sâmbătă 20 aug 2022

SPONSORI OFICIALI

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU DOAMNA SIMONA SIRBU, CONSILIERUL MINISTRULUI APARARII, PE TEMA PROIECTULUI LEGII PRIVIND PENSIILE OCUPAȚIONALE PENTRU MILITARI

100_3710 - Copy

După întâlnirea desfășurată în prezența doamnei Consilier Simona Luminița Sîrbu, la CMZ Constanța în data de 25 iunie 2012,  Consiliul Director al LMP s-a întrunit pe 29 iulie 2012 pentru a dezbate noul proiect de lege, remis LMP de către doamna Consilier al Ministrului Apărării.
Citeste aici propunerile Ligii militarilor profesionisti
Consiliul Director al LMP a primit invitația de a participa la ședința de lucru organizată în ziua de 6 august, la CMZ Constanța, sedință coordonată de doamna Simona Luminița Sîrbu. Discuțiile, la care au participat reprezentanții LMP și LMMM, au vizat noul proiect de lege, precum și propunerile venite din partea LMP și LMMM.

În cadrul amplului dialog, LMMM a susținut desființarea gradului de maistru militar clasa a V-a, grad care nu a existat niciodată în istoria și tradiția corpului maiștrilor militari de marină.

LMP a înaintat propunerea de revenire a gradului de sergent în cadrul corpului soldaților și gradaților profesioniști, având în vedere faptul că acest grad a aparținut până în 2001 acestui corp. Reprezentanții LMP au arătat că O.G. 90 a fost o eroare legislativă, considerând degradarea de la gradul de sergent la cel de caporal un act neconstituțional.

În privința noului proiect de lege, LMMM a propus ca pensiile militare să se calculeze potrivit principiului contributivității.

LMP a susținut ca soldații și gradații profesioniști să poată beneficia de pensie anticipată la 45 de ani, iar la 50 de ani să aibă dreptul la pensie integrală, arătând că limita de vârstă pînă la care SGP pot rămâne în sistemul militar este de 50 de ani, conform L23/2012, dar și faptul că la SGP uzura este mai mare, având în vedere că acest corp militar are atribuții numai de execuție.

_

Vă prezentăm noul proiect de lege:

LEGE Nr. din 2012 privind pensiile militare de stat

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

 

Art. 2. – Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, sunt următoarele:

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;

b) principiul obligativităţii, potrivit căruia militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, conform legii, au obligaţia de a participa la sistemul de pensii militare de stat, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

c) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, militare de stat contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

d) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

e) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

 

Art. 3. – (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) militar – este cadrul militar, aşa cum este definit la art. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi la art. 1 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cu modificările şi completările ulterioare;

b) poliţist – este persoana definită la art. 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) funcţionar public cu statut special – este persoana definită la art. 3 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionar militar – persoana definită la lit. a)-c), ce beneficiază de pensie militară de stat în condiţiile prezentei legi.

 

 

Art. 4. – Sistemul pensiilor militare de stat compensează riscurile activităţii în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bătrâneţii sau decesului.

 

Art. 5. – (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, exercită controlul aplicării acestora şi iniţiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).

 

Art. 6. – Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii militare constituite la nivelul instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi care funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege.

 

 

Art. 8. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat evidenţa drepturilor de pensii militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi pentru străinii care au înregistrat rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care casele de pensii militare întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii militare, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

 

 

Art. 9. – Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acoperă contravaloarea pensiilor militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului pensiilor militare de stat şi alte cheltuieli prevăzute de lege.

 

Art. 10. – Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special pot fi:

a) normale;

b) deosebite;

c) speciale;

d) alte condiţii de munca.

Art. 11. – (1) Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile, după caz, şi militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special trecuţi în rezervă/ retragere sau cărora le-au încetat raporturile de serviciu până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

 

Art. 12. – În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele drepturi:

a) pensii militare de stat;

b) alte drepturi de asigurări sociale.

 

Art. 13. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot beneficia de o singură pensie militară de stat.

 

Art. 14. – (1) Dreptul la pensie este imprescriptibil şi nu poate fi cedat total sau parţial.

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 12 se supun termenului general de prescripţie de 3 ani.

(3) Pensiile şi drepturile de asigurări sociale se achită de regulă, în monedă naţională.

 

 

CAPITOLUL II

Sistemul pensiilor militare de stat

 

Art. 16. – În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele categorii de pensii:

a) pensia de serviciu;

b) pensia de invaliditate;

c) pensia de urmaş.

 

SECŢIUNEA 1

Pensia de serviciu

 

Art. 17. – Pensia de serviciu poate fi:

a) pentru limită de vârstă;

b) anticipată;

c) anticipată parţială.

 

Art. 18. – Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) vârsta de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.

b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care 15 ani efectiv ca militar,  poliţist şi/sau funcţionar public cu statut special.

 

Art. 19. – Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 18 lit. b) cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii limitei de vârstă prevăzută la art. 18 lit.a) şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

Art. 20. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime efectivă în serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani efectiv ca militar, poliţist ori funcţionar public cu statut special, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

 

(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează proporţional cu numărul anilor de serviciu.

 

Art. 21. – Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime efectivă ca militar ori funcţionar public cu statut special de cel puţin 15 ani, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 60 de ani, proporţional cu vechimea în serviciu prevăzută la art. 23 alin. (1).

 

Art. 22. – (1) Militarii, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 18 lit. b) au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 18 lit. a), dar nu mai puţin de 45 ani, astfel:

a) pentru activitate realizată în condiţii de muncă deosebite:

 

Vechime în serviciu realizată în condiţii deosebite(ani împliniţi) Reducerea vârstei prevăzute la art. 18 lit. a):
Ani Luni
6 1
8 1 6
10 2
12 2 6
14 3
16 3 6
18 4
20 4 6
22 5
24 5 6
26 6
28 6 6
30 7
32 7 6
35 8

 

b) pentru activitate realizată în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii:

 

Vechime în serviciu realizată în condiţii speciale şi alte condiţii(ani împliniţi) Reducerea vârstei prevăzute la art. 18 lit. a):
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani şi peste 13

 

 

Art. 23. – (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist, funcţionar public cu statut special, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

b) a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract, soldat gradat voluntar, respectiv soldat gradat profesionist;

c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din administraţia penitenciară cu excepţia învăţământului liceal;

d) a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

e) a fost în captivitate.

 

(2) Constituie vechime în serviciu, care se are în vedere la calculul pensiei militare, şi perioada în care militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special a urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, iar în caz de absolvire a mai multor instituţii de învăţământ superior cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, beneficiază, de o singura perioada de studii, la alegere.

(3) În cazul în care militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special a urmat cursurile de zi a unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare ori funcţionarilor publici cu statut special dar şi cursurile de zi ale uneia sau mai multe instituţii de învăţământ superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, beneficiază, de o singura perioada de studii, la alegere.

(4) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensie nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de H.G. 1294/2001 şi H.G. 1822/2004.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii:

a) 1 an şi 3 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;

b) 1 an şi 6 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;

c) 2 ani în situaţie de război, participare la misiuni în afara teritoriului statului roman sau în alte condiţii prevăzute prin hotărâre a Guvernului;

 

 

Art. 24. – (1) Dovada privind vechimea în serviciul militar/serviciu şi celelalte elemente necesare în vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie întocmită pe baza datelor din fisa matricolă/memoriul original/dosarul personal sau din alte documente legale.

(2) Dovada privind vechimea în serviciu, prestat în altă calitate decât cea de militar ori funcţionar public cu statut special, se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte pe baza cărora se face pensionarea potrivit legii privind sistemul unitar de pensii publice.

 

Art. 25. – În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime în serviciu rezultă fracţiuni de cel puţin 6 luni, acestea se întregesc la un an în favoarea beneficiarului, iar cele mai mici se neglijează.

 

Art. 26. – (1) Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) pensia militară de stat se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 23 alin. (1)..

(3) Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d) şi e) şi art. 23 alin(2) care sunt recunoscute ca perioade asimilate în sistemul public de pensii, se au în vedere la stabilirea pensiei în unul dintre cele două sisteme.

 

Art. 27. – La acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost încadrat/asigurat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 din prezenta lege.

 

Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul lunar al funcţiei de bază aferente unei funcţii exercitate cel puţin 12 luni consecutive, la alegere, din ultimii 10 ani, actualizată la data deschiderii dreptului la pensie, la care se are în vedere ultimul grad deţinut în activitate.

 

(2) În cazul în care, în intervalul ales, au avut loc modificări ale funcţiei exercitate, baza de calcul este media soldelor/salariilor funcţiilor de bază îndeplinite în cele 12 luni, actualizată la data deschideri dreptului la pensie, la care se are în vedere ultimul grad deţinut în activitate.

 

Art. 29. – Pensia de serviciu pentru limită de vârstă şi pensia anticipată se determină în procente din baza de calcul, astfel:

a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 60%;

b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 62%;

c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte condiţii, respectiv grupa I de munca, 64%;

 

Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii se acordă militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii. Dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii speciale sau deosebite.

 

Art. 31. –  Militarii, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani, beneficiază pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei.

 

 

Art. 33. – (1) Persoanele care beneficiază de pensie militară de serviciu pot fi încadrate în muncă, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei în care sunt încadrate.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Pensia de invaliditate

 

Art. 34. – Au dreptul la pensie de invaliditate militarii şi funcţionarii publici cu statut special care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorită:

a) producerii unor accidente în timpul şi din cauza serviciului, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului şi tuberculozei;

b) accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii în aceste instituţii.

 

Art. 35. – Pensia de invaliditate se determină în raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, astfel:

a) invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

b) invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji fără ajutorul altei persoane;

c) invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională după trecerea sa în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu, corespunzătoare a cel puţin jumătate din timpul normal de munca.

 

Art. 36. – (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

 

Art. 37. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, comisiile de expertiză medico-militară propun, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

(7) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.

(8) Deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, prevăzute la alin. (7), date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(9) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (7) necontestate în termen rămân definitive.

(10) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul justiţiei şi directorul Serviciului Român de Informaţii.

 

Art. 38. – (1) Militarii, poliţiştii  şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor accidente sau unor boli care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului beneficiază de pensia de invaliditate dacă îndeplinesc cel puţin jumătate din condiţiile de vechime în serviciu, în raport cu vârsta, după cum urmează:

_____________________________________________________

Vârsta                                                  Vechimea în serviciu

în momentul ivirii                                realizată anterior

invalidităţii                                        ivirii invalidităţii (ani)

_____________________________________________________

sub 25 de ani                                       5

25 – 31 de ani                                      8

31 – 37 de ani                                      11

37 – 43 de ani                                      14

43 – 49 de ani                                      18

49 – 55 de ani                                      22

peste 55 de ani                                    25

_____________________________________________________

(2) Au dreptul la pensie militară de invaliditate şi cei care la data ivirii invalidităţii nu mai aveau calitatea de militar, poliţist ori funcţionar public cu statut special în activitate, dar îndeplinesc condiţia de vechime în serviciu prevăzută la alin. (1).

 

Art. 39. – În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident în timpul şi din cauza serviciului sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului sau tuberculozei, pensia de invaliditate se acordă indiferent de vechimea în serviciu.

 

Art. 40. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte proporţional cu numărul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 29 – 31.

(2) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea în serviciu efectiv realizată se adaugă, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii complete, următoarele procente:

a) 1% pentru invaliditate de gradul I;

b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;

c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.

(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în condiţiile alin. (1), pentru cazurile prevăzute la art. 38, va fi diminuat după cum urmează:

a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;

b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;

c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.

 

Art. 41. – (1) Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizaţie de însoţitor, în afara pensiei, în cuantum de 80 % din valoarea unui punct de pensie, stabilita în condiţiile legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

 

Art. 42. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţiei de afecţiune, la intervale cuprinse intre un an şi 3 ani, pana la împlinirea vârstei prevăzute la art. 18 lit. a), la termenele stabilite de comisiile centrale de expertiză medico-militară.

(2) După fiecare revizuire medicala, comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacitaţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) redobândirea capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicala asupra capacitaţii de munca, emisa în urma revizuirii medicale.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plătii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală, sau după caz, încetarea plătii pensiei, în condiţiile legii.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 37.

 

Art. 43. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de munca;

b) au împlinit vârsta prevăzută la art. 18 lit. a);

c) beneficiază de pensie în condiţiile art. 19 lit. b) şi ale art. 20 lit. b).

(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

 

 

Art. 44. – (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.

(2) Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.

(3) Neprezentarea la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plătii pensiei.

(4) Suspendarea plătii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa de pensii sectorială, după caz.

 

Art. 45. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 43 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională care au emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.

(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plătii pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Casele de pensii militare efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

(4) Suspendarea plătii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

 

Art. 46. – (1) La împlinirea vârstelor prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de vârsta pensionării de invaliditate pot opta pentru pensia care îi avantajează.

(2)Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I îşi menţin dreptul la indemnizaţia de însoţitor, indiferent de pensia pentru care optează.

 

SECTIUNEA a 3-a

Pensia de urmaş

 

Art. 47. – Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţul supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii militare de stat.

 

Art. 48. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

a) până la împlinirea vârstei de 16 ani;

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

 

Art. 49. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin 15 ani.

 

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5 % pentru fiecare lună, respectiv 6,0 % pentru fiecare an de căsătorie în minus.

 

Art. 50. – (1 Art. 50. – (1) soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin un an.

(2) soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, asimilată unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut pe economie,

 

Art. 51. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 49 sau la art. 50 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut pe economie,

 

Art. 52. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din câştigul salarial mediu brut pe economie,

 

Art. 53. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:

a) pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă.

(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului prevăzută la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a) 50% – pentru un singur urmaş;

b) 75% – pentru 2 urmaşi;

c) 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

 

Art. 54. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş calculate după fiecare părinte.

 

Art. 55. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. (2).

 

Art. 56. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

 

Art. 57. – Persoanele prevăzute la art. 48 lit. c) şi la art. 50 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical în condiţiile art. 42 şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate în sistemul public de pensii.

 

 

 


SECTIUNEA a 5-a

Actualizarea pensiilor/

 

DE STABILIT ULTERIOR,

 

Art. 58. – (1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul pentru gradul profesional deţinu şi/sau solda funcţiei/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/indemnizatia lunară ale cadrelor militare ori funcţionarilor publici cu statut special, potrivit gradului militar/profesional şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 29- 31, 40 şi art. 106 alin. (1). Cadrele militare pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în considerare la calculul pensiei;

b) în funcţiei de posibilitătile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexare cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului;

c) în situaţiile în care măsurile de protectie socială prevăzute la lit. b) se regăsesc în majorarea soldelor de grad/salariilor pentru gradul profesional şi/sau soldelor de funcţiei/salariilor pentru funcţiile îndeplinite ale cadrelor militare ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate, actualizarea pensiilor se efectuează în condiţiile prevăzute la lit. a).

(2) Până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevăzută la art. 89, se vor aplica prevederile alin. (1) lit. b).

 


SECTIUNEA a 4-a

Stabilirea şi plata pensiilor

 

Art. 59. – (1) Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (1), poate fi retrasă la cererea persoanei îndreptăţite, până la emiterea deciziei de pensionare.

(3) Militarul, poliţistul şi funcţionarul public cu statut special depune cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, astfel:

a) la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii, după caz, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii;

b) la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi ori la casa de pensii militară;

(4)Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite, în termen de 30 zile de la data depunerii, la casa de pensii militară competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.

(5) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicatii Speciale dosarele de pensionare se transmit la casa de pensii militară aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, sau Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.

 

Art. 60. – (1) În vederea stabilirii pensiei militare de stat organele prevăzute la art. 59 alin. (3) sunt obligate să întocmească dosarul de pensionare, acestea purtând întreaga răspundere pentru respectarea termenelor de depunere şi exactitatea datelor înscrise.

(2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină în mod obligatoriu şi decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate.

(3) Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii.

 

 

Art. 61. – (1) Pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţiei de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei de pensii militare, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:

a) de la data încetării plătii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;

c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;

d) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;

e) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu actele necesare, au fost depuse la casa de pensii sectoriala peste termenul prevăzut la lit. b), c) şi d);

f) din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu actele necesare, la casa sectoriala de pensii, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei ieşirii din rândul militarilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate.

 

 

Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii militară, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

 

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.

(3) Decizia casei de pensii militare se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

 

Art. 65. – (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plătii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii militară operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea vechimii şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

(4) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

 

Art. 66. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

 

Art. 67. – (1) Plata pensiei se face, în funcţiei de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între casele de pensii militare şi Compania Naţională „Posta Română” – S.A. sau, după caz, între casele de pensii militare şi bănci.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situatia celorlalte drepturi bănesti pentru stabilirea şi plata cărora competenta revine, potrivit legii, caselor de pensii militare.

(3) Casele de pensii militare transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Natională „Posta Română” – S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

 

Art. 68. – (1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetul de stat, prin stabilirea unor procente şi tarife conform legilor bugetare anuale.

(2) Procentul prevăzut în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

(3) Comisionul bancar prevăzut în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

 

Art. 69. – (1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele de pensii militare, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.

(2) Pensiile militare de stat sau prestaţiilor de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate, pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat sau prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenta Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele de pensii militare.

Art. 70. – Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii militare.

 

Art. 71. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;

b) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 51 alin. (1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 44;

f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 45 alin. (1);

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 lit. c);

h) pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plătii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

(3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, Informaţiile de natură să conducă la încetarea plătii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei de pensii militare în evidentele căreia se află pensionarul condamnat.

 

Art. 72. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;

b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) ori cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;

d) pensionarul urmaş, prevăzut la art. 48 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;

e) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de lege;

f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

g) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din sistemul public de pensii, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

 

(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 41 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistentă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

(4) Suspendarea plătii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plătii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 

Art. 73. – În sistemul pensiilor militare, reluarea plătii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plătii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plătii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 72 alin. (1) lit. d).

 

Art. 74. – Încetarea, suspendarea sau reluarea plătii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele de pensii militare, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

 

Art. 75. – Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plătii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenta materială a caselor de pensii militare, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

 

Art. 76. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuti la art. 48 lit. a) şi b).

(2) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de lege.

 

Art. 77. – Pensionari militari care realizează stagii de cotizare, care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 

Art. 78. – (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari rechemaţi în activitate sau care au redobândit calitatea de poliţişti sau funcţionari publici cu statut special în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se revocă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care militarul, poliţistul sau funcţionarul public cu statut special a fost rechemat în activitate sau a redobândit calitatea de poliţişti sau funcţionari publici cu statut special.

 

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica caselor de pensii militare în termen de 15 zile persoanele care beneficiază de pensie militară şi au fost rechemate în activitate sau au redobândit calitatea de poliţist sau funcţionar public cu statut special.

 

(4) Unitatea/instituţia şi militarii rechemaţi în rândul militarilor în activitate sau încadraţi ca funcţionari publici cu statut special pot cere oricând pensionarea în condiţiile prezentei legi.

 

(5) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea stabilită la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în activitate, respectiv, timpul lucrat în calitate de poliţist şi  funcţionar public cu statut special.

 

(5) În baza de calcul al pensiei se iau soldele/salariile prevăzute la art. 28.

 

Art. 79. – Beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege sunt obligaţi să comunice casei de pensii militare, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

 

Art. 80. – (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul si/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc sotului supravieţuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

 

CAPITOLUL II

Alte drepturi de asigurări sociale

 

ART. …
În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi de asigurări sociale:
a) tratament balnear care se suportã de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;

b) bilete de odihnă şi tratament, acordate conform legilor în vigore;

c) ajutor de deces, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.

 

 

 

 

ART. …

(1) Ajutorul de deces se suportã din bugetul de stat şi se acordã, la cerere, pe baza certificatului de deces.

(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionatã de realizarea unei anumite vechimi în serviciu.

ART. …..
(1) Ajutorul de deces se achitã în termen de 24 de ore de la solicitare de:

a) angajator, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa de pensii militară sau centrul militar zonal/judeţean/sector în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

 

ART. ….
(1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achitã la nivelul cuvenit la data decesului stabilit conform legi.

 

 

 

CAPITOLUL IV

Casele de pensii militare

 

 

Art. 81. – (1) Casele de pensii militare se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Casele de pensii militare prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1).

 

Art. 82. – Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii militare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptata în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

 

Art. 83. – (1) Ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul ministerului/serviciului respectiv, de unde se asigura şi fondurile pentru pensiile militare.

(2) Directorii caselor de pensii militare sunt ordonatori terţiari de credite pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Art. 84. – Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea caselor de pensii militare se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.

 

Art. 85. – În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii militare îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură evidenta la nivel naţional a tuturor beneficiarilor dispoziţiilor prezentei legi;

b) stabileşte cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;

c) asigura distribuirea şi primirea la timp a pensiilor militare de stat de fiecare pensionar;

d) asigură evidenta drepturilor şi obligaţiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal;

e) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

f) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competentelor prevăzute de lege;

g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare;

h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidentă;

i) asigură reprezentarea în fata instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

j) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

k) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

l) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

 

Art. 86. – Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii militare, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

 

Art. 87. – (1) Salarizarea personalului caselor de pensii militare se realizează potrivit legii

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale caselor de pensii militare se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea juridica

 

Art. 88. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

 

SECTIUNEA 1

Infracţiuni

 

Art. 89. – Transmiterea şi efectuarea de înregistrări inexacte precum şi omisiunea înregistrărilor în procesul de stabilire a drepturilor de pensie, având ca efect denaturarea evidentelor privind beneficiarii dispoziţiilor prezentei legi, vechimea în muncă sau efectuarea de plăti nejustificate din bugetul de stat, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contravenţii

 

Art. 90. – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în conditii deosebite şi speciale de muncă;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat;

c) nerespectarea prevederilor art. 79 privind obligaţia comunicării casei de pensii militare modificările intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei.

d) nerespectarea eliberării la cerere a actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.

 

Art. 91. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 90 se sancţionează după cum urmează:

a) cele de la lit. c) şi d) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

b) cele de la lit. a) şi b) cu amendă de la 1500 lei la 5000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 92. – Constatarea contraventiilor prevazute la art. 90 şi aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 91 se fac de catre organele de control ale caselor de pensii militare.

 

Art. 93. – Amenzile contraventionale aplicate potrivit prevederilor art. 91 şi 92, constituie venituri la bugetul de stat.

 

Art. 94. – Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la art. 90-92 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Jurisdictia în sistemului pensiilor militare de stat

 

Art. 95. – (1) Deciziile de pensie emise de casele de pensie militare pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdictional.

(3) Deciziile de pensie necontestate în termen prevazut la alin. (1) sunt definitive.

 

Art. 96. – (1) Comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii militare şi urmăresc aplicarea corectă a legislatiei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, functionarea şi structura comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului apărării Naţionale, ministrului Administraţiei şi internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) În solutionarea contestatiilor, comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.

(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

Art. 97. – (1) Hotararile comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunica persoanelor în cauza şi casekor de pensii setoriale interesate în termen de 5 zile de la adoptare.

(2) Hotararile comisiilor de contestatii pot fi atacate la instanta judecatoreasca, competenta în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotararile comisiilor de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecătoresti în termenul prevazut la alin. (2), sunt definitive.

 

Art. 98. – Jurisdictia în sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin tribunale şi curti de apel.

 

Art. 99. – Tribunalele solutionează în primă instantă litigiile privind:

a) hotărârile comisiilor de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;

b) deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitătii de muncă;

c) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de pensie militara de stat sau de asigurări sociale;

d) modul de stabilire şi de plată a pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale;

e) plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie încheiate în baza prezentei legi;

f) contestatiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;

g) alte drepturi şi obligatii din sistemul pensiilor militare născute în temeiul prezentei legi.

 

Art. 100. – (1) Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii militare se adresează instantei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul ori sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adresează instantei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul pârâtul.

 

Art. 101. – (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

(2) Hotărârile curtilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.

 

Art. 102. – Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia în sistemului pensiilor militare de stat, se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 103. – Cererile în fata oricăror organe sau instante, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligatii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale şi tranzitorii

 

Art. 104. – (1) Constituie vechime în serviciu  pentru stabilirea pensiei militare de stat şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu/muncă, stagiu de cotizare, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Dovada vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislatia anterioară.

(3) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în conditii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu exceptia celor realizate în activitătile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sunt încadrate în conditii speciale.

(4) Adeverintele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

 

Art. 105. – (1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

 

Art. 106. – (1) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au contribuit la Fondul de pensie suplimentară beneficiaza la stabilirea sau la actualizarea pensiei, în condiţiile art. 29 – 31 şi ale art. 58 alin. (1), un spor procentual de:

a) 3% pentru o vechime a contributiei între 5 – 15 ani;

b) 6% pentru o vechime a contributiei între 15 – 25 ani;

c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.

 

Art. 107. – (1) Pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează, astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda/salariul lunar brut în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare funcţiei maxime exercitate şi gradului militar/profesional, avute la data trecerii în rezervă, pe baza metodologiei din prezenta lege;

b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată;

c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 104 alin. (3) şi (4).

(2) Sumele rezultate ca diferentă între pensiile în plată şi pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă esalonat începând cu anul 2013, până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, după cum urmează:

a) pentru anul 2013, 10% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2014, şi 10% începând cu 1 iulie 2014;

b) pentru anul 2014, 40% din cuantumul diferentei, în două tranşe, începând cu 1 ianuarie 2014.

c) pentru anul 2015, 40% din cuatumul diferenţei, în două tranşe, începând cu 1 ianuarie 2015

 

Art. 108. – La data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuată potrivit prevederilor art. 106, pensiile acordate pe baza legislatiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în întelesul prezentei legi.

 

Art. 109. – (1) În cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmaş cuvenită sotului supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

(3) În cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform alin. (1) şi (2) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată.

 

Art. 110. – Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

 

Art. 111. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de pensii militare se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii militare respective, care constituie titlu executoriu.

(3) Debitele reprezentând prestatii de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.

 

Art. 112. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăti a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedati, nu se mai urmaresc.

 

Art. 113. – (1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează prin executorii proprii ai caselor de pensii militare şi se fac venit la bugetul de stat.

(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

Art. 114. – Bazele de date privind beneficiarii dispoziţiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii militare şi au caracter confidential.

 

Art. 115. – Aplicatia informatică utilizată la stabilirea pensiilor militare de stat se omologhează şi este publică.

 

Art. 116. – (1) Expertizele dispuse de instantele judecătoresti în litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experti specializati în asigurări sociale.

(2) În vederea pregătirii şi atestării expertilor specializati în asigurări sociale, Ministerul Justitiei efectuează modificările necesare în legislatia specifică.

 

Art. 117. – Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş.

 

Art. 118. – Cererile adresate casei de pensii militare constituite la nivelul institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) se solutionează în termenul prevăzut de lege şi sunt scutite de orice fel de taxă.

 

Art. 119. – Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au fost degradati militar, au pierdut gradul militar ori calitatea de funcţionar public cu statut special, efect al hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru infracţiuni comise cu intenţie, nu beneficiază de pensie militară potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

 

Art. 120. – Cererile înregistrate şi nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

 

Art. 121. – În aplicarea prezentei legi institutiile prevăzute la art. 5 alin. (1) emit norme metodologice în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 122. – La stabilire pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

 

Art. 123. – Prezenta lege intră în vigoare la data de …….

 

Art. 124. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

– art. 1 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30.06.2010;

– Ordonanta de urgenta nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 31.01.2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;;

– dispozitii contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20.12.2010, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr.1

VÂRSTA de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale

Bărbaţi – Femei

 

Luna şi anul naşterii Luna şi anul pensionării Vârsta la ieşirea la pensie(ani/luni)
Până în ianuarie 1956 inclusiv Ianuarie 2011 55/0
Februarie 1956 Februarie 2011 55/0
Martie 1956 Martie 2011 55/0
Aprilie 1956 Mai 2011 55/1
Mai 1956 Iunie 2011 55/1
Iunie 1956 Iulie 2011 55/1
Iulie 1956 Septembrie 2011 55/2
August 1956 Octombrie 2011 55/2
Septembrie 1956 Noiembrie 2011 55/2
Octombrie 1956 Ianuarie 2012 55/3
Noiembrie 1956 Februarie 2012 55/3
Decembrie 1956 Martie 2012 55/3
Ianuarie 1957 Mai 2012 55/4
Februarie 1957 Iunie 2012 55/4
Martie 1957 Iulie 2012 55/4
Aprilie 1957 Septembrie 2012 55/5
Mai 1957 Octombrie 2012 55/5
Iunie 1957 Noiembrie 2012 55/5
Iulie 1957 Ianuarie 2013 55/6
August 1957 Februarie 2013 55/6
Septembrie 1957 Martie 2013 55/6
Octombrie 1957 Mai 2013 55/7
Noiembrie 1957 Iunie 2013 55/7
Decembrie 1957 Iulie 2013 55/7
Ianuarie 1958 Septembrie 2013 55/8
Februarie 1958 Octombrie 2013 55/8
Martie 1958 Noiembrie 2013 55/8
Aprilie 1958 Ianuarie 2014 55/9
Mai 1958 Februarie 2014 55/9
Iunie 1958 Martie 2014 55/9
Iulie 1958 Mai 2014 55/10
August 1958 Iunie 2014 55/10
Septembrie 1958 Iulie 2014 55/10
Octombrie 1958 Septembrie 2014 55/11
Noiembrie 1958 Octombrie 2014 55/11
Decembrie 1958 Noiembrie 2014 55/11
Ianuarie 1959 Ianuarie 2015 56/0
Februarie 1959 Februarie 2015 56/0
Martie 1959 Martie 2015 56/0
Aprilie 1959 Mai 2015 56/1
Mai 1959 Iunie 2015 56/1
Iunie 1959 Iulie 2015 56/1
Iulie 1959 Septembrie 2015 56/2
August 1959 Octombrie 2015 56/2
Septembrie 1959 Noiembrie 2015 56/2
Octombrie 1959 Ianuarie 2016 56/3
Noiembrie 1959 Februarie 2016 56/3
Decembrie 1959 Martie 2016 56/3
Ianuarie 1960 Mai 2016 56/4
Februarie 1960 Iunie 2016 56/4
Martie 1960 Iulie 2016 56/4
Aprilie 1960 Septembrie 2016 56/5
Mai 1960 Octombrie 2016 56/5
Iunie 1960 Noiembrie 2016 56/5
Iulie 1960 Ianuarie 2017 56/6
August 1960 Februarie 2017 56/6
Septembrie 1960 Martie 2017 56/6
Octombrie 1960 Mai 2017 56/7
Noiembrie 1960 Iunie 2017 56/7
Decembrie 1960 Iulie 2017 56/7
Ianuarie 1961 Septembrie 2017 56/8
Februarie 1961 Octombrie 2017 56/8
Martie 1961 Noiembrie 2017 56/8
Aprilie 1961 Ianuarie 2018 56/9
Mai 1961 Februarie 2018 56/9
Iunie 1961 Martie 2018 56/9
Iulie 1961 Mai 2018 56/10
August 1961 Iunie 2018 56/10
Septembrie 1961 Iulie 2018 56/10
Octombrie 1961 Septembrie 2018 56/11
Noiembrie 1961 Octombrie 2018 56/11
Decembrie 1961 Noiembrie 2018 56/11
Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 57/0
Februarie 1962 Februarie 2019 57/0
Martie 1962 Martie 2019 57/0
Aprilie 1962 Mai 2019 57/1
Mai 1962 Iunie 2019 57/1
Iunie 1962 Iulie 2019 57/1
Iulie 1962 Septembrie 2019 57/2
August 1962 Octombrie 2019 57/2
Septembrie 1962 Noiembrie 2019 57/2
Octombrie 1962 Ianuarie 2020 57/3
Noiembrie 1962 Februarie 2020 57/3
Decembrie 1962 Martie 2020 57/3
Ianuarie 1963 Mai 2020 57/4
Februarie 1963 Iunie 2020 57/4
Martie 1963 Iulie 2020 57/4
Aprilie 1963 Septembrie 2020 57/5
Mai 1963 Octombrie 2020 57/5
Iunie 1963 Noiembrie 2020 57/5
Iulie 1963 Ianuarie 2021 57/6
August 1963 Februarie 2021 57/6
Septembrie 1963 Martie 2021 57/6
Octombrie 1963 Mai 2021 57/7
Noiembrie 1963 Iunie 2021 57/7
Decembrie 1963 Iulie 2021 57/7
Ianuarie 1964 Septembrie 2021 57/8
Februarie 1964 Octombrie 2021 57/8
Martie 1964 Noiembrie 2021 57/8
Aprilie 1964 Ianuarie 2022 57/9
Mai 1964 Februarie 2022 57/9
Iunie 1964 Martie 2022 57/9
Iulie 1964 Mai 2022 57/10
August 1964 Iunie 2022 57/10
Septembrie 1964 Iulie 2022 57/10
Octombrie 1964 Septembrie 2022 57/11
Noiembrie 1964 Octombrie 2022 57/11
Decembrie 1964 Noiembrie 2022 57/11
Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 58/0
Februarie 1965 Februarie 2023 58/0
Martie 1965 Martie 2023 58/0
Aprilie 1965 Mai 2023 58/1
Mai 1965 Iunie 2023 58/1
Iunie 1965 Iulie 2023 58/1
Iulie 1965 Septembrie 2023 58/2
August 1965 Octombrie 2023 58/2
Septembrie 1965 Noiembrie 2023 58/2
Octombrie 1965 Ianuarie 2024 58/3
Noiembrie 1965 Februarie 2024 58/3
Decembrie 1965 Martie 2024 58/3
Ianuarie 1966 Mai 2024 58/4
Februarie 1966 Iunie 2024 58/4
Martie 1966 Iulie 2024 58/4
Aprilie 1966 Septembrie 2024 58/5
Mai 1966 Octombrie 2024 58/5
Iunie 1966 Noiembrie 2024 58/5
Iulie 1966 Ianuarie 2025 58/6
August 1966 Februarie 2025 58/6
Septembrie 1966 Martie 2025 58/6
Octombrie 1966 Mai 2025 58/7
Noiembrie 1966 Iunie 2025 58/7
Decembrie 1966 Iulie 2025 58/7
Ianuarie 1967 Septembrie 2025 58/8
Februarie 1967 Octombrie 2025 58/8
Martie 1967 Noiembrie 2025 58/8
Aprilie 1967 Ianuarie 2026 58/9
Mai 1967 Februarie 2026 58/9
Iunie 1967 Martie 2026 58/9
Iulie 1967 Mai 2026 58/10
August 1967 Iunie 2026 58/10
Septembrie 1967 Iulie 2026 58/10
Octombrie 1967 Septembrie 2026 58/11
Noiembrie 1967 Octombrie 2026 58/11
Decembrie 1967 Noiembrie 2026 58/11
Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 59/0
Februarie 1968 Februarie 2027 59/0
Martie 1968 Aprilie 2027 59/1
Aprilie 1968 Mai 2027 59/1
Mai 1968 Iulie 2027 59/2
Iunie 1968 August 2027 59/2
Iulie 1968 Octombrie 2027 59/3
August 1968 Noiembrie 2027 59/3
Septembrie 1968 Ianuarie 2028 59/4
Octombrie 1968 Februarie 2028 59/4
Noiembrie 1968 Aprilie 2028 59/5
Decembrie 1968 Mai 2028 59/5
Ianuarie 1969 Iulie 2028 59/6
Februarie 1969 August 2028 59/6
Martie 1969 Octombrie 2028 59/7
Aprilie 1969 Noiembrie 2028 59/7
Mai 1969 Ianuarie 2029 59/8
Iunie 1969 Februarie 2029 59/8
Iulie 1969 Aprilie 2029 59/9
August 1969 Mai 2029 59/9
Septembrie 1969 Iulie 2029 59/10
Octombrie 1969 August 2029 59/10
Noiembrie 1969 Octombrie 2029 59/11
Decembrie 1969 Noiembrie 2029 59/11
Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 60/0

 

 

 

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Romanul Dan
Oaspete
Romanul Dan
20 noiembrie 2013 13:35

Dna Simona Sarbu, dar parca anul trecut ati colindat prin garnizoane si cazarmi
( era sa nu mai veniti la Iasi , considerand aceasta parte a tarii, Moldova, o zona neinteresanta, fara impact politic, decat la voturi, cu militari si cazarmi nesemnificative), dar, dupa ce ati aterizat cu mare greutate in Iasul cultural si militar, ati constatat, combativitatea celor pe care i-ati desconsiderat.
Am participat loa acea adunare, la care ati crezut eronat ca vin militarii activi, ceea ce denota necunoasterea de catre dvs. a agendei personale de lucru, cat si faptului ca nu prea va intereseaza si parerile altora. Ma bucur ca va bagati in seama din nou, poate nu fara folos, caci, anul trecut , in urma analizarii si sintetizarii propunerilor receptate de la militari, ati emis un proiect de lege, care s-a si afisat pe site-urile de pe net, lucru imbucurator de altfel, dar actiunea a ramas blocata intr-un sertar al unui amploaiat caruia nu-i pasa decat sa-si ridice bonificatiile de la financiar.
As fi tare bucuros atat eu, cat si colegii mei militari daca v-ati face treaba pentru care sunteti retribuita si nu va categoriseste ca pe oi rezervistii cu termenul de pensii nesimtite, in speta la dvs. sal;ar luat degeaba 9 sa nu zic nesimtit). Poate catadicsiti sa mai lasati sedintele si aparitiile tul;buratoare perin cazarmi si TVR , sa faceti ceva concret, ca sa avem si noi nadejdea ca iata, se rezolva ceva si cu nedreptatea generata de unii asazisi politicieni de carton ( ca si unii generali si colonei , doctori sau doctoranzi ), care, in obedienta si nepriceperea lor au considerat categoria sociala a cadrelor militare o categorie la nuvelul gandirii lor de sant interlope, de asistati sociali . Inclin sa cred ca ati mai primit si din alte parti mesaje de inbarbatare in demersul deloc usor in care v-ati angajat ( sper ca nu sunteti un diversioinist al imaginii , pusa acolo numai pentru un banut castigat usor si potolorea reactiilor militarilor ) .
Avem la Iasi inregistrarea completa a celor discutate atunci cand ati avut marinimia sa popositi in targul nostru, cam pe fuga dealtfel, parca Iasul nu este tot in Romania noastra milenara, dar hai sa aveti una scuza, asa ca marturii a celor promise atunci sunt inregistrate, sa vedem de acum ce mai faceti dvs., caci constat cu surprindere ca ati inceput iarasi peripkuk si demersurile visavis de proiectul pensiilor militarilor.

Am fi bucurosi sa va afirmati ca persoana care va rezolva in mod favorabil nemernicia realizata cu marev tamtam de cater numitii Oprea Gabita, Lupu Maria, ambii doctori si generali in drept , alaturandu-se cu acelasi patos cetateanul Boc, si el doctor in drept , ba chiar profesor universitar.

Va doresc mult succes in actiunea dvs. de mare anvergura sociala si umana.
La revedere.

facebook-profile-picture
Administrator
20 noiembrie 2013 22:37

Doamna Simona Luminita Sirbu, nu mai este in functia de consilier al ministrului apararii nationale.

Baciu Emanuel
Oaspete
Baciu Emanuel
20 noiembrie 2013 13:32

Concret pe cand…?

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
20 noiembrie 2013 11:35

COMUNICAT L.M.P.:
Site-ul Ligii Militarilor Profesionisti a fost securizat pentru a fi protejat de anumiti virusi.
Ca sa puteti adauga un comentariu, sa va exprimati opiniile, la articolele postate pe site, va trebui sa va inregistrati.

.
Intra si vezi:
“Arata regulile pentru inregistrare si postarea comentariilor” 
.
 
          Multumim pentru intelegere! 

facebook-profile-picture
Administrator
27 noiembrie 2013 17:00

COMUNICAT L.M.P.:
.

Am primit telefoane de la mai multi cititori, care ne-au atras atentia ca nu pot sau nu stiu sa se logheze, pentru a adauga comentarii pe diverse teme privind articolele postate pe site-ul Ligii Militarilor Profesionisti.
Vom incerca sa venim in ajutorul dumneavoastra:
* PASUL 1:
– click pe “autentifica-te pentru a raspunde”

* PASUL 2:
– click pe “inregistrare” (nume utilizator si adresa de e-mail)

* PASUL 3:
– “inregistrare completa”  – verifica e-mailul

* PASUL 4:
 autentificare: nume utilizator si parola (copy-paste primita pe adresa ta de e-mail) 

* PASUL 5:
– se intra pe profilul titularului se completeaza datele si schimba-ti parola; poti sa-ti pui propria parola, mai accesibila; daca doresti poti adauga o fotografie oarecare din memoria calculatorului pentru avatar.

* PASUL 6:
– actualizeaza profil 
.

  SUCCES!

.

 

 Danut ALBU – L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
23 ianuarie 2013 10:52

2%
PENTRU LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

*
NU PIERDE NICIO CLIPA!
“TOTI PENTRU UNUL, 2% PENTRU TOTI”

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIE LA FONDUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
DESCARCA DE PE SITE-UL L.M.P. FORMULARUL, COMPLETEAZA-L SI DEPUNE-L LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TERITORIALE PANA LA 15 MAI 2013!
*
LEGEA 571/2003 DIN CODUL FISCAL PERMITE DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT UNEI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE, NON-PROFIT.
DACA MILITARII NU OPTEAZA PENTRU ACEASTA ALTERNATIVA, BANII SE DUC AUTOMAT LA STAT!

 

*
DATELE: 
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 27535960
IBAN RO50RNCB0817118580560001
*
DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PLATIT STATULUI PE ANUL 2011 CATRE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CAMARAZI!
IMPREUNA VOM REUSI!!
FITI ALATURI DE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CONSILILUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

Savescu Marian
Oaspete
Savescu Marian
19 ianuarie 2013 18:43

Daca s-ar putea sa prindeti  in proiectul de lege si cresterea normei de hrana la nivelul subofiterilor 

sandu lmp
Oaspete
sandu lmp
19 ianuarie 2013 22:46

Dar de ce credeti ca ar fi nevoie de „cresterea normei de hrana numai la nivelul subofiterilor”? 
Adica ceilalati militari nu conteaza? s-au subofiterii mananca cu „doua guri”, iar sgp-ii, numai cu „o gura”

Domnule Savescu Marian, ati fi putut in comentariul dvs sa sustineti marirea normei de hrana tuturor categoriilor de militari, stiindu-se faptul, ca norma are aceiasi valoare. 

facebook-profile-picture
Administrator
1 noiembrie 2012 14:50

LA ZI ANIVERSARA, II DORIM PRIETENULUI NOSTRU ISABEL MIHAEL BALTA, MULTA SANATATE, PUTERE DE MUNCA, INDEPLINIREA TUTUROR DORINTELOR, SI BUCURII ALATURI DE FAMILIE SI PRIETENI!!
CHIAR DACA, NU FACE PARTE DIN SISTEMUL MILITAR, ISABEL, A RASPUNS INTOTDEAUNA PREZENT, LA ACTIVITATILE LIGII, SI A AJUTAT INTOTDEAUNA CA UN ADEVARAT CAMARAD.
LA MULTI ANI!!
_
CONSILIUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI. 

isabel
Oaspete
isabel
2 noiembrie 2012 0:36

Va multumesc pentru urarile calduroase si prietenesti si va doresc viata lunga in apararea drepturilor militarilor profesionisti din Romania.
Sa speram ca acum cu ocazia alegerilor vom sti sa apreciem acele persoane care au stiut sa fie alaturi de noi in munca pentru apararea drepturilor noastre.
Viata lunga!

Naicu
Oaspete
Naicu
23 octombrie 2012 15:20

Cand se finalizeaza acest proiect de lege, si cand intra spre dezbatere in comisiile de aparare si parlament? Am impresia ca se stagneaza. Daca este asa, de ce?

facebook-profile-picture
Administrator
3 octombrie 2012 23:30

A aparut numarul 156 al publicatiei “Timona”, editata de Liga Maistrilor Militari de Marina. 
http://www.lmmm.ro 
Va invitam sa o rasfoiti.
http://www.lmmm.ro/rev-timona-156.pdf

Marian
Oaspete
Marian
25 septembrie 2012 17:36

Aveti perfecta dreptate, insa proiectul actual mi se pare din punctul meu de vedere si al foarte multor fosti colegi,  complet, moral si profesionist.

Marian
Oaspete
Marian
22 septembrie 2012 20:39

Sa traiti!
Am si eu o intrebare.
Am fost dat afara in toamna anului 2011, de catre regimul de trista amintire, dupa o vechime de 18 ani in sistemul de aparare si ordine publica, fiind sergent angajat MApN, pana in anul 2002, din 2002 pana in 2007- sergent angajat MAI iar din 2007 si pana in 2011- subofiter MAI. Am facut armata 1 an si 3 luni, luptand cu arama in mana in decembrie-ianuarie 1989-1990 la o unitate de Infanterie din Craiova. Am avut numai calificative de foarte bine si nu am fost niciodata pedepsit.
Inainte de armata si dupa, am mai lucrat 4 ani in productie, adica in anumite uzine ale tarii. Asadar, am varsta de 43  ani, 18 ani vechime in sistemul de aparare si ordine publica si 4 ani lucrati in sistemul civil, si doresc sa cunosc daca se aplica proiectul de lege privind pensiile militare(ocupationale), pot beneficia si eu de pensie anticipata.                
Va multumesc!

vali
Oaspete
vali
23 septembrie 2012 18:47

Recomandarea mea este sa asteptam sa intre in vigoare acest Proiect de lege si abia ulterior, in functie de prevederile care vor fi adoptate, fiecare persoana interesata va sti, in functie de situatia sa concreta, daca si care prevederi legale i se pot aplica.
Pana atunci, consider ca analizarea unei/unor situatii individuale este inutila.

BALTA LOUIS EDMOND - PRIM VICEPRESEDINTE
Oaspete
BALTA LOUIS EDMOND - PRIM VICEPRESEDINTE
22 septembrie 2012 14:30

VA MULTUMESC TUTUROR SI MA BUCUR CA V-AM CUNOSCUT .
CU RESPECT , LOUIS.

danutshark
Oaspete
danutshark
21 septembrie 2012 21:50

MULTA SANATATE, FERICIRE SI NOROC, PRIM-VICEPRESEDINTELUI LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI, BALTA LOUIS EDMOND, CU OCAZIA ZILEI DE NASTERE DIN PARTEA CONDUCERII L.M.P.!
DANUT M. – VICEPRESEDINTE L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
21 septembrie 2012 21:56

La Multi Ani Louis! 
Ma bucur ca te-am cunoscut, ca suntem prieteni!
Este o Onoare, sa conducem Liga Militarilor Profesionisti, alaturi ce ceilalti prieteni si camarazi.
*
Danut ALBU – L.M.P.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
19 septembrie 2012 17:54

Cat mai multe realizari  Ligii Militarilor Profesionisti!
La multi ani!

facebook-profile-picture
Administrator
19 septembrie 2012 2:45

1 Decembrie 2011
Va invitam sa vizionati un moment emotionant din istoria Ligii Militarilor Profesionisti din Romania,
– Acordarea titlului de Membru de Onoare LMP, domnului Nicolae Furdui Iancu, de Ziua Nationala a Romaniei, intr-un concert aniversar, la Sala Palatului din Bucuresti!
4.000 de spectatori au aplaudat minute in sir, momentul decernarii dinstinctiei, si mesagerii LMP!
Mesagerii Ligii, au fost Oana Nuta si Dinu Nedelcu, care au acordat, Titanului muzicii populare ardelenesti, diploma de excelenta si placheta omagiala LMP.
*
http://youtu.be/B-yIiWmtJvo

*
ONOARE SI PATRIE!

*

Danut ALBU – Presedinte Liga Militarilor Profesionisti

Cristea lmp
Oaspete
Cristea lmp
19 septembrie 2012 22:05

Felicitari celor doi membrii ai ligii, care au reprezentat cu cinste, Liga Militarilor Profesionisti, pe scena Salii Palatului, alaturi de titanul muzicii populare romanesti, Nicolae Furdui Iancu!
Un moment de mandrie a Ligii Militarilor Profesionisti.
Onoare si Patrie!

Zamfir Vali
Oaspete
Zamfir Vali
22 septembrie 2012 22:12

 Sunt sigur ca cei doi, nu vor uita niciodata acel moment unic. Moment care poate il traiesti odata in viata.
Felicitari LMP!
Ati dat dovada ca sunteti o asociatie unita si puternica.

claudiu lmp
Oaspete
claudiu lmp
16 septembrie 2012 20:04

As dori sa reamintesc membrilor ligii, despre audienta lmp, la ministerul apararii nationale din 1 aprilie 2011.
Atunci delagatia lmp a fost primita de Ministrul Secretar de Stat al Apararii, domnul Ozunu Vasile .
Raportul lmp era adresat ministrului de atunci, domnul Gabriel Oprea.
Toti membrii ligii, cunosc faptul ca acel raport, nu a ajuns pe biroul ministrului, pentru ca, consilierul ministrului pe probleme de SGP, din acea perioada, nu la prezentat. Acel raport a fost inaintat la DMRU
Raspunsul trimis a fost evaziv si nu ne-a ajutat in niciun fel.
In urma demersurilor lmp din toamna trecuta, s-a „nascut”, L-23/2012, prin care am obtinut unele drepturi foarte importante.
Unul din principalii artizani a acestei reusite este camaradul nostru de onoare (asa cum la numit presedintele LMP),  domnul George Scutaru, pe care-l asiguram, de recunostinta noastra a tuturor gradatilor profesionisti din toata tara.
Onoare si Patrie!

Dumitru S.
Oaspete
Dumitru S.
22 septembrie 2012 22:05

Este adevarat, fostul ministrul Oprea, a ajutat mult corpul militarilor profesionisti, la propunerile ligii dumneavoastra. Ati obtinut drepturi foarte importante, similar cadrelor militare. Dar, atat soldatilor si gradatilor profesionisti, cat si noua subofiterilor, soldele au stagnat, in schimb fostul ministru a marit simtitor soldele ofiterilor, in iarna lui 2012, daca nu ma insel.
Eu inteleg, ca este vorba de… scoli inalte… dar si noi, subofiterii si sgv-ii, traim si muncim in aceasta armata, si nu mancam decat cu „o gura”, nu cu mai multe…
Avem speranta ca in afara celor 8 procente, domnul ministru Corneliu Dobritoiu, va propune marirea soldelor, celor aflati la baza ierarhiei militare.
Sunt sigur, ca oficialitati din MApN, „rasfoiesc”, acest site.
Va multumesc anticipat pentru postare.

Gorun
Oaspete
Gorun
22 septembrie 2012 21:53

Am si eu o intrebare. Ce se mai aude de domnul Dinu Nedelcu? Mai este consilierul ministrului pe probleme de sgp?
Alaturi de lmp, a sustinut cauza gradatilor profesionisti. Cinste lui.

facebook-profile-picture
Administrator
22 septembrie 2012 22:27

In prezent, domnul Dinu Nedelcu este Consilierul Sefului Statului Major General, in probleme de SGP.
Conducerea Ligii Militarilor Profesionisti, tine in permanenta, legatura cu domnia sa, avand intotdeauna sustinere in diferite probleme ale corpului soldatilor si gradatilor profesionisti.
*
Danut ALBU – Presedinte Liga Militarilor Profesionisti

Cristea lmp
Oaspete
Cristea lmp
19 septembrie 2012 22:08

Actualul set de propuneri LMP, pentru imbunatatirea statutului SGP, a fost prezentat domnului ministru Corneliu Dobritoiu?
Sa nu patim ca-n aprilie 2011.

PAVEL
Oaspete
PAVEL
15 septembrie 2012 23:33

Statul Roman si Ministerul Apararii Nationale, nu trebuie sa-si uite luptatorii, si trebuie sa i-a hotarare favorabila si definitiva, pentru corpul nostru de militari, prin acest proiect de lege privind pensiile ocupationale pentru militari.
Nu mai putem fi tratati ca-n perioada de trista amintire a domnului amiral marin cu „m” mic, cand in perioada 2007 – 2009, am fost dati afara din sistemul militar, printr-o lege discriminatorie la 40 de ani, fara niciun drept, fara nicio protectie sociala reala.
Se stie ca nu-i prea avea la inima pe SGP.

La iesirea la limita de varsta (50), nu putem accepta decat pensie integrala, si nu, anticipata sau partial anticipata.
De ce? pentru ca soldele noastre, fara norma de hrana, sunt echivalente cu cei care lucreaza in sistemul privat ca muncitori necalificati, adica vom avea mai putin decat un… ajutor de somaj. 

Salutari camaraderesti doamnei consilier Simona Luminita Sirbu, din partea militarilor profesionisti din Constanta!

mIron
Oaspete
mIron
15 septembrie 2012 23:55

Gradul de sergent a facut parte din corpul militarilor angajati, este foarte adevarat. Degradarea colectiva a fost ilegala si neconstitutionala. LMP-ul are dreptate, VREM GRADUL DE SERGENT INAPOI.
La 50 de ani, trebuie sa iesim la pensie integral, si nu anticipat.
A venit timpul sa ne i-a in seama si pe noi.
Noi? noi,  nu am stiut decat sa ne facem datoria de militari, atat in tara, cat si in teatrele de operatii, si de aceea vrem sa fim respectati si sa fim tratati la fel ca si cadrele militare.
Aprecieri sincere pentru Liga militarilor profesionisti din Romania!
Multumiri doamnei consilier Simona Luminita Sirbu.

Alexandru Dumitrescu
Oaspete
Alexandru Dumitrescu
15 septembrie 2012 23:02

Toti gradatii profesionisti din tara, cunoastem implicarea ligii in ultimii doi ani, si mai cunoastem, cine a sustinut aceasta categorie de personal.
Respect pentru Presedintii de Onoare, domnii George Scutaru si Alexandru Cordos.
Respect pentru Danut Albu si echipa sa din conducerea LMP.
Avem toata speranta in domnul ministru Dobritoiu, ca va fi alaturi de gradatii profesionisti, asa cum a fost, fostul ministru.
Servim Patria!

facebook-profile-picture
Administrator
9 septembrie 2012 22:44

Liga Militarilor Profesionisti s-a infintat pe 17 septembrie 2010, iar site-ul LMP a devenit operational pe 30 octombrie in acelasi an. 
In aproximativ doi ani de existenta, site-ul ligii, a ajuns la 100.000 de cititori.

gherase mihai
Oaspete
gherase mihai
15 septembrie 2012 22:51

Multi ani de existenta si la cat mai multi cititori!
Respect pentru Liga Militarilor Profesionisti din Romania!
Gherase Mihai

danutshark
Oaspete
danutshark
9 septembrie 2012 20:19

Intalnirea din 6 august, 2012 s-a desfasurat intr-o atmosfera calda, prieteneasca, dialogul dintre Consilierul Ministrului Apararii, si conducerile LMMM SI LMP, a fost unul constructiv, avand la baza, noul proiect de lege, privind pensiile ocupationale pentru militari.
S-a mai discutat, setul de propuneri LMP,pentru imbunatatirea statutului SGP, in 15 puncte, Presedintele ligii domnul Dan ALBU argumentand pertinent, fiecare punct, in fata auditoriului.

Avem convingerea, ca atat doamna Consilier Simona SARBU, cat si Presedintii de Onoare LMP, vor fi alaturi de SGP, sustinand propunerile, Ligii Militarilor Profesionisti din Romania.

ONOARE SI PATRIE!

Danut MOCANU – Vicepresedinte LMP.

MITRAN
Oaspete
MITRAN
15 septembrie 2012 23:59

Felicitari Lmp-ului, pentru intalnirea de lucru, cu consilierul ministrului apararii nationale!
Succes mai departe Ligii Militarilor Profesionisti din Romania!

Margarit doru
Oaspete
Margarit doru
15 septembrie 2012 23:07

Am studiat cele doua seturi de propuneri, si pot afirma ca fiecare punct, este foarte bine argumentat.
Intrebari:
Credeti ca aceste cereri, vor fi luate in calcul de conducerea MApN, si de Comisiile de Aparare din Parlamentul Romaniei?
Credeti ca vor fi de acord, sa deschidem dreptul la pensie integrala la 50 de ani?
Astept parerile dvs.

gheorghe duma
Oaspete
gheorghe duma
12 septembrie 2012 11:33

Felicitari pentru munca depusa si rezultatele frumoase obtinute pana in prezent. Revin cu o remarca, 15 ani limita minima de vechime in activitate pentru militarii profesionisti nu tine cont de realitatea faptului ca prima reforma in armata a inceput pe granita de vest incepand cu 2001-2002 cand s-au desfiintat unitati intregi si noi nu am avut dreptul sa ne transferam in alte unitati.
Doamna Consilier Simona Sirbu, credeti ca se poate rediscuta eventual acest aspect?

Ariton
Oaspete
Ariton
9 septembrie 2012 21:03

De ce nu postati si setul de propuneri privind, imbunatatirea statutului SGP, in 15 puncte?

facebook-profile-picture
Administrator
9 septembrie 2012 21:57

Setul cu propuneri privind imbunatatirea statutului SGP, se afla postat in cadrul articolului:
„Propunerile LMP, la intalnirea cu Consilierul Ministrului, doamna Simona Luminita Sirbu”
din 26 iunie 2012.
*
In cadrul acestui articol s-a postat propunerile LMP, in 4 puncte, pentru  proiectul de lege privind pensiile ocupationale pentru militari.

Mihnea
Oaspete
Mihnea
9 septembrie 2012 22:47

Credeti oare ca se va rezolva ceva? Eu nu cred, sunt pesimist, la cate am vazut in 17 ani de armata….

Ulmeanu Teodor
Oaspete
Ulmeanu Teodor
15 septembrie 2012 23:17

Nu avem nevoie de pesimisti pe acest site.

ghiţămax
Oaspete
ghiţămax
8 septembrie 2012 16:32

În primul proiect prezentat, noi SGP, puteam ieşi la 45 de ani la pensie de serviciu, pentru limita de vărstă şi 42 anticipat.
In acest proiect condiţiile cu vărstele de iesire sau schimbat, intrebare pentru domnul jurist al ligii, la ce vărste se pot deschide dosar de pensie după acest proiect pentru, limită de vărstă ,anticipat sau parţial anticipată pentru categoria noastră de militari SGP.

vali pintea
Oaspete
vali pintea
9 septembrie 2012 21:22

Raspunsul il regasiti in articolele 18 – 22 ale Proiectului de lege prezentat, cu precizarea ca acesta nu este definitiv si, in opinia mea, va suferi modificari, cel putin in ceea ce priveste corelarea, de exemplu, cu anumite prevederi din Statutul SGP (si nu numai).

surugiu
Oaspete
surugiu
9 septembrie 2012 22:29

Multumim domnule Pintea, pentru raspunsurile pe teme juridice.
La randul meu, as dori sa va pun o intrebare:
Cum credeti ca noul proiect de lege, va avantaja cel mai bine corpul SGP, in privinta calcularii pensiei militare?
si aici ma refer la cuantumul de 60%, pentru conditii normale (nu cred ca mai are nimeni in armata), 62% pentru conditii deosebite, si 64% pentru conditii speciale. S-au este mai avantajos, asa cum au propus camarazii nostri din Liga Maistrilor Militari de Marina, sa se aplice principiul contributivitatii?
Aceasta este intrebarea mea si va multumesc anticipat pentru raspuns.

Trebuie luat in seama si faptul ca cei aflati la baza ierarhiei militare, au cele mai mici venituri din sistemul militar. Salariatii civili din MApN, au mai mult decat noi. Nu ni se pare normal, avand in vedere, ca ei nu servesc, apicatii si trageri, nu executa misiuni in teatrele de operatii, nu au privatiuni, pe care noi militarii profesionisti le suportam in sistemul militar.

piticu
Oaspete
piticu
9 septembrie 2012 23:32

Cunosc si eu situatia, sunt vecin cu „ei’.
Sgp-ii bag ca „mig-urile”, si civilii se plimba prin parc.
Noi, gradatii profesionisti credem ca autovehiculele si autospecialele armatei, trebuiesc conduse, doar de militari. Foarte multi civili soferi, s-au angajat in armata dupa varsta de 50 de ani, ca sa aibe de unde iesi la pensie. 
O alta problema discriminatorie, este faptul ca salariatii civili incadrati pe autobasculante, autobuze, sau camioane, au salarii mai mari decat subofiterii cu grade de plt. maj., datorita faptului ca sunt renumerati dupa tonajul autovehicului.
Militarii (subofiteri sau sgp), care sunt incadrati soferi, conduc autovehicule indiferent de tonaj, avand acelasi venit.
Rugam Consilierul Ministrului, doamna Sirbu, sa ridice aceasta problema la nivelul Ministerului Apararii, si sa se reglementeze aceste disfunctionalitati din sistemul militar.
Multumesc.

CATALIN
Oaspete
CATALIN
9 septembrie 2012 23:59

Este foarte adevarat, eu conduc acelasi tip de camion, si i-au 1450 de ron, fata de un Pcc care i-a intre 1800 – 2000 de ron, pentru ca este platit in functie de incadrare pe autovehiculul. Bineinteles, se mai pune si sporul de vechime, dar tot este diferenta mare. Nu cred, ca este echitabil fata de militarii profesionisti.
Sa nu uitam ca in 2007 – 2009, au  fost dati afara din sistemul militar la 40 de ani, datorita L-384, militari angajati soferi, pentru ca erau prea… batrani pentru a mai invarti de volan… in dauna Pcc-ilor, care au „voie”, sa ramana in sistemul militar, pana la… venerabila varsta de 65 de ani.
Colegii mei care au parasit armata la 40 de ani, conduc camioane si TIR-uri, pe soselele patriei si a Europei, fara a fi considerati prea batrani pentru asa ceva.

vali pintea
Oaspete
vali pintea
9 septembrie 2012 23:20

Nu inteleg ce vreti sa spuneti prin „Cum credeti ca noul proiect de lege, va avantaja cel mai bine corpul SGP, in privinta calcularii pensiei militare?”
Un SGP poate fi „avantajat cel mai bine” in situatia in care indeplineste conditiile legale.
Iar in ceea ce priveste cele doua modalitati de stabilirea a pensiilor (in speta cele prevazute de Proiectul de lege in discutie vs. cele prevazute de Legea 263/2010, care are la baza principiul contributivitatii), fiecare dintre acestea are avantajele si dezavantajele sale, in functie de persoanele asupra caror opereaza; in aceste conditii nu se poate face o apreciere care sa fie universal valabila referitoare la cele doua modalitati si ar fi o greseala daca asa face astefle de aprecieri. Singura modalitate in care o persoana poate afla ce modalitate „il avantajeaza” este aceea de a i se face o simulare utilizand date concrete.

Euxin
Oaspete
Euxin
9 septembrie 2012 22:55

Colegul meu are perfecta dreptate.
In cadrul batalionului de deservire, probabil cel mai mare parc auto din SMFN, 70% din soferi sunt civili. Nu credem ca este normal ca in cursul unor activitati specifice, sau de protocol, ori aplicatii  (Babadag, Capu Midia), aliatii nostri din NATO, sa vada la volanul autovehiculelelor de teren sau pe autocamioane, soferi trecuti de 50 – 60 de ani, imbracati…  fistichiu, nicidecum in tinuta specifica a Armatei Romane.

vali
Oaspete
vali
7 septembrie 2012 17:55

50 DE ANI, ESTE O VARSTA CORECTA PENTRU O PENSIE ACORDATA SGP-ILOR, TININD CONT CA O PARTE A SGP, FAC APROXIMATIV  30 DE ANI VECHIME IN SISTEMUL MILITAR.
SUCCES LIGI MILITARILOR PROFESIONISTI SI GANDURI BUNE TUTUROR POLITCIENILOR, ASA CUM, A AVUT DOMNUL GABRIEL OPREA CEL MAI BUN MINISTRU MAPN DUPA „INVOLUTIA” DIN 1989.

vali
Oaspete
vali
9 septembrie 2012 21:12

PERIOADA 1950-1980 AU FOST CEI MAI BUNI ANI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL-CULTURAL etc,  DIN ISTORIA ROMANIEI CARE ARE O VECHIME DE PESTE 2000 DE ANI.(O ADEVARATA EPOCA DE AUR).
CINE NEAGA ACESTE ADEVARURI O FACE DIN NECUNOSTINTA DE CAUZA, ORI ANUMITE INTERESE PRESONALE, SAU DE GRUPURI RESTRANSE.

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
Oaspete
LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
7 septembrie 2012 16:07

COMUNICAT LMP:

Transmitem domnului Helmuth Duckadam, Membru de Onoare al LMP, sanatate deplina si sa revina cat mai repede in mijlocul familiei.
Multumirii medicilor, Spitalului Judetean Constanta, pentru profesionalismul dovedit in interventia de urgenta, in tratarea marelui fotbalist roman.

Consiliul Director al LMP

facebook-profile-picture
Administrator
9 septembrie 2012 21:16

Vizionati cele 4 lovituri de 11 metri, aparate de Helmuth Duckadam, in 1986 la Sevilla, in finala Cupei Campionilor Europeni, castigata de Steaua Bucuresti, impotriva puternicii formatii CF Barcelona:

http://youtu.be/r7_Q_YyEosc

Helmuth Duckadam
Oaspete
Helmuth Duckadam
9 septembrie 2012 20:41

Va multumesc mult de tot!

Ghe. Bogdan
Oaspete
Ghe. Bogdan
9 septembrie 2012 20:28

Multa sanatate Eroului de la Sevilla!!

danutshark
Oaspete
danutshark
9 septembrie 2012 20:26

Salutari camaraderesti si sanatate maxima din partea baietilor din batalionul 341 infanterie „Rechinii Albi”, Topraisar, si din partea Brigazii 9 mecanizata Constanta, membri ai Ligii Militarilor Profesionisti din Romania.
ONOARE SI PATRIE!

Danut Mocanu, Vicepresedinte LMP

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
8 septembrie 2012 13:48

Domnului Duckadam, multa sanatate din partea marinarilor din Fortele Navale, membri ai Ligii Militarilor Profesionisti!
ONOARE SI PATRIE!
Cu  deosebit respect,
Mugurel Lupu, F-222 – Fregata „Regina Maria”

BALTA LOUIS EDMOND-PRIM VICEPRESEDINTE L.M. P.
Oaspete
BALTA LOUIS EDMOND-PRIM VICEPRESEDINTE L.M. P.
7 septembrie 2012 0:44

LA TOATE INTALNIRILE CU DOAMNA CONSILIER LUMINITA SIRBU AM PUTUT VEDEA O ATITUDINE SOLIDARA CU PROBLEMELE NOASTRE , ALE S.G.P.-ILOR .

MODUL POZITIV IN CARE SE INCEARCA ABORDAREA PROPUNERILOR NOASTRE ESTE SALUTARA .
SPERAM IN APLICAREA ACESTOR PROPUNERI SI APROBAREA LOR .

matelotii
Oaspete
matelotii
6 septembrie 2012 19:37

PS:
Mugurel, crezi ca vei arata mai bine in tinuta „ribstop verde de padure?

matelotii
Oaspete
matelotii
6 septembrie 2012 19:34

Dorim sa transmitem pe acest site, salutari camaraderesti, colegului nostru din marina (F-222), Mugurel Lupu.
Apreciem foarte mult activitatea si implicarea lui Mugurel, alaturi de colegii din Consiliul director al LMP, pentru imbunatatirea statutului nostru al militarilor profesionisti.
Ne pare rau ca doreste sa ne paraseasca pentru cei de la uscat.

Semneaza:

Un grup de marinari.

Anton lmp
Oaspete
Anton lmp
7 septembrie 2012 15:44

Asa sunt batranii lupi de mare, cand le imbatranesc oasele pe punte, si intra reumatismul in ei, trag la cheu, la uscat.
Pe aceasta cale, doresc sa le urez camarazilor de pe F-221, cu ocazia apropriatei plecari pe mare, misiune indeplinita cu succes, si cati mai multi pirati somalezi arestati.
Avem mare incredere in camarazi nostri de pe „Rege”!

marin lmp
Oaspete
marin lmp
6 septembrie 2012 19:24

Avem convingerea, ca vom fi sustinuti in demersurile noastre, asa cum s-a intimplat de fiecare data, de Presedintii de Onoare ai LMP,domnul deputat George Scutaru si domnul senator Cordos Alexandru.
Sunt oameni deosebiti, care au ajutat corpul sgp.
Noi, militarii profesionisti, le purtam un deosebit respect.
Onoare si Patrie!

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
7 septembrie 2012 15:49

Este perfect adevarat.
Toate drepturile obtinute pentru militarii profesionisti, in ultimi 2 ani, se datoreaza in mare masura Presedintilor de Onoare ai LMP.
Domnilor, Liga Militarilor Profesionisti va prezinta Onorul!!!
Mugurel Lupu – Vicepresedinte LMP

Florin Ionescu
Oaspete
Florin Ionescu
6 septembrie 2012 0:56

Doamna Sirbu, proiectul de lege trebuie modificat. Gradatul profesionist, trebuie sa-si poate deschide dreptul le pensie integrala la 50 de ani. Peste 50 de ani, nu se poate lupta intr-un confict armat…. trebuie sa fim realisti… intelegem ca suntem in cria si nu sunt bani la buget…. dar ce vreti sa facem? Cu ce suntem de vina noi? cei care ne-am facut datoria de militari ai Romaniei atat in tara cat si in teatrele de operatii din Afganistan si Irak… asteptam un proiect de lege, favorabil si real pentru soldatii si gradatii profesionisti din armata romana… facem parte din NATO si suntem militari NATO, si cerem acelasi drepturi ca si camaraii nostrii aliati.

Florea Bogdan
Oaspete
Florea Bogdan
6 septembrie 2012 0:30

Doamna Sirbu, avem speranta ca ve-ti justifica in fata domnului Ministru Dobritoiu, si in fata comisiilor, cererile militarilor profesionisti, da a deschide dreptul la pensie la 50 de ani.
Sa nu uitam ca in armata socialist-comunista in caz de razboi, nu se concentrau barbati peste 45 de ani.
Asta inseamna ca un militar, poate lupta pana la 50 de ani maxim…. dupa aceea oricat de bine s-ar pregati fizic…. apare „ceasul biologic”… Peste 50 de ani, pot ramane in armata ofiterii superiori cu atributiuni numai de comanda. Pai, ce facem noi, imbatranim armata, pentru ca nu sunt bani la buget pentru pensii militare?
Cred ca nu va dati seama ce imagine ar avea un… caporal sau un plutonier major la 54-57 de ani cu ranita in spate si cu tot echipamentul si armamentul din dotare… Sistemul  comunist scotea militarii la pensie la 55 de ani….   capitalistii la… 60 de ani… Atunci care sunt mai cerebrali?

Mihai lmp
Oaspete
Mihai lmp
6 septembrie 2012 0:16

Am o intrebare pentru Consilierul Ministrului Apararii Nationale privind legile ocupationale pentru militari:
Doamna Sirbu, analizand cele 15 puncte, din raportul cu setul de propuneri a Ligii Militarilor Profesionisti, pentru imbunatatirea statutului SGP, cum
considerati ca sunt sansele de aprobare, avand in vedere ca, cei din conducerea LMP-ului, a argumentat legal perfect fiecare punct.

BORO
Oaspete
BORO
5 septembrie 2012 22:58

Noi suntem pionii armatei, noi suntem cei din linia intai. Liga are mare dreptate, limita de varsta pentru iesirea la pensie a unui militar profesionist (SGP), este de 50 de ani. Pentru cine nu stie, militarii profesionisti americani, ies din sistem la 39 de ani, cu o renta viagera, si cu asigurarea unui loc de munca, din partea armatei SUA. Astfel incat, militarii americani pot deveni serifi districtuali, agenti de paza in penitenciare, sau chiar politisti. 
Asta inseamna o protectie reala. Statul Roman si Armata Romana, cum protejeaza, militarii angajati, cei care si-au facut datoria fata de tara, la iesirea din sistem la 50 de ani?
Sa nu uitam ca la sfarsitul anului sunt alegeri foarte importante…. Nu avem voie sa facem politica, dar avem voie sa avem optiuni si mai ales sa punem stampila pe buletinul de vot. Daca sunt alaturi de noi, si legea pensiilor militare ne va avantaja, atunci noi, cei 31.000 de SGP, alaturi de familii si rude, vom fi alaturi de ei.

Laurentiu
Oaspete
Laurentiu
5 septembrie 2012 22:42

Conform L-23/2012, gradatii profesionisti beneficiaza de grupe de munca similar cadrelor militare, acordate retroactiv, din 1990.
Pe aceasta cale dorim sa multumim LMP-ului, pentru tot ce s-a obtinut pana acum pentru aceasta categorie de militari – SGP.
Am si eu o intrebare:
Cum se calculeaza grupele de munca in conditii speciale/deosebite, la iesirea la pensie la sgp? 
Va multumesc anticipat, domnule Vali Pintea.

vali pintea
Oaspete
vali pintea
6 septembrie 2012 19:14

Avand in vedere ca, in acest moment este in vigoare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 852 din 20.12.2010, in ceea ce priveste grupele de munca si calculul punctajelor lunare in functie de desfasurarea activitatii in locuri de munca incadrate in grupele respective, aceasta lege are urmatoarele prevederi:
 

Art. 100
Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă, potrivit legii.
 
 

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
Oaspete
LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI
4 septembrie 2012 0:57

COMUNICAT LMP:

*
In urma sesizarilor  gradatilor profesionisti, de pe Fregata F-222, „Regina Maria”, transmitem, ca mesajele nu au putut fi publicate pe site-ul LMP, din motive obiective.
In schimb, conducerea L.M.P. , a luat legatura cu Consilierul Sefului Statului Major General, pe probleme de SGP, si cu Consilierul Comandantului Flotei.
Miercuri, 5 septembrie 2012, va avea loc o adunare cu toti gradatii profesionisti de pe nava, la care va participa, consilierul Comandantului Flotei.

Avem promisiunea ca problemele se vor rezolva.
Multumiri celor implicati.
*
ONOARE SI PATRIE!
*
Consiliul Director al Ligii Militarilor Profesionisti

facebook-profile-picture
Administrator
4 septembrie 2012 1:01

„Conducatorul prea temut de supusi si cel prea ingaduitor sunt nepotriviti pentru oaste; teama naste ura, iar ingaduinta prea mare, duce la neascultare”.
_
Napoleon Bonaparte

BALTA LOUIS EDMOND-PRIM VICEPRESEDINTE L.M. P.
Oaspete
BALTA LOUIS EDMOND-PRIM VICEPRESEDINTE L.M. P.
6 septembrie 2012 8:34

ANUMITE ATITUDINI IN SISTEMUL MILITAR TREBUIESC SCHIMBATE.
ASTEPTAM REZULTATELE INTALNIRII DINTRE S.G.P.-II FREGATEI SI CONSILIERUL COMANDANTULUI FLOTEI.

mirkovici
Oaspete
mirkovici
4 septembrie 2012 0:20

Salutari marinarilor de malul Begai! Banatul este alaturi de voi! Impreuna vom reusi. Onoare si patrie!

Dumitru
Oaspete
Dumitru
4 septembrie 2012 0:13

Salutari conducerii lmp, de pe meleagurile Bistritei!
Faceti o treaba buna, felicitari! Speram sa se concretizeze si intr-o reusita, in acest proiect de lege. Avem incredere in ministrul apararii Corneliu Dobritoiu!
Avem incredere in doamna Simona Luminita Sirbu!
Avem incredere in LMP!

Constantin
Oaspete
Constantin
16 septembrie 2012 0:02

Salutari colegiale, lmp-ului din Caracal. Suntem alaturi de voi, si sustinem propunerile voastre.

Ionel
Oaspete
Ionel
5 septembrie 2012 23:04

Salutari din Braila… de la tanti Elvira! Dane, salutari din partea Brailenilor, tie si camarazilor nostri din lmp!

Stefan LMP
Oaspete
Stefan LMP
3 septembrie 2012 23:56

Salut conducerea ligii.
Multumim doamnei consilier Luminita Sirbu, pentru solicitudinea pozitiva, fata de acest corp de militari. Avem speranta ca domnul Ministru Dobritoiu, va fi de acord cu setul de propuneri al Ligii Militarilor Profesionisti.
Onoare si Patrie!

coman
Oaspete
coman
16 septembrie 2012 0:07

Salutam si noi militarii profesionisti, din garnizoana Buzau, Liga militarilor profesionisti. Suntem de acord cu cele doua seturi de propuneri. Speram cu ajutorul domnului George Scutaru, buzoianul nostru drag, cererile ligii sa fie aprobate in cadrul comisiilor de aparare.

milica
Oaspete
milica
4 septembrie 2012 0:16

Salutari baietilor din Constanta, din partea camarazilor din Iasi!
Suntem alaturi de voi, de liga militarilor profesionisti!
Setul de propuneri foarte bine realizat. Felicitari conducerii si celor doi juristi, Vali Pintea si Gabriel Merlan!
Felicitari speciale si domnului Albu, mentorul acestei asociatii socio-profesionale!

Olaru
Oaspete
Olaru
5 septembrie 2012 22:47

Salut si eu aceasta asociatie militara – LMP! camarazii din Galati, sunt alaturi de constanteni si de toti membri LMP, din tara. Demersurile ligii, sunt foarte bune si speram sa se rezolve pozitiv. 
Avem speranta ca Ministrul Apararii, domnul Corneliu Dobritoiu, va fi alaturi de militarii angajati, asa cum a fost domnul Gabriel Oprea.

facebook-profile-picture
Administrator
5 septembrie 2012 23:10

Domnule Olaru, sunteti intr-o totala eroare.
Liga Militarilor Profesionisti, nu este o asociatie militara, ci o asociatie socio-profesionala de tip ONG, apolitica si non-sindicala.
Cititi cu atentie Statutul L.M.P.

Scopul L.M.P. este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare inter-umană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.

Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.

Liga Militarilor Profesionisti, poate avea un dialog social permanent, cu Ministerul Apararii Nationale, privind imbunatatirea statutului SGP, prin propuneri pertinente.
Liga Militarilor Profesionisti, este recunoscuta ca asociatie socio-profesionala, alaturi de Liga Ofiterilor din Marina Militara (www.lom.ro), sau Liga Maistrilor Militari de Marina (www.lmmm.ro)
L.M.P. are pana in prezent 451 de membri aderenti si peste 1000 de membri simpatizanti. Este singura asociatie care are in componenta 98% militari in activitate.

*
Danut ALBU – Presedinte Liga Militarilor Profesionisti din Romania

ionion
Oaspete
ionion
3 septembrie 2012 23:52

Apreciem foarte mult faptul, ca doamna consilier Simona Luminita Sirbu, este alaturi de gradatii profesionisti, incercand sa ajute pe cei care alcatuiesc, „coloana vertebrala a armatei romane”. Avem speranta ca o sa iasa bine pentru noi, cei care ducem greul in armata.

danutshark
Oaspete
danutshark
3 septembrie 2012 23:46

“…Proiectul legii salarizarii genereaza frisoane in randurile personalului militar, dar si numeroase incertitudini. Ma gandesc la urmatorul aspect: in armata, oamenii nu lucreaza opt ore. Ei opereaza intr-un regim limitat al libertatilor individuale, nu pot sa ai, spre exemplu, in acelasi timp, o afacere care sa produca venituri. Va pot spune insa cu certitudine ca vom munci serios pentru reproiectarea si redesenarea acestei legi, in asa fel incat sa putem onora asteptarile personalului militar, care nu este deloc platit rezonabil. In privinta salariilor celor aflati la baza ierarhiei militare exista o problema majora.In momentul in care soldatiigradatii profesionisti sunt chemati sa opereze categorii de tehnica sofisticata, este cu neputinta sa le oferi, fara sporuri, un salariu la nivelul celui minim pe economie.In acest sens, trebuie sa punem accentul pe cresterea salariala, in special la nivelul gradelor mici.”
_
Ministrul Apararii Nationale, domnul Corneliu Dobritoiu
_
sursa: Observatorul Militar Nr.28 (18-24 iulie 2012)
http://www.pressamil.ro

Stancu
Oaspete
Stancu
9 septembrie 2012 22:33

Ministrul Apararii Corneliu Dobritoiu, are foarte mare dreptate. 
Nu poti cere gradatilor profesionisti sa opereze pe tehnica militara sofisticata, si sa execute misiuni internationale cu un salariu minim pe economie. Avem speranta ca in 2013, soldele SGP, sa se mareasca macar la valoarea salariatilor civili din armata

SCURTU
Oaspete
SCURTU
4 septembrie 2012 0:08

O masura buna, numai sa fie bani la buget. Foarte multi dintre noi, sgp-ii, traim la limita subexistentei… traim pe o zi pe alta. Personal pe mine ma ajuta parintii din amarata de pensie pe care o i-au. In loc sa0i ajut eu la batranete… ma ajuta ei… rau am mai ajuns…

stoian
Oaspete
stoian
3 septembrie 2012 20:58

Important este, ca exista un dialog social real, intre ministerul apararii si cei care reprezinta interesele SGP.
Aprecierii pozitive pentru Liga Militarilor Profesionisti din Romania.

cozma
Oaspete
cozma
3 septembrie 2012 20:52

Acest nou proiect, este total diferit de primul. Putem admite ca in primul proiect varsta de 45 de ani, pentru iesire la pensie a unui SGP era neconforma cu realitatea, avind in vedere societatea civila.
Dupa tabelele noului proiect pot deschide dreptul la pensie la 56 de ani. Cine ma tine in sistem pana la aceasta varsta?

manea
Oaspete
manea
3 septembrie 2012 20:42

Nu cred ca putem rezista in sistem pana la 60 de ani …poate cei tehnici. LMP are dreptate, varsta optima de iesire la pensie integrala a unui SGP este de 50 de ani.

gabriel
Oaspete
gabriel
3 septembrie 2012 20:36

Ce se intimpla cu cei care nu s-au reincadrat in 2010 si care au sub 20 de ani vechime in serviciul militar?Putem beneficia de pensie militara?

angela
Oaspete
8 septembrie 2012 20:27

Minim de vechime in sistem nu era de 15 ani pentru a putea beneficia de pensie?

Damian
Oaspete
Damian
3 septembrie 2012 20:33

Am o intrebare pentru coducerea ligii, sau pentru juristul ligii: avantajeaza pe SGP-istii din activitate, acest nou proiect de lege si in ce masura? Rog juristul ligii sa ne raspunda, dar sincer.

vali
Oaspete
vali
5 septembrie 2012 19:53

Nu inteleg intrebarea! La ce anume va referiti cand intrebati  „avantajeaza (…) acest nou proiect de lege (…)?”
Depinde de conditiile indeplinite de fiecare dintre cei carora li se va aplica aceasta lege, dupa ce va fi adoptata, daca acestea (conditiile) ii avantajeaza sau nu.
Va recomand sa cititi cu atentie proiectul de lege si sa puneti intrebari la obiect, punctuale, referitoare la aspectele in legatura cu care aveti nelamuriri si nu de ordin general. Multumesc!

facebook-profile-picture
Administrator
5 septembrie 2012 22:16

Inainte de a pune intrebari,  despre proiectul de lege, va rugam intai sa-l studiati cu atentie. 
Domnul Vali Pintea juristul L.M.P. va poate raspunde, doar daca puneti intrebari pertinente si la obiect. Fiecare sa citeasca proiectul, si sa se documenteze si daca sunt nelamuriri, va asteptam cu intrebari.

*
Danut ALBU – L.M.P.

florin
Oaspete
florin
3 septembrie 2012 17:21

Este un fapt nemaintialnit pana acum in istoria noastra a militarilor angajati.
Este pentru prima oara, cand MApN, discuta cu SGP-ii, despre o viitoare lege a pensiilor militare, in care sunt inclusi si gradati profesionisti.
50 de ani, mi se pare o virsta optima si aproape de adevar, de a deschide dreptul la pensie a unui SGP.
Avem convingerea ferma ca doamna consilier Sarbu,va sustine propunerile LMP, iar domnul ministru Dobritoiu, va fi de acord, si le va aproba.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
9 septembrie 2012 22:15

Cele doua seturi de propuneri ale Ligii Militarilor Profesionisti vor fi analizate si in cadrul dezbaterilor din Comisiilor de Aparare din Senat si Camera Deputatilor.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
3 septembrie 2012 17:09

Este un moment crucial pentru corpul militarilor profesionisti.
A doua intilnire a conducerii L.M.P, cu consilerul ministrului apararii, doamna Simona Sarbu privind proiectul legii pensiilor militare.
Propunerile L.M.P sunt pertinente si speram sa fie aprobate, de domnul ministru.

Lupu Mugurel – Vicepresedinte LMP

facebook-profile-picture
Administrator
4 septembrie 2012 0:26

 

Crezul membrilor Ligii Militarilor Profesionisti:

„Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie;

Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român;

Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre;

Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om;

Cred că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.

Să-mi ajute Dumnezeu, ca această credinţă să nu dispară niciodată!”

 

facebook-profile-picture
Administrator
4 septembrie 2012 0:27

IMNUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI
*

TRAIASCA ROMANIA, TRAIASCA TRICOLORUL
*

Strofa întâi
*

Dacă ne-nfruntă munţi cu munţi ne vom bate,
Pentru lumina ţării şi pentru libertate,
Aici ne e cuvântul când îl avem de spus,
Decât slujirea ţării nimic nu-i mai presus.
Jurăm credinţă luptei oricât ar fi de grea,
Jurăm că pentru ţară şi viaţa ne-o vom da,
Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a doua
*

Dar ţara nu se face cu lasi cu apatrizi,
Iubirea nu te scuză când ochii îi închizi
Să curăţăm tot răul din viaţa româniei,
Că noi sîntem partidul şi ţara omeniei,
Nu creada hotii muncii că ei sînt mari şi tari,
Nou sântem patrioţii revoluţionari,
Avem contract pe viaţă cu visul şi cu glia,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a treia
*

A noastră este ţara, o moştenim deplin,
Va trebui, întreagă, s-o dăm celor ce vin,
La cei născuţi şi astăzi şi mâine şi poimâine,
Nici păine fară muncă, nici muncă fără pâine,
Nici călăreţi pe aer, nici cai fără călări,
Nici ţară fără lume, nici lume fără ţări,
Să crească-n lume pacea, dreptatea, bucuria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a patra
*

Trăiască municitorii, tăranii, cărturarii,
Trăiască demnitatea cea fără de avarii,
Dacă renunţi la luptă n-ai ce să mai aştepţi,
Nimica nu se face-n poziţie de drepţi,
Să facem românia prin toţi şi pentru toţi,
Un teritoriu liber de orice prejudecăţi,
Să fie al nostru dreptul şi a noastră datoria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,

Traiasca in fericire si liniste poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a cincea
*

Jurăm din milioane de inimi şi destine,
Din orice fel de sânge ne murmură în vine,
Jurăm bătrân şi tânăr, femeie şi bărbat,
Credinţă româniei, necondiţionat,
Că ţara-i bogăţia ce vejnic ne rămâne,
Şi glasul ei ce îndeamă deşteaptă-te române,
Nu ne-nspăimântă nimeni cu forţa sau cu sila,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Traiasca in fericire si liniste poporul,
Trăiască românia trăiască tricolorul.
*

Strofa a şasea
*

Sîntem de e nevoie, o ţară de soldaţi,
Sîntem de e nevoie, un lanţ de munţi Carpaţi,
Durerea tări noaste facută-i să ne doară,
Ne place libertatea ca oameni şi ca ţară,
Şi soarele dreptăţii să lumineze sfânt,
O ţară în roşu, galben şi albastru pe pământ,
Acesta-i viaţa noastră, aceasta ni-i tăria,
Trăiască libertatea, trăiască românia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască românia trăiască trïcolorul.
*
*
Versuri: Adrian Paunescu

*
Muzica: Nicu Alifantis

wpDiscuz