 2013 10:30

Salutari tuturor membrilor ligii!
Sa speram ca va iesi si soarele pe strada noastra.
Sa speram ca va fi mult mai bine.

gogu
Oaspete
gogu
6 ianuarie 2013 9:52

Propunerea ministrului Dobritoiu de a mari salariile sgp era foarte buna. Si propunererile lmp adresate domnului ministru erau bune, dar acum cu actualul ministru mai sunt valabile? mai face cineva ceva? avem un parlament de oamenii care se ocupa doar de interesul personal, cum sa-si imparta „ciolanul” care sa apuce mai mult sa ia portofoliile care genereaza afaceri cu statul, credeti ca actualul ministru al apararii a auzit de problemele sgp?
Pariu ca nu. Citesc despre colegi ai nostri ca nu mai pot sa-si plateasca ratele, unii ratele la case, altii pentru bunurile cumparate, nu au banii sa-si intretina copii… ce sa faca cu un salariu de 600-700 lei un tinar venit nou in armata? plus norma de hrana culmea, e ca acum au venit alte societati civile care capuseaza armata. Acum  ne obliga sa servim o masa in timpul programului de lucru de 8 ore… cu ce mai ramanem? dar nu mananca toti, doar sgp ca ei, nu au cui sa se planga.
De ce trebuiesc obligati, nu sunt si asa salariile destul de mici? la alte esaloane nu se mananca de ce? ale cui mai sunt firmele astea de ne stoarce si de cei cativa banuti care puteam sai mancam acasa cu familia.
Felicitari ligii si celor care o conduc .

florin66
Oaspete
florin66
13 ianuarie 2013 22:13

Stimate coleg, as dori sa iti spun ca orice om indiferent daca este implicat in viata politica sau nu, face la un moment dat unele promisiuni. Daca le onoreaza sau nu, depinde de mai multi factori, si acest lucru il poate costa pe viitor increderea pe care oamenii o mai au in acea persoana. Dar inainte de a face afirmatii precum cele pe care le faci tu, vreau sa iti spun ca este nevoie de de hotarire, determinare, si atitudine in primul rind din partea voastra pentru a duce lucrurile mai departe.
Aceasta liga isi face treaba atit cit poate, pentru ca activitatea conducerii si a membrilor este voluntara.
Sa stii ca noi avem nevoie de sustinatori care sa ne ajute sa putem realiza lucruri bune pentru S.G.P. . 

 Cu stima
 Gabriel Florin Cocus 
 Vicepreedinte L.M.P. 

NANU
Oaspete
NANU
23 octombrie 2012 15:30

Cand se vor discuta propunerile pentru imbunatatirea statului sgp? Cand vom avea un raspuns oficial? 

facebook-profile-picture
Administrator
3 octombrie 2012 23:34

A aparut numarul 156 al publicatiei “Timona”, editata de Liga Maistrilor Militari de Marina. 
http://www.lmmm.ro 
Va invitam sa o rasfoiti.
http://www.lmmm.ro/rev-timona-156.pdf

Stefan Ion
Oaspete
Stefan Ion
23 septembrie 2012 17:20

Domnilor
Va felicit pentru decenta comentariilor din blog-ul dvs.
Doresc sa imi spun o parere fata de sprijinul pe liga dvs. o da proiectului de lege publicat la inceputul articolului, si anume ca aceasta lege a fost creata special pentru a avantaja anumite categorii, nu doresc sa revin cu detalii, tot proiectul respira aceasta tendinta.
Singura sansa de a beneficia de conditii mai bune ca salarizare, pensie, etc. este aceea ca profesia de militar si ma refer la toate categoriile, sa fie recunoscuta si in Romania. In acest moment profesia de militar nu este recunoscuta si Romania este singura tara de pe planeta unde se intampla acest lucru. In Clasificatorul Ocupatiilor din Romania ar fi trebuit sa sa gaseasca Grupa Majora : 0(Fortele Arnate) conform standardului ISCO-08 pe care Romania este obligata sa il adopte de altfel Romania este singura tara de pe planeta care in acest clasificator apar numai noua grupe lipsa fiind tocmai grupa care da recunoastere profesionala militarilor. In Grupa :0 (Fortele Armate) sunt cuprinse toate categoriile de militari in acelasi pachet, O(ofiteri), NCO(subofiteri), OR(SGP), in acest moment Legea 80 va exclude din categoria caderelor militare si nu puteti beneficia de drepturile pe care le solicitati. MApN se lupta din toate puterile si pe toate caile ca aceasta grupa sa nu se introduca in clasificarea profesiilor din Romania, de asemenea dupa cum stiti proiectul prin care se cerea introducerea SGP-stilor in Legea 80 a fost respinsa in parlament.
Un alt aspect este cel legat de salarizare, modul de salarizare de acum trebuie schimbat si facut ca in orice alta tara membra NATO. In acest moment un SGP cu o vechime de 20-25 de ani ajunge la o solda neta in jur de 1000 RON(fara norma de hrana), chiar daca veti fi inclusi in legea pensiilor calculul pensiei se face numai din solda din ultima luna sau media din ultimile 36 de luni depinde de versiunea de lege adoptata la care se aduga penalizari de varsta se va ajunge la o pensie in jur de 400-500 RON. Spre exemplu in armata SUA fiecare grad este platit cu o suma fixa la intrarea in acel in grad apoi la fiecare doi ani se primeste o suma in plus, cu cat ai mai multa vechime solda creste creand o baza reala pentru calculul pensiei, la fel se procedeaza si in celelalte armate difera doar perioada de timp la care se acorda aceasta suma.
Va multumesc ca ati citit tot articolul.

sabin
Oaspete
sabin
23 octombrie 2012 15:32

Domnule Stefan Ion, aveti perfecta dreptate. Intre noi si cei din armata SUA, este o diferenta de la pamant la… luna. 

TWISTDDD
Oaspete
TWISTDDD
21 august 2012 16:38

Rog conducerii asociatiei sa imi permita sa aduc la cunostinta un lucru minor pe care l-am constatat de curand.
Se pare ca armata romana are iar in compunere doar cadre militare. Acest lucru l-am dedus din proapatul Ordin al Ministrului Apararii Nationale nr.M.76. din 13.07. 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale. Sa inteleg ca SGP nu vor ajunge niciodata in rezerva sau in retragere. Suntem lasati iar in umbra sau se incearca din nou discriminarea intre categoriile de militari. Nu este mare lucru cu aceasta legitimatie, dar ar fi si pentru noi o recunoastere a activitatii noastre militare plus beneficiile de la art.2 .

facebook-profile-picture
Administrator
21 august 2012 16:54

Twistddd, vom discuta cu doamna consilier Simona SIRBU pe aceasta tema. Am discutat si cu domnul Dinu Nedelcu, consilierul Sefului Statutului Major General, pe probleme de SGP, si m-a asigurat ca a facut deja demersurile necesare in acest sens, pentru militarii profesionisti in rezerva. Nu ne scapa nimic, incercam sa facem tot ce este omeneste posibil pentru drepturile  militarilor angajati.

Danut ALBU – L.M.P.

cristian
Oaspete
cristian
21 august 2012 17:36

ce se mai aude cu legea pensiilor? pentru cei care nu mai sintem in sistem avem sanse sa beneficiem si noi de o pensie militara?  cum se calculeaza grupele de munca? multumesc

facebook-profile-picture
Administrator
21 august 2012 20:03

Vom posta in curand, sedinta de lucru ce a avut loc la CERCUL MILITAR CONSTANTA, din 6 august,  la invitatia consilierului ministrului apararii, doamna Simona Luminita SIRBU, la care au participat conduceriile Ligii Militarilor Profesionisti si Ligii Maistrilor Militari de Marina.
Danut ALBU – L.M.P.

COSTEL ENE
Oaspete
COSTEL ENE
3 august 2012 14:53

LA MULTI ANI TUTUROR TANCHISTILOR DIN TARA!                                          
DORESC SA REAMINTESC FAPTUL, CA NOI MILITARII PROFESIONISTI SUNTEM DE ACORD CU PROPUNERILE, FACUTE DE DOMNUL MINISTRU DOBRITOIU, DE A MARI SOLDELE MILITARILOR PROFESIONISTI, SI PE ACEASTA CALE II MULTUMIM.
VREAU SA ADUC LA CUNOSTINTA FAPTUL CA UNELE UNITATI MILITARE, NU SE APROBA DECONTAREA TRANSPORTULUI, CONFORM L.17.ART. 18, MOTIVAND, FAPTUL CA NOI AM FOST REINCADRATI CONFORM L.512010.
NEDREPTATI MAI SUNT MULTE, DAR SPERAM CA PE VIITOR ACESTEA SA DISPARA!
ENE C. – LMP CRAIOVA

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
Oaspete
LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
1 august 2012 16:12

AZI, 1 AUGUST ESTE ZIUA ARMEI TANCURI DIN ARMATA ROMANIEI.

LA MULTI ANI TANCHISTILOR TARII!
_
CONSILIUL DIRECTOR L.M.P.

silviu
Oaspete
silviu
1 august 2012 22:08

Anul trecut pe 1 August, ati postat un articol foarte frumos, despre noi tanchistii.
Si filmul postat in cadrul articolului „Fata morgana”, mi-a placut foarte mult. O dragoste sublima in perioada comunista ,intre un tanchist si o stewardeza.
Anul asta va-ti rezumat doar la un comentariu-stire.
De ce?

cetaceul
Oaspete
cetaceul
1 august 2012 21:58

Felicitari tanchistilor, de ziua lor, din partea marinarilor!
Suntem bucurosi ca in cadrul ligii militarilor profesionisti avem membri LMP, din unitatea de tancuri de la Murfatlar.
LA MULTI ANI!
Mircea Cavadia_F-221 – secretar-adm. LMP

danutshark
Oaspete
danutshark
1 august 2012 16:19

LA MULTI ANI TANCHISTILOR DIN MURFLATAR SI CELORLATI DIN TOATA TARA!
VICEPRESEDINTE L.M.P.-DANUT MOCANU

danutshark
Oaspete
danutshark
1 august 2012 15:35

„…Proiectul legii salarizarii genereaza frisoane in randurile personalului militar, dar si numeroase incertitudini. Ma gandesc la urmatorul aspect: in armata, oamenii nu lucreaza opt ore. Ei opereaza intr-un regim limitat al libertatilor individuale, nu pot sa ai, spre exemplu, in acelasi timp, o afacere care sa produca venituri. Va pot spune insa cu certitudine ca vom munci serios pentru reproiectarea si redesenarea acestei legi, in asa fel incat sa putem onora asteptarile personalului militar, care nu este deloc platit rezonabil.
In privinta salariilor celor aflati la baza ierarhiei militare exista o problema majora.
In momentul in care soldatiigradatii profesionisti sunt chemati sa opereze categorii de tehnica sofisticata, este cu neputinta sa le oferi, fara sporuri, un salariu la nivelul celui minim pe economie.
In acest sens, trebuie sa punem accentul pe cresterea salariala, in special la nivelul gradelor mici.”
_
Ministrul Apararii Nationale, domnul Corneliu Dobritoiu.
_
sursa: Observatorul Militar Nr.28 (18-24 iulie 2012)
http://www.pressamil.ro

Crin
Oaspete
Crin
2 august 2012 22:21

Va multumim domnule ministru , ca va ganditi si la cei de jos , care duc greul in armata. Avem rate , obligatii , copii , in intretinere , si ne descurcam foarte greu . Avem convingerea ca ve-ti aproba setul de propuneri , pentru inbunatatirea statutului SGP intocmit de reprezentatii ligii militarilor profesionisti din Romania .

Mihai U.
Oaspete
Mihai U.
2 august 2012 22:18

O initiativa demna de toata lauda a domnului ministrului Dobritoiu . Speram sa se concretizeze , cat mai repede , poate imediat dupa alegeri . Nu de mult timp , fostul ministru a marit soldele unei categorii de militari din armata. Cred ca a venit si timpul nostru .

giuglea
Oaspete
giuglea
2 august 2012 19:52

Domnul ministru, are perfecta dreptate. Multi dintre noi, sunt specialisti in anumite domenii, se lucreaza pe tehnica militara sofisticata (indiferent de arma), altii asigura mentenanta tehnicii, la cel mai inalt nivel.
Vechimea, experienta si profesionalismul sgp-ilor, cu multi ani in sistemul militar, duc la o buna activitate si la executarea misiunilor cu succes, atat in tara cat si in teatrele de operatiuni.

Edy
Oaspete
Edy
2 august 2012 19:45

Este o masura foarte buna, deoarece noi, sgp-ii avem cele mai mici venituri din sistemul militar. Veniturile salariale, ale salariatilor civili din armata, sunt cu mult mai mari decat ale militarilor profesionisti.
Nu credem ca , privatiunile si conditiile de munca ale salariatilor civili se compara cu ale noastre.
Sa vedem daca guvernul va fi de acord cu propunerea domnului ministru.

enache
Oaspete
enache
1 august 2012 22:01

Sa va auda Dumnezeu domnule ministru.
Fara norma de hrana avem salarii identice ca muncitorii de la spatii verzi.

vali
Oaspete
vali
31 iulie 2012 20:30

VA MULTUMESC MULT, TUTUROR, PENTRU CUVINTELE FRUMOASE DE BUN-VENIT, PRECUM SI PENTRU APRECIERILE PE CARE MI LE-ATI ADRESAT.
DORESC SA VA ASIGUR CA VOI FACE TOT CEEA CE DEPINDE DE MINE PENTRU A APARA INTERESELE LIGII SI ALE MEMBRILOR EI!

facebook-profile-picture
Administrator
29 iulie 2012 23:57

Crezul membrilor Ligii Militarilor Profesionisti:

„Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie;

Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român;

Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre;

Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om;

Cred că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.

Să-mi ajute Dumnezeu, ca această credinţă să nu dispară niciodată!”

cristian
Oaspete
cristian
30 iulie 2012 13:59

CE SE MAI AUDE CU LEGEA PENSIILOR? NOI CEI CARE NU MAI SINTEM IN SISTEM AVEM SANSE LA CEVA BUN? CUM SE CALCULEAZA CONDTIILE DE MUNCA LA VECHIME? AM FOST RADIO-RELEIST TIMP DE 18 ANI. VA MULTUMESC

facebook-profile-picture
Administrator
29 iulie 2012 23:56

IMNUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI
*

TRAIASCA ROMANIA, TRAIASCA TRICOLORUL
*

Strofa întâi
*

Dacă ne-nfruntă munţi cu munţi ne vom bate,
Pentru lumina ţării şi pentru libertate,
Aici ne e cuvântul când îl avem de spus,
Decât slujirea ţării nimic nu-i mai presus.
Jurăm credinţă luptei oricât ar fi de grea,
Jurăm că pentru ţară şi viaţa ne-o vom da,
Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a doua
*

Dar ţara nu se face cu lasi cu apatrizi,
Iubirea nu te scuză când ochii îi închizi
Să curăţăm tot răul din viaţa româniei,
Că noi sîntem partidul şi ţara omeniei,
Nu creada hotii muncii că ei sînt mari şi tari,
Nou sântem patrioţii revoluţionari,
Avem contract pe viaţă cu visul şi cu glia,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a treia
*

A noastră este ţara, o moştenim deplin,
Va trebui, întreagă, s-o dăm celor ce vin,
La cei născuţi şi astăzi şi mâine şi poimâine,
Nici păine fară muncă, nici muncă fără pâine,
Nici călăreţi pe aer, nici cai fără călări,
Nici ţară fără lume, nici lume fără ţări,
Să crească-n lume pacea, dreptatea, bucuria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a patra
*

Trăiască municitorii, tăranii, cărturarii,
Trăiască demnitatea cea fără de avarii,
Dacă renunţi la luptă n-ai ce să mai aştepţi,
Nimica nu se face-n poziţie de drepţi,
Să facem românia prin toţi şi pentru toţi,
Un teritoriu liber de orice prejudecăţi,
Să fie al nostru dreptul şi a noastră datoria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,

Traiasca in fericire si liniste poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a cincea
*

Jurăm din milioane de inimi şi destine,
Din orice fel de sânge ne murmură în vine,
Jurăm bătrân şi tânăr, femeie şi bărbat,
Credinţă româniei, necondiţionat,
Că ţara-i bogăţia ce vejnic ne rămâne,
Şi glasul ei ce îndeamă deşteaptă-te române,
Nu ne-nspăimântă nimeni cu forţa sau cu sila,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Traiasca in fericire si liniste poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a şasea
*

Sîntem de e nevoie, o ţară de soldaţi,
Sîntem de e nevoie, un lanţ de munţi Carpaţi,
Durerea tări noaste facută-i să ne doară,
Ne place libertatea ca oameni şi ca ţară,
Şi soarele dreptăţii să lumineze sfânt,
O ţară în roşu, galben şi albastru pe pământ,
Acesta-i viaţa noastră, aceasta ni-i tăria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască trïcolorul.
*
*
Versuri: Adrian Paunescu

*
Muzica: Nicu Alifantis

irinel
Oaspete
irinel
29 iulie 2012 22:06

Vrem gradul de „sergent” inapoi. Acest grad trebuie sa revina la corpul militarilor profesionisti, asa cum a fost odata. Toti cei care au fost degradati abuziv in 2001, sa intre direct in corpul subofiterilor. Va fi o reparatie morala celor care au fost umiliti printr-o degradare anticostitutionala.
Avem incredere ca domnul ministru Dobritoiu prin doamna consilier Luminita Simona Sirbu, ca va tine cont de setul de propuneri LMP, si va face dreptate acestor luptatori, care au avut incredre in sistemul militar, au slujit armata cu devotament, incepand din 1990, pana in prezent.

VASI
Oaspete
VASI
30 iulie 2012 0:00

Suntem de acord cu setul de propuneru LMP! speram ca proiectul de lege privid pensiile ocupationale sa fie favorabila corpului militarilor profesionisti!
Salutari din Pitesti.

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
Oaspete
LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
26 iulie 2012 18:13

COMUNICAT:
_
Conducerea LMP, a hotarat eliberearea din functia de consilier juridic, a domnului Alixandru Balan.
Jurist al Ligii Militarilor Profesionisti, este domnul Pintea Emilian-Valentin.
Sa ii uram domnului Pintea, mult succes in activitatea de jurist L.M.P.!
_
Conducerea Ligii Militarilor Profesionisti

Stoian LMP
Oaspete
Stoian LMP
29 iulie 2012 13:31

Salutam orice OM de bine, care doreste sa ajute liga! Bine ati venit domnule Vali in familia ligii militarilor profesionisti!

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
29 iulie 2012 13:28

Vali Pintea este un profesionist, si foarte bun in profesia de jurist.
Bine ai venit in randurile noastre!
Lupu Mugurel F-222 – Vicepresedinte LMP

facebook-profile-picture
Administrator
26 iulie 2012 23:13

Suntem foarte bucurosi, ca prietenul nostru Vali Pintea, a intrat in randurile noastre ca membru L.M.P. si mai mult sa fie de acord sa ajute liga, voluntar, asa cum o facem cu totii, in probleme de legislatie.

ONOARE SI PATRIE!
*
Danut ALBU – L.M.P.

vali
Oaspete
vali
30 iulie 2012 17:32

VA MULTUMESC MULT, TUTUROR, PENTRU CUVINTELE FRUMOASE DE BUN-VENIT, PRECUM SI PENTRU APRECIERILE PE CARE MI LE-ATI ADRESAT.
DORESC SA VA ASIGUR CA VOI FACE TOT CEEA CE DEPINDE DE MINE PENTRU A APARA INTERESELE LIGII SI ALE MEMBRILOR EI!
 

danutshark
Oaspete
danutshark
29 iulie 2012 13:25

Salut si eu pe prietenul nostru, Vali Pintea! Succes in noua functie!
Danut Mocanu – Vicepresedinte LMP

GABI MERLAN
Oaspete
GABI MERLAN
28 iulie 2012 10:47

Domnule Pintea ,
Va urez bun venit in familia Ligii Militarilor Profesionisti !!!
Avand in vedere valoarea personala  si  profesionala a dumneavoastra , cat  si spiritul de echipa al Ligii ,sunt convins ca vom izbuti sa fructificam cele puse in plan si sa ridicam la rang inalt personalitatea Ligii.
Personal  va multumesc, pentru buna colaborare  care ati oferit-o in momentele fierbinti  de activitate ,sunteti „omul potrivit la locul potrivit”!

Cu stima Gabriel Merlan,Cluj.

Marius Minea
Oaspete
Marius Minea
26 iulie 2012 19:14

In anumite articole am apreciat pozitiv comentariile pe tema juridica a domnului Vali. Bine ati venit domnule Pintea in functia de consilier. SUCCES MAXIM!

cetaceul
Oaspete
cetaceul
26 iulie 2012 22:25

Salutari camaraderesti domnului Pintea, din partea marinarilor!
Mircea Cavadia _ F-221 – adm.-secretar LMP

Ionescu F.
Oaspete
Ionescu F.
26 iulie 2012 12:04

In 2001, cand am fost degradati abuziv si intr-un mod neconstitutional, din gradul de „sergent” in cel de „caporal”, nu ne-a intrebat nimeni ce parere avem sau daca suntem de acord sau nu.
Tot in 2001, cand a fost conceputa legea L-164, am fost ignorati total. Nu existam, chiar daca, noi sergentii angajati, aveam atributiuni de comanda, nu numai de executie. Foarte multi dintre noi ocupam functii de comandant de grupa si chiar de pluton. Multi dintre noi eram angajati pe functii de subofiteri.
In 2006, anul cel mai „negru” pentru militarii angajati, cand s-a lucrat la proiectul legii 384/2006, nu am fost intrebati daca suntem de acord sa iesim la limita de varsta, la 40 de ani, fara nicio protectie sociala reala. Fara un leu. O discriminare crasa, fata de camarazii nostri cu grade mai mari, care aveau asigurata o protectie sociala foarte… consistenta.
De ce in decursul acestor ani, nu am fost intrebati ?
De ce acum, suntem contactati si intrebati despre acest proiect de lege, privind pensiile ocupationale pentru militari?
Pentru ca MApN, a gasit in Liga Militarilor Profesionisti, un partener de dialog social, in privinta SGP si pe aceasta cale multumim domnului ministru Cornelui Dobritoiu si doamnei consilier Simona Sarbu.
Este foarte bine ca in acest proiect, suntem prezenti ca militari, si ca, vom avea in viitor, o pensie militara putand deschide dreptul la pensie, mult mai devreme decat cei in civilie.
Ii apreciez pe toti membri LMP, pentru ceea ce fac, si le urez mult succes. Semneaza, un viitor LMP-ist
Ionescu

stefan lmp
Oaspete
stefan lmp
29 iulie 2012 22:25

Domnule Ionescu, liga militarilor profesionisti este foarte bine organizata. Conducerea ligii, are un consiliu director, format din Presedinte, Prim-vicepresedinte, Vicepresedinti, Purtator de cuvant, secretar-administrator, redactor si reporter, jurist si avocat care sa apere interesele acestei asociatii socio-profesionale – lmp.
Toti cei care sunt in conducere, au sarcini foarte bine stabilite. Avem reprezentanti in aproape toata tara, in Cluj, Turda, Craiova, Botosani, Focsani, Braila, Tulcea, Mangalia etc. Avem peste 1000 de membri simpatizanti, si 450 de membri aderenti. 
Am devenit un partener serios de dialog social cu reprezentatii ministerului apararii, si speram ca statutul nostru sa se imbunatateasca vizibil dupa setul de propuneri lmp. 
Avem speranta ca totul va fi bine.
Multumim doamnei Simona Sirbu pentru sustinere.

Mihalache c-ta
Oaspete
Mihalache c-ta
29 iulie 2012 22:48

Ai uitat sa adaugi ca LMP are doi Presedinti de Onoare, care a avut un rol determinant in cele doua legi care au ajutat corpul gradatilor profesionisti, prin L-51/2010 si L-23/2012.
Domnul deputat George Scutaru – Vicepresedintele  Comisiei de aparare din camera deputatilor si, domnul Senator Alexandru Cordos, Presedintele Comisiei de munca din Senat.

crin
Oaspete
crin
26 iulie 2012 18:26

Propunerea ca gradul de sergent, sa revina corpului soldatilor si gradatilor profesionisti, este pertinenta, s-ar face o mare nedreptate celor care au fost degradati abuziv, cu OG-90 in 2001.
Daca nu se rezolva propunerea, ca toti cei care au fost degradati abuziv, sa intre direct in corpul subofiterilor, atunci eu propun ca toti cei care au fost avansati („la apelul bocancilor”) in „era” Oprea, (si nu numai), si aici ma refer la cei cu relatii, fara a avea misiuni in teatre, sau distinctii militare, sa dea examen la Breaza, si daca-l ia, sa urmeze cursurile de subofiteri pe filiera indirecta la Pitesti, 1 an, doar cu solda, fara norma de hrana. Atentie! ma refer la cei care nu au distinctii militare, sau misiuni in teatre.
Sunt sigur ca acest site este vizualizat de oameni din conducerea MApN, si sunt sigur ca aceasta propunere, va fi receptionata. Nu de alta, dar au fost foarte multi, care nu meritau sa intre in corpul subofiterilor, dar prin relatii au reusit.

TUDOR
Oaspete
TUDOR
29 iulie 2012 21:57

Este o opinie „sanatoasa”. Toti cei care au fost inaintati subofoteri, in vremea lui Oprea ( „peste noapte”), din salariati civili, sau din caporali, fara a avea medalii sau dinstinctii militare, ori misiuni in teatre, sa mearga 1 an la scoala de subofiteri pe filiera indirecta. 
Aceasta masura sa NU se aplice celor care si-au facut datoria in teatrele de operatiuni, si celor care au fost merituosi, fiind recompesati cu anumite distinctii militare.
Propunem celor din lmp, sa puna in discutie acesta situatie,  la urmatoarele intalniri cu oficialii din ministerul apararii. 
Trebuie sa se faca dreptate, odata si-o data. Prea multi ne-au ras in nas, dupa ce au ajuns subofiteri, ajutati de relatii si pile.

cristian
Oaspete
cristian
28 iulie 2012 10:38

SA NE ADUCEM AMINTE, CUM, DIN CIVILII CARE LUCRAU IN ARMATA ERAU FACUTI SUBOFITERI, CEI CARE AVEAU PILE SI RELATII.
AM AVUT O SALARIATA CIVILA ,CARE ERA INSARCINATA SI DUPA CE A REVENIT LA SERVICIU DUPA NASTERE ERA SUBOFITER. AVETI GRIJA CU ACESTE „MULTUMIRI” ADRESATE DOMNULUI OPREA! TOTUL A FOST FACUT NUMAI PENTRU VOTURI !

gigi
Oaspete
gigi
29 iulie 2012 22:11

Salutari din Mangalia. Cunosc si eu un caz. O doamna administrator a unui camin militar din Mangalia, din salariat civil a ajuns, fara a urma vreun curs, plutonier adjutant principal, la varsta de peste 45 de ani. De 18 ani ma bate vantul si valul pe nava, si nu am avut aceasta sansa. Voi ramane caporal pana la… pensie. Sau sergent, daca se aproba setul de propuneri lmp.

Ion
Oaspete
Ion
23 iulie 2012 19:33

Avem incredere in baietii din LMP! Datorita lor am castigat unele drepturi mari, pe care nici nu credeam ca le vom obtine vreodata. Acum se hotaraste soarta noastra. Trebuie sa fim favorizati in cadrul  noului proiect de lege privind pensiile militare. 
Salutari LMP-ului din partea camarazilor din Iasi!

Gabi
Oaspete
Gabi
30 iulie 2012 0:02

Si noi suntem alaturi de voi. Focsaniul crede in lmp si in ministrul Dobritoiu!

ionut
Oaspete
ionut
29 iulie 2012 23:14

Noi cei din Bistrita, suntem alaturi de voi. Am discutat cu foarte multi colegi din unitate, si toti sunt de acord cu setul de propuneri privind imbunatatirea statutului sgp. 
Speram ca domnul ministru Dobritoiu sa fie alaturi de aceasta categorie de personal din armata romana – soldatii si gradatii profesionisti –
Onoare si patrie!

laur
Oaspete
laur
29 iulie 2012 23:05

Respect maxim din partea camarazilor din garnizoana Ploiesti!

DUCU
Oaspete
DUCU
29 iulie 2012 22:52

Timisoara va saluta. Voi sunteti fruncea!

andrei
Oaspete
andrei
29 iulie 2012 22:35

Multe salutari si din Braila!

facebook-profile-picture
Administrator
21 iulie 2012 15:46

Va rugam, comentati numai pe subiectul articolului.
Multumim.

facebook-profile-picture
Administrator
22 iulie 2012 21:33

Domnule Botea si eu sunt de acord cu dumneavoastra!
Institutul Cantacuzino, trebuie sa continuie in slujba cetetenilor acestei tari.

Botea
Oaspete
Botea
22 iulie 2012 19:35

Eu doresc sa comentez in afara subiectului, si sa transmit un SOS!
SALVATI INSTITUTUL CANTACUZINO! 

Gabriel Merlan LMP.
Oaspete
Gabriel Merlan LMP.
21 iulie 2012 0:30

In calitate de membru in Consiliul Director al Ligii Militarilor Profesionisti , atrag atentia moderatorului de site cat si Conducerii LMP. ca,aceste comemtarii, au conotatie politica  si nu reprezinta caracterul si directia Ligii,drept urmare condam cu responsabilitate aceste inscrisuri !! 
Cat despre implicarea domnului Oprea pentru noi SGP ,se pare ca noi suntem nerecunoscatori  domnilor !! ,spun asta cu maxima responsabilitate !! .  
Cu stima si respect Gabriel Merlan

Romulus
Oaspete
Romulus
26 iulie 2012 22:47

Domnule Merlan aveti tot respectul nostru, al simpatizantilor ligii militarilor profesionisti. Si eu sunt de acord ca anumite  comentarii cu tenta politica nu au ce cauta pe acest site al lmp. Dar trebuie acordata o anumita libertate cititorului si comentatorului. Domnul Constantin a declarat ca nu face politica, si a pus o intrebare legitima, unui fost ministru. Nu cred ca comentariul este asa de… politizat si nici foarte deplasat. Fostul ministru nu trebuia sa fie de acord cu taierea soldelor militarilor tarii cu 25%. Servilism curat.

Panait
Oaspete
Panait
22 iulie 2012 19:29

Daca a spus ca doreste protejarea militarilor romani, de ce a fost de acord cu taierea soldelor militarilor cu 25%??? La mine s-a cunoscut, am avut, si am in continuare probleme financiare. De cand mi s-a taiat salariul, nu-mi mai revin cu datoriile.

Chiriac
Oaspete
Chiriac
26 iulie 2012 22:56

Sa nu uitam un lucru foarte important!
Ministrul Apararii Gabriel Oprea a fost de acord cu cererile Ligii Militarilor Profesionisti, de a mari limita de varsta de la 45 de ani la 50 de ani, a fost de acord ca  SGP-ii  sa beneficieze de grupe de munca in conditii speciale/deosebite, similar cadrelor militare, acordate atentie! retroactiv din 1990. Tot la propunerea ligii, a schimbat „urata” titulatura de „voluntar”, in „profesionist”. 
Am totusi convingerea ca noua conducere, in frunte cu Ministrul Dobritoiu, va fi la fel de receptiva la cererile reprezentantilor gradatilor profesionisti din Romania.

Anton lmp
Oaspete
Anton lmp
29 iulie 2012 22:57

Anca bine-ai venit pe site-ul militarilor profesionisti! felicitari pentru comentariu. Ai perfecta dreptate.

Stoian LMP
Oaspete
Stoian LMP
29 iulie 2012 13:35

Salutam prezenta dumneavoastra pe site-ul ligii militarilor profesionisti. Avem putine domnisoare sau doamne, care sunt alaturi de noi. 
Asa ca orice aparitie feminina, ne bucura.
Si… scuzati-l pe Florin… pune intrebari care nu-si au locul pe acest site. 
Stoian 
Onoare si Patrie!

facebook-profile-picture
Administrator
29 iulie 2012 13:17

Bine ati venit pe site-ul nostru. Un comentariu bun si la obiect. Avem convingerea ca nu va fi ultimul.
Danut ALBU – L.M.P.

silviu negulescu
Oaspete
silviu negulescu
29 iulie 2012 12:48

Ati lasat o idee neterminata: „A facut intr-adevar unele lucruri bune… dar sa nu ne coste mai scump…”
Ce-ati vrut sa spuneti?

Florin
Oaspete
Florin
29 iulie 2012 12:46

Adevarat avatarul este foarte frumos si mai ales… sugestiv. Ne intrebam daca dvs, sunteti in acea fotografie?

ANCA C-TIN
Oaspete
ANCA C-TIN
27 iulie 2012 22:47

E primul meu comentariu pe acest site….raportez ca ma prezint la datorie domnule administrator al Ligii…
Avatarul sa stiti ca este tot ce am gasit mai frumos…:P..
Intradevar domnilor militarul prin definitie trebuie sa fie apolitic deci si acest site…dar dreptul la opinie nu ni-l poate lua nimeni atata timp cat nu punem in pericol indeplinirea sarcinilor de serviciu, a misiunilor sau nu suntem o amenintare la siguranta nationala…:P. Remarcile privitoare la domnul Oprea cu tot respectul sunt pertinente din ambele tabere …A facut intr-adevar unele lucruri bune….dar sa nu ne coste mai scump …

Fane
Oaspete
Fane
26 iulie 2012 22:36

ne-au terminat atunci in iunie 2010; timp de doi ani am luat salariu cu 25% mai putin… sotia tot bugetara, educatoare la o gradinita, taiere tot 25%…;
personal, familia mea a pierdut 50% din castigul lunar; dragi colegi sau camarazi, doresc sa va raportez cu durere in suflet, ca nu am mai putut sa „duc” rata imobiliara si… am pierdut apartamentul… acum stau cu chirie… armata imi da si mie acolo ceva…
este imbucurator ca s-a inceput sa se dea inapoi acum 8% si in decembrie 7%; dar efectul este egal cu zero, avand in vedere cresterea preturilor, dar mai ales a monedei euro;

dumitru
Oaspete
dumitru
22 iulie 2012 19:06

Domnule Merlan lasati-ne o libertate de exprimare, daca acest site, este intr-adevar,  unul democratic. Sunt sgp de 16 ani si nu trebuie sa fiu de acord cu dumneavoastra, privind activitatea fostului ministru Oprea. Daca nu era asociatia dumneavoastra, si cu aceasta ocazie, va salut cu un deosebit respect, sa sustineti problemele militarilor angajati, nu se rezolva nimic. Domnul Constantin ca militar in rezerva, a pus o simpla intrebare. Ce este gresit in asta?

vali
Oaspete
vali
22 iulie 2012 19:50

Sustin cele afirmate de dl. dumitru.

facebook-profile-picture
Administrator
20 iulie 2012 6:37
facebook-profile-picture
Administrator
10 iulie 2012 13:13

AZTAZI VICEPRESEDINTELE LMP,  MUGUREL LUPU ISI ANIVERSEAZA ZIUA DE NASTERE.
II DORIM SANATATE, FERICIRE, BUCURII ALATURI DE CEI DRAGI, MULTA PUTERE DE MUNCA!
GANDURILE NOASTRE BUNE, SE INDREAPTA CATRE PRIETENUL SI CAMARADUL NOSTRU, URANDU-I CA TOATE DORINTELE SA I SE IMPLINEASCA!
LA MULTI ANI!
*
CONSILIUL DIRECTOR L.M.P.

vali
Oaspete
vali
11 iulie 2012 20:44

LA MULTI ANI, MUGUREL!!!

facebook-profile-picture
Administrator
8 iulie 2012 13:39
facebook-profile-picture
Administrator
7 iulie 2012 19:28

IN MEMORIA EROILOR ACCIDENTULUI AVIATIC DE LA TUZLA, GNFOS – FORTE SPECIALE:

http://youtu.be/Z5CnABTpqF8

http://youtu.be/YApJ_zHvmhw

MOROMETE
Oaspete
MOROMETE
6 iulie 2012 0:33

sincere condoleante familiilor celor 4 militari cazuti la datorie in acidentul aviatic de la Buzau…..Dumnezeu sa-i aiba in paza…pacat…

danutshark
Oaspete
danutshark
7 iulie 2012 22:14

Dumnezeu sa-i odihneasca-n pace… au plecat prea de tineri…
ARIPI FRANTE…

SANDU
Oaspete
SANDU
5 iulie 2012 1:52

Am discutat cu colegii mei din unitate, suntem de acord si sustinem raportul LMP, cu setul de propuneri, adresat domnului ministru Dobritoiu, privind imbunatatirea statutului SGP.
Gradul de sergent, sa revina la corpul gradatilor profesionisti.
Toti cei care au fost degradati abuziv in 2001, ca o reparatie morala, sa intre direct in corpul subofiterilor, asa cum au intrat cei cu relatii de-a lungul timpului.
Sa primim si noi, „meritul militar” din 5 in 5 ani, asa cum primesc cadrele militare. O asemenea masura, aduce beneficii financiare le pensie.
Si cel mai important, intrarea corpului SGP, in L-80/95 a cadrelor militare. Ultima structura, pe langa ofiteri, maistrii militari si subofiteri, sa fim si noi prezenti. ABIA ATUNCI VOM AVEA ACELEASI DREPTURI CA SI CADRELE MILITARE.
Despre noul proiect de lege privind reinfintarea pensiilor militare? Este foarte bun, dar ne avantajeaza intr-o mica masura, avand in vedere soldele mici ale SGP-ilor.
Nu stiu daca legilativ se poate, dar propunerea LMP, ca varsta la care un SGP se poate sa-si deschida dreptul la pensie sa fie 45 de ani, si cine doreste optional sa poata merge mai departe, conform L-23/2012, pana la limita de varsta de  50 de ani, este extraordinar de buna.
Nu cred ca totusi,  ca cei din conducerea MApN, vor fi de acord.
Vor fi doua legi care se vor „bate-n cap in cap”… L-23/2012 si noua lege.
Ce se va intampla? Nu stim, dar vom afla. 
Va salut cu deosebit respect pentru LMP!

tofi69
Oaspete
tofi69
3 iulie 2012 22:56

Vad o multime de comentarii de la diferiti colegi, de diferite varste. Oare cei super pesimisti au fost dati afara din sistem si lasati pe drumuri de ziua lor de nastere? Oare nu sunt constienti de faptul ca aceste propuneri sunt extraordinare? Se poate spune ca sunt unul dintre cei care se multumesc cu putin. Este ceva rau in asta? Eu cred ca nu. Si stiti de ce?…. Pentru ca din toate relele aceasta este cea mai buna si „nemultumitorului i se ia darul” sau mai putem spune „ca la o vara secetoasa este buna si o ploaie cu gheata

Succes LMP si minte tuturor

facebook-profile-picture
Administrator
29 iulie 2012 23:28

Tofi vad ca nu te dezminti. In graiul dulce moldovenesc, ne-ai obisnuit intotdeauna cu zicale batranesti, pline de adevar.
Anul acesta, in concediu ai ales muntele si nu marea. Imi pare rau ca nu ne-am intalnit, ca anul trecut.
Avem tot timpul din lume. 
Transmite salutari camarazilor din Birlad, din partea Constantenilor!

iulian
Oaspete
iulian
3 iulie 2012 17:04

DRAGI COLEGI ,CARE ATI IESIT DIN SISTEM LA 40 DE ANI SI NU ATI MAI FOST REINCADRATI. LEGEA PENSIILOR NU NE CUPRINDE SI PE NOI . NOI NU AVEM NICIUN DREPT . STITI CUM SE SPUNE ,DESPRE MORTI NUMAI DE BINE .PENTRU CA NU AVEM NISTE ANI CARE IN PLUS TREBUIE SA ASTEPTAM PANA LA 60 DE ANI SA PRIMIM O PENSIE DE LA ARMATA . SA NE ADUCEM AMINTE CA NOI AM PIERDUT GRADUL DE SERGENT . SI NOI AM PIERDUT MULTE . STATI LINISTITI CA NOI PENTRU EI SUNTEM MORTI . PRIVITI CU INCREDERE VIITORUL SI ASTEPTATI VARSTA DE 60 DE ANI. ASTA ESTE .

Grig
Oaspete
Grig
20 iulie 2012 23:07

Iuliane, noi nu suntem… colegi. Colegi sunt cei care lucreaza in societati civile, la patroni. Noi, militarii in capitalism (democratie), suntem „camarazi”.  Cuvantul „camarad” era folosit, in timpul celui de-al doilea razboi mondial. In timpul comunismului, militarii erau, „tovarasi de arme”. Acum am revenit la titulatura de „camarazi”. 
Asa ca dragi… camarazi, nu mai folositi sintagma „colegi”.

angela
Oaspete
7 iulie 2012 21:34

de ce esti neincrezator? Si sotul meu este in aceeasi situatie si si chiar avem incredere, deoarece tot ce si-au propus cei din LIGa incepe sa-si gasaeasca rezolvare.

florin66
Oaspete
florin66
6 iulie 2012 22:59

Te rog sa ai rabdare pentru noi nu stam cu miinile in sin. Vreau sa stii ca eu nu sunt omul care sa afirme lucruri pina nu sunt sigur de reusita . 
Sunt inaintate propuneri care sa reglementeze situatia noastra.

Cu stoma
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

MOROMETE
Oaspete
MOROMETE
2 iulie 2012 23:16

Eu nu vreau decat sa muncesc pana la 50 de ani asa cum prevede legea.
Sa se hotarasca odata ce vor cu noi. Cum se schimba guvernarea, cum apar legi noi
dupa cum bate vantul! nu se gandesc la noi?
Ba ca iesim la 40,ba la 45, ba la 50,acum iarasi la 45.CE SUNTEM NOI? COBAI? m-am saturat de incompetenta. Fiecare schimba legea dupa cum se trezeste dimineata, nu este corect!
in armatele NATO asa se procedeaza? nu vedeti ca vor sa restructureze armata si ne vor afara din sistem? lovesc  in noi care suntem ai nimanui. DESTEPTATI-VA STIMATI ORBETI! nu mai faceti propuneri ca nu va ia nimeni in seama. Pensia = apa de ploaie.o sa iesim ca cei de la vechiul C.A.P. si o sa ne plangem de mila.

Stefan lmp
Oaspete
Stefan lmp
7 iulie 2012 22:28

Moromete, daca nu era liga nu aveai unele drepturi de care te bucuri… nu ne mai face „orbeti”… iar despre „desteptaciune”? cred ca pana acum s-a dovedit, ca s-a reusit in tot ceea ce s-a intreprins. Aveti rabdare.

florin66
Oaspete
florin66
7 iulie 2012 22:10

Daca legislatia s-ar schimba dupa cum gindeste fiecare ar insemna sa nu avem niciodata ceva bun pentru noi . Si inca ceva , daca credeti ca sunteti in stare sa rezolve mai bine problemele sa vina si sa se implice in activitatile care se desfasoara de catre conducerea ligii si nu numai, pentru a vedea cit este de usor . Nu spun aceasta pentru a le impune unora sa taca , pentru ca fiecare are dreptul la opinie ,dar va rog cum am mai facut-o intr-un comentariu anterior nu vorbiti pina nu ginditi inainte de a vorbi , pentru ca unele afirmatiiale voastre pot face mai mult rau decit bine . Si te rog sa nu ne faci orbeti , daca tu te considri este treaba ta dar sa stii ca daca noi eram orbeti ,tu nu puteai sa scrii linistit pe acest site .
Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vice presedinte L.M.P.

miclea
Oaspete
miclea
4 iulie 2012 13:42

Moromete,  impreuna cu alti colegi faceti unele comentarii, fara a cunoaste legislatia privind gradatii profesionisti. Legea 23/2012 arata ca limita de varsta la care soldatii si gradatii profesionisti pot ramane in sistem, este de 50 de ani. L-23/2012 este o lege organica si nu poate fi modificata decat cu un amendament, care trebuie argumentat si aprobat in plenul senatului.
Noi suntem de acord cu varsta de 45 de ani – pensie integrala, dar limita de varsta trebuie mentinuta la 50 de ani.

Grig
Oaspete
Grig
4 iulie 2012 14:41

Asa cum spunea un camarad intr-un comentariu mai jos sa se mentina limita de varsta la 50 de ani cu dreptul de pensionare la 45. Cine doreste poate iesi la 45, iar cei care vor sa mearga mai departe. Daca la o varsta de 47 de exemplu, cand nu mai poate lua baremele la probe fizice, comandandul unitatii sa nu-i spuna ca-l da afara ci… sa-si intocmeasca dosarul de pensionare. 
Credeti ca va fi de acord conducerea MApN cu aceasta propunere a Ligii?
Eu nu cred.

dinu
Oaspete
dinu
4 iulie 2012 15:57

Camarazi, noi nu contam in acest proiect de lege. Totul este facut pentru cei ofiterii si subofiterii, care au avut probleme cu pensiile in regimul PDL. De fapt, noi nu am contat niciodata in fata lor.

facebook-profile-picture
Administrator
2 iulie 2012 17:40

 

LA MULTI ANI, FLOTILA 71 AERIANA CAMPIA TURZII!
Flotila Aeriana 71 de pe aerodromul militar Campia Turzii a implinit, sambata, 30 de ani de existenta.AviatiaMagazin.com RomaniaMilitary  si Liga Militarilor Profesionisti, le ureaza un calduros “La multi ani” tuturor oamenilor care activeaza la “Luna”.

*
Scurt istoric

• Aerodromul militar Câmpia Turzii a fost construit de Forţele Aeriene Române în anii 1952-1953, în scopul restructurării şi dotării cu avioane de asalt de tip IL-10.
• În anul 1969 s-a înfiinţat un divizion de artilerie antiaeriană pentru apărarea nemijlocită a aerodromului Câmpia Turzii;
• În anul 1970 a luat fiinţă o subunitate de aerodrom pentru întreţinerea în stare de funcţionare a aerodromului şi folosirea acestuia pentru instruirea piloţilor şi paraşutiştilor militari.
• În anul 1980 s-a înfiinţat un regiment de paraşutişti care îşi desfăşoară activitatea pe acest aerodrom.
• În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major şi a Ordinului comandantului Aviaţiei Militare, începând cu data de 30.06.1982 ia fiinţă o Escadrila de Aviaţie Vânătoare, care urmează să fie dislocată pe aerodromul Câmpia Turzii.
• La 30 iunie 1986, prin Ordinul Marelui Stat Major, escadrila de aviaţie vânătoare se transformă in Regimentul 71 Aviaţie Vânătoare, continuând să-şi desfăşoare activitatea pe aerodromul Deveselu.
• La 9 iunie 1987, forţele şi mijloacele Regimentului 71 Aviaţie Vânătoare se dislocă pe aerodromul Câmpia Turzii, iar în data de 3 iulie 1987 are loc primul zbor de instrucţie pe acest aerodrom.
• La 01.06. 1995, Regimentul 71 Aviaţie Vânătoare, se transformă în Baza 71 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament şi respectiv Grupul 71 Aviaţie Vânătoare.
• La 24 ianuarie 2001, unitatea a fost dotată cu primele avioane modernizate MiG-21 Lancer A şi ulterior cu MiG-21 Lancer C.
• Prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale privind desfiinţarea, transformarea / înfiinţarea unor unităţi din compunerea de pace a Armatei României, începând cu data de 01.07.2002 se înfiinţează Baza 71 Aeriană.
• La 01 februarie 2003 intră în dotarea bazei elicopterele ce au aparţinut Bazei 58 Elicoptere, aceasta fiind desfiinţată.
• Începând cu 30 septembrie 2004, Baza 93 Aeriană îşi încetează activitatea. Personalul şi tehnica din dotare intră în structura Bazei 71 Aeriană.
• Începând cu 1 iulie 2010, Baza 71 Aeriană s-a redenumit Flotila 71 Aeriană.
• Din data de 10 august 2010, Flotila 71 Aeriană are în dotare şi elicoptere de luptă de tip IAR 330 Puma SOCAT. Acest lucru extinde gama misiunilor pe care Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii este mandatată să le execute.

Misiuni

• descoperirea, identificarea şi combaterea actelor ilicite la regimul de zbor în spaţiul naţional;
• participarea la menţinerea integrităţii spaţiului aerian NATO;
• asistenţa de navigaţie pentru aeronavele militare şi civile;
• acţiuni umanitare şi misiuni de căutare, salvare, evacuare în cazul producerii unor catastrofe sau calamităţi naturale;
• curierat, legătură şi transport aerian de trupe;
• cercetarea aeriană a unor zone sau raioane;
• transportul echipelor mobile de intervenţie;
• asigurarea şi menţinerea disponibilităţii elementelor de infrastructură şi utilitare ale aerodromului.

Misiuni umanitare:

În urma inundaţiilor care au afectat ţara noastră în anul 2005, escadrilele de elicoptere de la Baza 71 Aeriană au acţionat în zonele calamitate din Banat, Moldova, Ardeal, executând:
• misiuni de salvare-evacuare a peste 200 de sinistraţi din localităţile inundate din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mureş;
• misiuni de transport materiale (alimente şi îmbrăcăminte) în localităţile afectate de inundaţii din Moldova.
Elicopterele IAR-330 în varianta MEDEVAC au executat, de asemenea:
• misiuni de căutare-salvare a unor persoane, împreună cu Salvamont Sibiu;
• misiuni de transport de echipe medicale şi răniţi în colaborare cu S.M.U.R.D. Târgu Mureş;
• misiuni de cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării.
*
Articolul integral pe AviatieMagazin.com

 

florin66
Oaspete
florin66
30 iunie 2012 23:31

In urma cu trei zile , in comentariul meu am cerut tuturor sa fie obiectivi in analiza si parerile enuntate in legatura cu acest proiect de lege. Am spus ca acest proiect de lege poate suporta unele modificari pina la etapa finala , ruindu-i in acelasi timp sa nu faca comentarii ieftine care ar putea fi daunatoare tuturor celor care fac parte din aceasta categorie .Cind am spus afirmatii ieftine m-am referit si la parerile subiective enuntate in comentarii. Nimeni nu a spus ca limita de virsta esre e 45 de ani , pentru  ca prin lege eaeste de 50 de ani . De aceea va rog inca o data sa nu faceti comentarii daca nu sunteti documentati in ceea ce priveste actualul proiect de lege , cit si proiectele viitoare.
P.S.
Data fiind ora tirzie la care scriu acest comentariu as dori sa ii urez LA MULTI ANI lui ALEXANDRU CORDOS care miine 1 iulie isi serbeaza ziua de nastere. pentru cei care nu stiu senatorul ALEXANDRU CORDOS este presedinte de onoare al L.M.P. ,fiind unul dintre cei care care a tras un semnal de alarma in laegatura cu legislatia referitoare la M.A.C. (S.G.V., S.G.P.)
LA MULTI ANI Domnule senator, va dorim sanatate , tot ceea ce va doriti sa se implineasca ,si sa fiti si in continuare alaturi de noi.

Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

twistddd
Oaspete
twistddd
30 iunie 2012 8:52

Pentru a veni in ajutorul camarazilor care nu s-au mai reincadrat, propunem prin noul raport, sa aiba in calcul aspectul ca la 45 de ani acesta categorie de militari sa poata iesi la pensie la limita de varsta, iar pentru cei activi sa poata fi optional intre 45-50 de ani.
Domnule ALBU aceasta propunere este deplasata. Limita de varsta cu drept de pensie pentru SGP trebuie sa fie la fel. Nu unii la 45 si altii mai pot bate turca pana la 50 de ani. Ar trebui sa va mentineti punctul de vedere pe prevederile L 23/2012.

GABI MERLAN
Oaspete
GABI MERLAN
2 iulie 2012 12:29

Stimate domn  !
Toate discuţiile, chiar şi cele contradictorii de regulă au un caracter constructiv, opinia dumneavoastră faţă de activitatea şi iniţiativele noastre, are un accent puţin răutacios.
Am senzaţia, că mulţi precum dumneavoastră, care staţi pe tuşă şi faceţi comentarii doar, vă autoproclamaţi ca fiind în masură să judecaţi activitatea noastră.
Din câte îmi amintesc, Liga Militarilor Profesionişti reprezintă cu maximă responsabilitate membrii acesteia, nu cred că avem vreo obligaţie faţă de o alta persoană terţă, să ne justificăm succesul sau chiar greşelile.
Dumneavoastră veniţi cu indicaţii şi critici, dar vă întreb „de ce nu veniţi alături de noi ” să vedeti ce usor este sa participi la nivel înalt pastrându-ţi coloana vertebrală dreaptă.
Referitor la setul de propuneri, nu aveţi  dreptul să-l criticaţi şi nici să-l laudaţi, este munca noastră, alte persoane au competenţa să ne critice sau nu. Dacă dumneavoastră aveti un punct de vedere diferit de al nostru, vă rog să aveţi demnitatea să-l expuneţi public în nume personal, având în vedere că nu sunteţi membru în Ligă.
Legat de vârsta de pensionare, este opinia colegilor, nu are caracter subiectiv.

Cu stimă Gabriel Merlan, LMP.

twistddd
Oaspete
twistddd
2 iulie 2012 15:55

Bine GABI. Fie ca tine. Accept mustrarea ta. Aceeasi mustrare ar trebui sa o dai si unora dintre colegii tai. Sa stii ca numai laude nu se poate. Succes in activitatea voastra.

Stoian lmp
Oaspete
Stoian lmp
2 iulie 2012 22:15

Domnule…  twisddd, noi cei din LMP putem admite ca au fost situatii, in care am mai si gresit… dar pana la urma nu a contat, daca finalizarea a fost un succes (L-51/2010  si L-23/2012). 
Daca este nevoie acceptam si criticile, dar numai de la cei care muncesc alaturi de noi, si sunt in slujba militarului profesionist.
Sa nu uitam ca suntem oameni, si numai cine nu munceste nu… greseste.
Din pacate, altii gresesc de pe margine, doar cu privirea.
Va multumim pentru urari, si va asteptam alaturi de noi.

facebook-profile-picture
Administrator
5 iulie 2012 17:24

Baieti, gata cu ciondaneala. Sunt sigur ca daca va ve-ti cunoaste, o sa va strangeti mana, si o sa ciocniti o halba cu bere, pe o terasa pe faleza Cazinoului din Constanta.
Twistddd, vreau sa-ti spun ca marinarii sunt oameni deosebiti de inimosi, as vrea sa cunosti cativa. Cand vi la mare? te asteptam cu o saramura de chatal si un vin demisec de Murfatlar.
Acum cativa ani, pe site-ul Romilului am lansat o lozinca, care trebuie sa fie valabila si azi:
„BAFTA SI SA FIM UNITI”
Danut ALBU – L.M.P.

twistddd
Oaspete
twistddd
5 iulie 2012 12:39

Ma baiatule, remarc ca tu navighezi mai bine pe net decat pe valurile marii. Cred ca tu ai vazut doar civilizatii demult apuse .
Rog conducerea LMP sa traga de urechi pe acest domn sTOIAN si sa il limiteze a ma mai instiga. Nu lasati un simplu membru sa strice parerea pe care o am despre LMP.

Stoian lmp
Oaspete
Stoian lmp
4 iulie 2012 15:03

Domnule t….ddd („foc automat”), nu sunt junior… cu muschii umflati, ci sunt un marinar militar vanos, senior la 40 de ani cu aproape 20 de ani de armata. Am vazut locuri si civilizatii pe care, cred ca tu le vezi doar pe harta. Am avut o contributie, de fapt toti membrii LMP (aproximativ 300 si ceva, numai in C-ta) au avut contributia lor. Numai faptul, ca au sustinut LIGA in toate proiectele si si-au platit cotizatia lunara, asta inseamna ca am avut o contributie foarte importanta. Aici la Constanta, noi LMP-istii suntem o familie, nu numai in cadrul navelor de lupta sau in unitati, ci si in afara lor.
Asta spune multe. Te rog nu mai folosi expresii de gen pusti de cartier. Nu-ti face cinste, mai ales ca te declari… militar.

twistddd
Oaspete
twistddd
3 iulie 2012 17:15

Domnule …Stoian, eu am incetat, dar se pare ca am dat peste un junior cu muschii umflati. Nu te mai umfla in pene. Nu cred ca tu ai avut vreo contributie la realizarile LMP.

facebook-profile-picture
Administrator
1 iulie 2012 9:31

Nu este propunerea mea ci… a voastra. Stiu ca contravine legislatiei, dar parerile sunt impartite. Unii vor 45 altii… 50. Nu-i poti impaca pe toti.  Avem L-23/2012, la care LMP a muncit enorm, pentru reusita, avand o contributie majora, alaturi de alti oameni de bine din tara asta. La intalnirea cu doamna Sirbu, s-a discutat despre aceasta situatie, stati linistit. Este foarte usor sa comentati dupa margine… s-au asa cum spunem noi militarii, „sa ne ascundem dupa foisor”…
*
Cel care poate, actioneaza.
Cel care nu poate, ii invata pe altii”

– George Bernard Shaw –
*
Ar trebui sa va implicati la fel de mult asa cum o facem noi.
Va uram succes!

facebook-profile-picture
Administrator
29 iunie 2012 18:45

COMUNICAT L.M.P. :
*

Liga Militarilor Profesionisti  aduce la cunostiinta urmatoarele aspecte legate de proiectul de lege privind pensiile ocupationale.
In urma sesizarilor, si opiniei gradatilor profesionisti, Liga  v-a inainta un raport de informare catre Ministrul Apararii, raport in care se precizeaza aspectul pesiei la limita de varsta.
Avand in vedere ca Legea 23 /2012 prevede ca limita de varsta in activitate este de maxim 50 de ani la gradatii profesionisti, astfel nu se v-a putea iesi la pensie la limita de varsta,  la 45 ani , aspect cunoscut si de cei care lucreaza la dezbaterile acestui proiect de lege.
Pentru a veni in ajutorul camarazilor care nu  s-au mai reincadrat, propunem prin noul raport, sa  aiba in calcul aspectul ca la 45 de ani  acesta categorie de militari sa poata iesi la pensie la limita de varsta, iar pentru cei activi sa poata fi optional intre 45-50 de ani.

Totodata vom propune marirea coieficientului de ierarhizare, avand in vedere ca la celelalte categorii de militari s-a operat  deja, coieficient care v-a aduce beneficii la calculul pensiei.
*

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA, ARE O BUNA COLABORARE CU MINISTERUL APARARII NATIONALE, NEMIJLOCIT PRIN CONSILIERII DOMNULUI MINISTRU CORNELIU DOBRITOIU.
*

ONOARE SI PATRIE!
*
Danut ALBU – PRESEDINTE L.M.P.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
29 iunie 2012 19:01

Propunerea LMP va fi ca, limita de varsta a gradatilor profesionisti activi, sa fie optionala, de la 45 la 50 de ani. Daca cineva doreste sa deschida dreptul la pensie, o poate face, oricand in aceasta perioada.
Avem convingerea ca MApN va fi de acord cu propunerile LMP.
Mugurel Lupu _ F-222 – Vicepresedinte LMP

serea
Oaspete
serea
29 iunie 2012 20:02

O propunere foarte buna. Felicitari LMP! Speram ca factorii de conducere din MApN sa fie de acord cu propunerea ligii sgp-ilor din toata tara, privind noul proiect de lege privind pensiile ocupationale.
Setul de propuneri pentru statut, foarte bine realizat. Nu am inteles foarte bine punctul 8. Rog pe domnul Merlan sa ne explice mai bine sa putem sa intelegem.

GABI MERLAN
Oaspete
GABI MERLAN
29 iunie 2012 21:39

Domnule Serea,
Punctul opt din setul de propuneri adresate Ministrului Apărării face referire la încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel naţional.
Contractul colectiv de munca stabileste drepturile si obligatiile angajatorului, respectiv ale angajatului.
Ex. conditiile de munca, programul de lucru, sporurile si concediile aplicate dupa caz, protecţie sociala, etc… drepturi care noi acum le cerem sa se aplice retroactiv, ori in situţtia existenţei un contract colectiv de munca, acestea se aplicau neconditionate de la inceput.
Amintesc drept exemplu, faptul ca într-o anumita perioada precedenta, nu aveam dreptul la somaj si nici la o alta protectie sociala, asta datorita neexistenţei unui convenţii colective de muncă.
E drept acum legislaţia a fost modificată favorabil şi chiar se mai lucrează, dar Contractul Colectiv de muncă are rolul său.
Cu stimă Gabriel Merlan

Anton
Oaspete
Anton
29 iunie 2012 19:21

Este clar. Exemplu: daca cineva la 48 de ani, nu mai indeplineste baremele fizice, si nu mai poate continua, comandantul unitatii militare, nu o sa-i spuna ca il da afara, ci o sa-i spuna, sa-si intocmeasa dosarul de pensionare. 
O PROTECTIE SOCIALA MAI BUNA CA ASTA CE MAI VRETI?
Sunt de acord cu propunerea camarazilor din conducerea LMP.
Anton LMP

Alex
Oaspete
Alex
4 iulie 2012 14:18

Nu cred ca vor accepta propunerea LMP-ului. Se pare ca vor sa scape de cei care au dus greul in armata in ultimii 15-20 de ani… din pacate… chiar nu mai este nevoie de experienta noastra? chiar nu mai este nevoi de cei care si-au facut datoria in teatrele de operatii? nu mai este nevoie de militarii tehnici cu experienta, care pot remedia tehnica militara, mult mai bine ca unii maistri militari? si nu ma refer numai la ramura auto din care fac parte, ci la tot ceea ce inseamna mentenanta la tehnica militara.
Ce se intampla cu cei care au venit acum la putere?
DOMNILOR DIN MINISTER! NOI GRADATII PROFESIONISTI, DORIM SA TINETI CONT DE PROPUNERILE LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI.

Victor
Oaspete
Victor
29 iunie 2012 19:53

Ar fi prea frumos ca sa fie adevarat. Daca se aproba cererile ligii, ma voi inscrie cu toata compania in lmp. Si mai ales ca in noiembrie 2012, noi, cei 31000 de sgp, plus famliile si rudele vom sustine pe cei care ne ajuta.

casian
Oaspete
casian
29 iunie 2012 15:54

Stimati colegi avem legea L – 23/2012 care spune ca limita de varsta este 50 ani nu 45, pentru ce neam luptat din 2009 pana in prezent ca sa ajungem tot la varsta de 45 de ani .
Ce pensie credeti ca vom lua la 45 de ani ? 600-700 maxim . Suntem de acord cu protectie sociala dar nu cu pensionarea la 45 de ani . In 2009 cand cautam MAC pentru a merge in audienta la Domnul ministru GABRIEL OPREA pentru a ne cere drepturile  cand eram dati afara din ARMATA la 40 de ani, nu erati nici unul cu gura mare , acuma vreti toti pensie la 45 de ani .
BRASOV  29.06.2012

marin
Oaspete
marin
29 iunie 2012 17:34

Ne meritam soarta….

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
29 iunie 2012 18:01

Mai nea Marine…esti militar sau ce esti? esti luptator sau nu?
ce vrei acum sa facem? sa procedam ca-n BALADA MIORITEI?

Eu spun ca soarta si-o mai face si omul, adica… militarul profesionist.
Este foarte bine ca existam noi ca Liga, ca avem un Ministru fost general, ca avem,  cosilieri intelegatori care ne cer parerea in privinta noului proiect de lege si care vor sa ajute si sa sprijine, aceasta categorie de personal din Armata Romana. ASTA NU-TI SPUNE NIMIC? pesimisti ca tine….
NU SIMTI CA IN ACEASTA PERIOADA SE SCRIE ISTORIA SGP? 
Lupu Mugurel _ F-222 – Vicepresedinte LMP

Iliescu
Oaspete
Iliescu
29 iunie 2012 11:15

Limita de varsta trebuie sa ramana 50 de ani.Proiectul ligii e bun,dar ne baga in seama cineva?

iulian
Oaspete
iulian
2 iulie 2012 18:35

noi cei care am iesit la 40 de ani si nu avem 23 de ani in servicu nu avem sanse de pensii decat la 60 ani .

tanase teodor
Oaspete
tanase teodor
29 iunie 2012 17:39

Cum Iliescule cine ne baga in seama? Faptul ca reprezentantii gradatilor profesionisti din Romania (LMP) au fost invitati la discutii despere un nou proiect de lege, nu-ti spune nimic?
-Cine a reusit schimbarea titulaturii din voluntar in profesionist?
-Cine a propus ca si SGP sa beneficieze de grupe de munca in conditii        speciale/deosebite, similar cadrelor militare, acordate retroactiv din 1990?
– Cine a propus ridicarea limitei de varsta la 50 de ani?
Ai uitat?
Iti spun eu…
LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

S.MIHAI
Oaspete
28 iunie 2012 22:07

Sustin cele mentionate de catre Florin Cocus.
Respect pentru L.M.P.
Cu stima S. Mihai

S.MIHAI
Oaspete
28 iunie 2012 22:04

Salut membrii ligii. militarii profesionisti si conducerea ligii.
Felicitarii conducerii Ligii Militarilor Profesionisti pentru setul de propuneri.
Am iesit din sistem datorita legii 384 in anul 2008 la 40 de ani.Am reusit sa ma reincadrez in anul 2010 iunie, iar in 2011 luna iulie am implinit 45 ani si am fost scos din sistem fara niciun venit dupa 19 ani de vechime in sistem.
Cu privire la Proiectul de lege ce vizeaza S.G.P. este bine venit si bine lucrat, sunt de acord cu acesta.
Felicit conducerea Ligii si echipa care a lucrat la acest proiect
Cu respect S.Mihai

danutshark
Oaspete
danutshark
29 iunie 2012 10:33

Domnule Soare, va precizez ca, nu LMP lucreaza la acest proiect de lege, ci MApN. Atentie! sa nu se creeze confuzii.
LMP a inaintat un raport cu un set de propuneri menit sa imbunatateasca statutul SGP.
Danut Mocanu – Vicepresedinte LMP

iulian
Oaspete
iulian
2 iulie 2012 19:52

NU TE INCADREZI DECAT LA 60 DE ANI .

Greceanu
Oaspete
Greceanu
28 iunie 2012 18:14

Avem convingerea ca doamna consilier Simona Sirbu, va sustine cererile ligii in fata domnului ministru. 
Avem convingerea ca domnul ministru Dobritoiu, ca fost general al Armatei Romane, va aproba cererile LMP, si va fi tine cu SGP-ii, numiti candva de un alt ministru al apararii – „coloana vertebrala a Armatei Romane”

Gradul de sergent trebuie sa se „intoarca” la corpul gradatilor profesionisti, asa cum a fost odata. Asa este normal si firesc.
Toti cei care au fost nedreptatiti cu degradarea militara in 2001, sa fie inaintati direct in corpul subofiterilor, ca o reparatie morala, lmp-ul are mare dreptate.
PENSIA? NU VA MAI GANDITI LA EA…  MAI AVEM DE MUNCA IN ARMATA. NOI ASTIA DIN „GARDA VECHE”, INCA NU NE-AM SPUS ULTIMUL CUVANT.
INCA NU AM TRAS ULTIMUL CARTUS… IUBIM ARMATA,  SI VOM RAMANE MILITARI PANA LA MOARTE, INDIFERENT CE VOR „EI”, SA NE MAI FACA.

ONOARE SI PATRIE!

Anton
Oaspete
Anton
29 iunie 2012 19:10

Grecene, ai foarte mare dreptate… inca nu am tras ultimul cartus… inca mai avem ceva de spus prin armata asta…  eu la 40 de ani, nu ma dau pe doi de 20 de ani…
Anton lmp

IONESCU
Oaspete
IONESCU
28 iunie 2012 12:00

Avem un statut, L-23/2012 arata ca limita de varsta la care soldatii si gradatii profesionisti pot ramane in sistem, este de 50 de ani si nu 45 de ani. Daca vor ca punct de reper de iesire la pensia a SGP sa fie 45 de ani, atunci sa fie optional. Cine vrea ramana, si poate fizic ca militar, sa mearga mai departe pana la 50 de ani. Asa ar fi cel mai corect.
Cred ca LMP ar trebui sa i-a in calcul si aceasta varianta, cred ca cea mai buna, si care impaca pe toata lumea.

Enache Valentin
Oaspete
Enache Valentin
28 iunie 2012 12:56

Momentan proiectul este in lucru si nu este nimic „batut in cuie”. Dar trebuie dezbatut si analizat ce este mai bun pentru noi. Imbucurator este ca,  fata de alti ani suntem „bagati in seama”, prin intalniri cu reprezentantii ministerului, in speta cu doamna consilier Sirbu.
Ionescu are dreptate, o solutie foarte buna, este ca  limita de varsta sa ramana la 50 de ani, si cine vrea sa poate iesi la 47, 48 sau la sfarsit – 50
Sunt de acord ca va fi o pensie extrem de mica, pe care trebuie sa o „ducem” foarte multi ani de acum incolo, datorita faptului ca noua politica, datorita crizei este sa nu se mai mareasca nicio pensie. Trebuie umblat la indicele de salarizare, ceea ce nu cred ca se va realiza in contextul crizei actuale.
Deci cel mai bine este ca MApN sa lase oamenii sa aleaga: ori ies la 45 la pesie, ori raman in sistem si ies pe parcurs, sau la 50. 
Despre setul de propuneri, nu stiu daca se va realiza ceva… eu sunt mai pesimist, cu toate ca nu este nimic nerealizabil in toate punctele afisate.
Cu stima,
E. Vali

GIGI
Oaspete
GIGI
28 iunie 2012 11:15

Felicitari Ligii,un set de propuneri foarte bun.Sa vedem ce va lua in calcul noua conducere.Am convingerea ca suntem pe drumul cel bun,bani sa fie la Guvern.Toata stima pentru cei care alcatuiesc Liga.

PETRE
Oaspete
PETRE
28 iunie 2012 10:13

Cred ca este un proiect foarte bun, Sa asteptam totusi finalizarea lui. Nu mai faceti calcule inainte. Este foarte bine ca se discuta pe acest site, asa este democratic. Unii sunt pro altii contra. 
Salutari camaraderesti baietilor din Liga Militarilor Profesionisti! 
Petre LMP

sava
Oaspete
sava
28 iunie 2012 10:09

Salut membrii ligii militarilor profesionisti si pe camarazii din conducere.
Apreciem foarte mult invitatia doamnei Simona Sirbu, reprezentantilor gradatilor profesionsti din Romania, de a discuta pe tema proiectului de lege privind pensiile militare.
Am incredere in acest proiect de lege.

Stoian LMP
Oaspete
Stoian LMP
28 iunie 2012 9:56

Sunt de acord cu acest proiect de lege favorabil militarilor profesionisti. Asa cum spune un coleg, pe acest site, sa nu uitam cum „am plecat” din sistem in 2009, pe „usa din dos”.
Acum avem ocazia sa iesim onorabil pe „usa din fata” cu un venit decent, putand lucra in mediul privat.
Apreciem pozitiv, interesul Ministrului Apararii, domnului Dobritoiu pentru gradatii profesionisti. 
Multumiri doamnei Simona Sirbu. 
Felicitari conducerii LMP pentru setul de propuneri. Este intr-adevar o reparatie morala de a da gradul de sergent inapoi corpului militarilor profesionisti.
Onoare si Patrie!
Stoian LMP

Mihalache - c-ta
Oaspete
Mihalache - c-ta
28 iunie 2012 9:43

Un proiect foarte bun care avanteajeaza foarte mult militarii angajati in dauna cadrelor militare. Cuantumul pensiei trebuie calculat de oameni specializati, si nu de noi. Si nu cred ca va fi doar 700, 800 de lei. Se vor adauga sporurile, grupele de munca etc… Nu va mai dati cu parerea daca nu stiti… chestia cu „dropul de sare”.
Multumim pentru invitatie doamnei consilier Luminita Simona Sirbu.
Avem incredere in domnul ministru Dobritoiu!
Onoare si patrie!
Mihalache LMP

Gabriel
Oaspete
Gabriel
28 iunie 2012 9:33

Domnilor! 
Cred ca nu va dati seama de avantajele acestui proiect de lege!! Este extraordinar sa poti iesi la pensie la… 45 de ani, indiferent de suma! La 45 de ani poti cumula pensia militara, cu un salariu in mediul privat. Sa nu uitam ca civilii ies la pesie abia la… 65 de ani!! Pai si ce vorbim noi aici?!?
Este un proiect de lege foarte bun, si trebuie sustinut de toti gradatii profesionisti. Felicit conducerea LMP pentru implicare.

florin66
Oaspete
florin66
30 iunie 2012 23:35

Stimate coleg  esti unul dintre putinii care gindeste obiectiv in aceasta problema . Din parte mea toata stima

Fane G
Oaspete
Fane G
28 iunie 2012 13:08

Gabriel in ce lume traiesti? nu vezi ce este afara de gardul unitatii? Prapad. Unde vezi tu locuri de munca? nu vezi cati someri sunt? cati oameni sunt fara niciun venit? de unde un salariu in mediul privat? In ziua de azi in Romania se angajeaza numai agenti de ordine, frizeri si… ospatari. Taximetristii mor de foame. Si patronii cand aud de fosti militari, refuza sa-i primeasca pe motiv ca nu stiu meserie. Pensia va fi foarte mica, si nu vom putea supravietui. De abia ne ducem traiul de zi cu zi cu salariul actual, dar cu o pensie de 700 sau 800 de lei.
Trebuie sa stam in armata pana la 50 de ani, pana atunci va trece criza, vom avea soldele mai mari si implicit pensii mai mari.

florin66
Oaspete
florin66
30 iunie 2012 23:38

fane daca eu as fi fost asa pesimist cum esti tu nu ar mai fi scris nimeni comentarii pe siteul L.M.P.

GABI MERLAN
Oaspete
GABI MERLAN
29 iunie 2012 22:20

Stimaţi colegi, Gabriel si Fane,
Vă rog să-mi permite-ţi sa mă bag şi eu în discuţia voastră.
Dau dreptate lui Gabriel, el este mai optimist şi mai oportunist, vede avantajele reale ale acestui proiect de lege, avantaje care până în prezent chiar nu au existat.
Însă îndreptăţesc şi pe Fane, având în vedere ca e trecut prin viaţă, e greu să supraviaţuieşti când ai şi familie.
Un lucru e clar, trebuie să mai  stam în armată, să muncim, deoarece încă suntem tineri.
Despre pensie …..la calculul acesteia să retineţi că, contează mult grupele si conditiile de lucru în care am lucrat, deoarece măresc procentul pensiei, iar din 2012 avem avantajul că lucrăm în condiţii speciale.
Deci dacă mai rămânem ceva timp în sistem ,vom avea ceva beneficii la bătrâneţe.

Florin C.
Oaspete
Florin C.
28 iunie 2012 9:22

Sunt sigur ca este o masura foarte buna a ministerului apararii. Sa nu uitam cum au iesit „batranii” nostri la 40 de ani, fara nicio protectie sociala, fara un leu. O pensie in jur de 900 de ron este onorabila, pentru noi militarii profesionisti. 
Multumim  ministerului apararii, domnului ministru Dobritoiu si doamnei Simona Sirbu, pentru preocuparea de a ajuta acest corp de militari.
Servim Patria!

feraru
Oaspete
feraru
28 iunie 2012 18:35

Da, domnule Florin, asa este… dar ce vei face cu aceasta suma peste 5, 10, sau… 15 ani, cand vei face 60 de ani de viata? Ati uitat? nu ati luat in calcul ca Romania va adera la moneda euro in 2015. Ce „pensie” vei avea atunci? Vei putea face fata cheltuielilor? la TV s-a anuntat o scumpire a energiei electrice de 100% pana in 2017… cu pensia pe care ti-o face MApN-ul, in viitor,  iti vei plati factura la curent si eventual intretinerea… si ce va mai ramane? dupa parerea mea este o „cursa” si trebuie sa fim foarte atenti, si sa nu ne entuziasmam.
Propunerile LMP sunt un pic cam… nebunesti… dar poate pentru ca sunt asa, s-ar putea sa se reuseasca.

florin66
Oaspete
florin66
30 iunie 2012 23:46

Stimate Feraru daca va puneti problema banilor atit tu cit Florin C. parerea mea este ca nu am rezolvat nimic. In primul rind aici este vorba de o reparatie morala pentru noi cei care am parasit sistemul intr-un mod mod atit de rusinos, si in al doilea rind este vorba despre faptul ca prin munca prestata in sistemul privat poti sa iti competezi veniturile iar la virsta de pensionare se completeaza pensia cu contributia avuta in aceasta perioada

Paul M
Oaspete
Paul M
29 iunie 2012 12:37

Colegule, se pare ca esti pesimist rau de tot.
Din spusele tale rezulta, sa lasam totul deoparte si sa ateptam pomana de la cineva, poate se va indura cineva si de noi.
Daca nu accepti ceia ce se ofera, atunci v-a trebui sa asteptam pensia civila, la 65 de ani.
Chiar si la 50 de ani pensia v-a fi in raport cu salariul… care tot mic v-a fi, dar la 45 mai ai sansa unui nou serviciu daca doresti sa-ti mai rotunjesti veniturile.
Ma amuza faptul la cele spuse despre setul de propuneri….. se vede clar ca nu esti informat, nu iti cunosti drepturile si refuzi sa le cercetezi.
E bine sa fim increzatori in munca celor de la Minister cat si a celor din LMP.

florin66
Oaspete
florin66
27 iunie 2012 23:22

Dragi colegi,
ma adresez voua cu aceasta formula pentru ca va consider colegi chiar daca nu mai sunt in sistem. Cu toate acestea am continuat sa lupt pentru drepturile acestei categorii de militari, deoarece nu doresc sa pateasca nimeni ce am patit eu si generatia mea…
Inainte de a face comentarii care ar putea sa faca mai mult rau decit bine, as dori sa spun ca acest proiect de lege este intr-o faza de analiza, perioada in care cei interesati, pot sa isi spuna opiniile, un castig extraordinar in comparatie cu ceea ce se intimpla in urma cu citiva ani. Din acest motiv as dori sa va rog sa nu faceti comentarii ieftine, care in final ar putea sa dauneze acestei categorii de personal militar. Eu personal consider acest proiect de lege bun considerind ca alaturi de aceasta echipa de la conducerea M.Ap.N. vom reusi sa implementam si alte legi pe care la ora actuala le avem in faza de proiect, legi menite sa indrepte neregulile din sistemul militar. Acestea find spuse va doresc sa analizati toate problemele intr-un mod cit se poate de lucid, pentru a putea discuta cit mai obiectiv posibil pe toate proiectele viitoare.

Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte  L.M.P.

Jarnea
Oaspete
Jarnea
28 iunie 2012 9:27

Si eu consider ca este prematur sa facem afirmatii. Trebuie sa ne interesam la oameni specializati in calcularea unei eventuale pensii militare la 45 de ani pentru noi SGP (juristi) si dupa aceea sa facem calcule.
Este imbucurator faptul ca ministerul ne i-a in calcul, pana acum 2 ani, eram… „invizibili”. 
Salut initiativa Ligii Militarilor Profesionisti!

vali
Oaspete
vali
28 iunie 2012 7:51

Sustin intru totul cele mentionate de catre Florin Cocus. In acest moment este prematur sa se faca aprecieri intr-o directie sau in alta.

mihai
Oaspete
mihai
27 iunie 2012 20:27

Nu cred ca este momentul ca noi, sgp in activitate sa iesim la 45 de ani, ci la 50, poate pana atunci se vor mai mari soldele. Cu ce avem acum, fara norma de hrana,o sa avem o suma echivalenta cu ajutorul de somaj.Problema cea mai grava este ca asa ramanem cu acea pensie pana la adanci batrineti.
Atentie mare!
Sunt de acord, sa iasa la 45, cei care sunt in rezerva.
Despre setul de propuneri LMP, numai cuvinte de lauda. Speram sa se solutioneze favorabil. 

Stoian LMP
Oaspete
Stoian LMP
28 iunie 2012 9:59

Mihai vorbesti in necunostinta de cauza. Nu mai faceti comentarii fara temei legal.

Alexandra
Oaspete
Alexandra
27 iunie 2012 20:18

Dragi camarazi,
L-23/2012 arata ca limita de varsta la sgp in sistem este de 50 de ani. Atunci ar trebui sa iesim integral la pensie, si nu la 45 de ani.
Pentru ce s-a muncit atata in 2011?
Ca sa reducem din nou la 45? Daca in noul proiectul de lege, se specifica ca, cadrele militare, ies la 55 de ani, de ce noi sa nu putem iesi la 50? Am vorbit cu colegii mei, sa rugam LMP-ul, sa propuna ministerului, varsta de 50 de ani, pentru iesirea SGP la pensie integrala.
Multumim LMP!

florin66
Oaspete
florin66
30 iunie 2012 23:49

Daca vei fi mai atenta la proiectul de lege vei vedea ca nu ai dreptate in cele afirmate

wpDiscuz